Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, usposabljanja ali prostovoljnega dela

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, usposabljanja ali prostovoljnega dela

 

POVZETEK:

Direktiva 2004/114/ES – skupna pravila za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Oblikovana je za harmonizacijo zakonodaj držav EU o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija ali sodelovanja v izmenjavah učencev, neplačanem usposabljanju ali prostovoljnem delu.

KLJUČNE TOČKE

 • Ta direktiva določa pravila za postopke, ki omogočajo vstop državljanov tretjih držav na ozemlje EU za več kot tri mesece – za namene študija ali sodelovanja v izmenjavah učencev, neplačanem usposabljanju ali prostovoljnem delu. Države EU morajo pravila o študentih vključiti v svojo nacionalno zakonodajo; vendar pa imajo prosto izbiro, da tega ne storijo za druge razrede.
 • Direktiva ne zajema nekaterih kategorij oseb:

  • prosilcev za azil in oseb v okviru subsidiarne oblike zaščite (tj. ki bi jim grozilo utemeljeno tveganje, da utrpijo resno škodo, če bi se vrnili v svojo državo izvora) ali programov začasne zaščite;
  • državljane tretjih držav, ki so družinski člani državljanov Unije;
  • državljane tretjih držav, ki imajo v državi EU status rezidenta za daljši čas v skladu z Direktivo Sveta 2003/109/ES, ki jim daje pravico do bivanja v drugi državi EU za namene študija ali poklicnega usposabljanja pod določenimi pogoji.

Pogoji za sprejem

 • Direktiva določa zavezujoča pravila za sprejem študentov, ki so državljani tretjih držav. Posameznim državam EU pa prepušča odločitev o tem, ali bodo pravila direktive uporabljale tudi za učence, prostovoljce in neplačane pripravnike.
 • Prosilci, ki niso državljani EU, morajo za sprejem v EU za namene študija izpolnjevati vrsto splošnih pogojev in naslednje posebne pogoje. Morajo:

  • biti sprejeti s strani visokošolske ustanove;
  • imeti zadostna sredstva za kritje svojih življenjskih stroškov, stroškov študija in povratka;
  • imeti zadostno znanje jezika vpisanega izobraževalnega programa (prožen pogoj, ki je prepuščen presoji posameznih držav EU);
  • plačati pristojbine, ki jih zaračunava zadevna ustanova, pred potovanjem v EU (prožen pogoj, ki je prepuščen presoji posameznih držav EU).
 • Direktiva pod določenimi pogoji določa pravico, da državljana tretje države, ki je že sprejet kot študent v eni državi EU, za namene nadaljevanja študija sprejme druga država EU.
 • Direktiva za državljane tretjih držav, ki so učenci srednješolskih ustanov, zajema samo organizirano potovanje v okviru programov izmenjave, ki jih izvajajo specializirane organizacije. Uporabljajo se naslednji pogoji:

  • starostne omejitve določi zadevna država EU;
  • organizacija programa izmenjave mora imeti dovoljenje zadevne države EU;
  • organizacija programa izmenjave mora prevzeti odgovornost za stroške bivanja, izobraževanja, zdravstva in povratka;
  • državljan tretje države mora biti nastanjen pri gostiteljski družini.
  • Države EU se lahko odločijo omejiti izmenjave z državami zunaj EU na tiste, ki nudijo možnosti izmenjave njihovim učencem.
 • Direktiva določa naslednje pogoje za sprejem državljanov tretjih držav v okviru programov neplačanega usposabljanja:

  • prosilci morajo imeti zadostna sredstva za kritje svojih življenjskih stroškov, stroškov usposabljanja in povratka;
  • če država EU to zahteva, se morajo prosilci jezikovno usposabljati, da pridobijo potrebno znanje za praktično usposabljanje.
 • Ta direktiva ne velja za neplačane pripravnike ali prostovoljce, ki so glede na njihove dejavnosti ali vrsto prejetega povračila ali plačila po nacionalni zakonodaji uvrščeni med delavce.
 • Direktiva določa naslednje pogoje za državljane tretjih držav, ki zaprosijo za sprejem v okviru programa prostovoljnega dela:

  • starostne omejitve določi zadevna država EU;
  • pogodbo, ki navaja opis nalog, pogoje nadzora prostovoljca pri izvajanju teh nalog, delovne ure in razpoložljiva sredstva za kritje potnih stroškov, stroškov bivanja in nastanitve v obdobju bivanja;
  • organizacija, odgovorna za program prostovoljnega dela, mora prevzeti odgovornost za dejavnosti in kritje stroškov bivanja, zdravstva in povratka prostovoljca;
  • prostovoljec mora, če gostiteljska država EU to posebej zahteva, prejeti osnovno znanje jezika, zgodovine in političnih in družbenih struktur te države.

Veljavnost in podaljšanje dovoljenj za bivanje

Veljavnost dovoljenj za bivanje je različna glede na razred:

 • študenti: najmanj eno leto in se lahko podaljša, če nosilec še vedno izpolnjuje pogoje. Če izobraževalni program traja manj kot eno leto, je dovoljenje veljavno za trajanje celotnega programa;
 • učenci: največ eno leto;
 • neplačani pripravniki: za praktično usposabljanje največ eno leto. V izrednih primerih se lahko samo enkrat podaljša za obdobje, potrebno za pridobitev poklicne usposobljenosti, ki jo prizna država EU;
 • prostovoljci: največ eno leto. Če v izrednih razmerah zadevni izobraževalni program traja več kot eno leto, se izda dovoljenje za bivanje v skladu z zadevnim obdobjem.

Pravice državljanov tretjih držav

Direktiva določa, da so lahko študenti zaposleni in da so upravičeni do opravljanja gospodarske dejavnosti kot samozaposlene osebe. Gostiteljska država EU lahko omeji dostop do gospodarskih dejavnosti v prvem letu bivanja.

Postopek in preglednost

 • Odločitev o prošnji za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za bivanje se sprejme v skladu z naslednjimi pravili:

  • odločitev o prošnji za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za bivanje se sprejme in prosilec je o tem obveščen v roku, ki prosilca ne ovira pri opravljanju ustreznega izobraževanja, s tem da imajo pristojni organi dovolj časa za obravnavo njegove prošnje;
  • če so podatki v podporo prošnji pomanjkljivi, lahko organi, pristojni za preučitev prošnje, obravnavo prošnje začasno ustavijo. Prosilca morajo obvestiti, da mora predložiti dodatne podatke;
  • sklep o zavrnitvi vloge za dovoljenje za bivanje se sporoči državljanu tretje države. Uradno obvestilo mora vsebovati pravni pouk;
  • če je prošnja zavrnjena ali je dovoljenje za bivanje, izdano na podlagi te direktive, odvzeto, ima zadevna oseba pravico do pravnega sredstva pred organi zadevne države EU.
 • Direktiva omogoča sklenitev sporazuma o vzpostavitvi skrajšanega postopka za izdajo dovoljenj za bivanje ali vizumov študentom in učencem med organom države EU, ki je odgovoren za vstop in bivanje državljanov tretjih držav, in visokošolsko ustanovo ali organizacijo, ki izvaja programe študijskih izmenjav.

Razveljavitev

Direktiva (EU) 2016/801 z učinkom od 24. maja 2018 razveljavlja in nadomešča Direktivo 2004/114/ES.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 12. januarja 2005. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 11. januarja 2007.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 2004/114/ES z dne 13. decembra 2004 o pogojih za sprejem državljanov tretjih držav za namene študija, izmenjav učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela (UL L 375, 23.12.2004, str. 12–18).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva (EU) 2016/801 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o pogojih za vstop in prebivanje državljanov tretjih držav za namene raziskovanja, študija, opravljanja pripravništva, prostovoljskega dela, programov izmenjave učencev ali izobraževalnih projektov in dela varušk au pair (UL L 132, 21.5.2016, str. 21–57).

Zadnja posodobitev 14.09.2017

Top