Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Svoboda gibanja in prebivanja v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Svoboda gibanja in prebivanja v EU

Državljani Evropske Unije imajo pravico do svobodnega gibanja in prebivanja v drugi državi EU pod katerimi koli pogoji, določenimi v pogodbah EU. Svoboda gibanja je eno temeljnih načel EU.

AKT

Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2004/38/ES z dne 29. aprila 2004 o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, ki spreminja Uredbo (EGS) št. 1612/68 in razveljavlja direktive 64/221/EGS, 68/360/EGS, 72/194/EGS, 73/148/EGS, 75/34/EGS, 75/35/EGS, 90/364/EGS, 90/365/EGS in 93/96/EGS.

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva:

 • z enim pravnim aktom povzema številne obstoječe predpise,
 • določa pogoje za pravico do prostega gibanja in prebivanja (tako začasnega kot tudi stalnega) državljanov EU* in njihovih družinskih članov*,
 • določa omejitve teh pravic na podlagi javnega reda, javne varnosti ali javnega zdravja,
 • pojasnjuje status zaposlenih, samozaposlenih, študentov ali tistih, ki ne delajo za plačilo.

KLJUČNE TOČKE

Za državljane EU z veljavno osebno izkaznico ali potnim listom velja naslednje:

 • državljani lahko vstopijo v drugo državo EU, prav tako lahko vstopijo njihovi družinski člani, ne glede na to, ali so državljani EU ali ne, brez izstopnega ali vstopnega vizuma.
 • V drugi državi EU lahko prebivajo do treh mesecev brez kakšnih koli pogojev ali formalnosti.
 • V drugi državi EU lahko prebivajo več kot tri mesece pod določenimi pogoji, ki so odvisni od njihovega statusa v državi gostiteljici. Za zaposlene ali samozaposlene ne veljajo nobeni drugi pogoji. Študenti in osebe, ki ne delajo za plačilo, na primer upokojenci, morajo imeti dovolj sredstev zase in za svojo družino, da ne obremenjujejo sistema socialne pomoči države gostiteljice, ter celovito zavarovalno kritje za primer bolezni.
 • Če v državi prebivajo več kot tri mesece, se morajo prijaviti pri ustreznih organih. Če njihovi družinski člani niso državljani EU, potrebujejo dovoljenje za prebivanje, ki velja pet let.
 • Do dovoljenja za stalno prebivanje so upravičeni, če pet let neprekinjeno zakonito prebivajo v drugi državi EU. To velja tudi za družinske člane.
 • Imajo pravico do enake obravnave kot državljani države gostiteljice. Kljub temu pa organi države gostiteljice niso dolžni odobriti dajatev državljanom EU, ki prve tri mesece njihovega prebivanja ne delajo za plačilo.

Poleg tega velja:

 • Družinski člani lahko pod določenimi pogoji dobijo pravico do prebivanja v zadevni državi, če državljan EU umre ali zapusti državo.
 • Državljani EU ali družinski člani so lahko izgnani, če ravnajo na način, ki resno ogroža katerega od temeljnih interesov družbe.
 • Edine bolezni, ki upravičujejo omejitev svobode gibanja osebi, so tiste, za katere Svetovna zdravstvena organizacija smatra, da lahko povzročijo epidemijo.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 30. aprila 2004.

KLJUČNI POJMI

* Državljan EU: oseba, ki ima državljanstvo države EU.

* Družinski član: pojem na primer vključuje zakonca, partnerja v registrirani skupnosti z državljanom EU in neposredne potomce, mlajše od 21 let.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2004/38/ES

30.4.2004

30.4.2006

UL L 158, 30.4.2004, str. 77-123

POVEZANI AKTI

Direktiva 2014/54/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ukrepih za lažje uresničevanje pravic, podeljenih delavcem v okviru prostega gibanja delavcev (UL L 128, 30.4.2014, str. 8-14)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o smernicah za boljši prenos Direktive 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic ter njeno učinkovitejšo uporabo (COM(2009) 313 final, z dne 2. julija 2009)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Prosto gibanje državljanov EU in njihovih družinskih članov: pet konkretnih ukrepov (COM(2013) 837 final, z dne 25. novembra 2013)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Pomagati nacionalnim organom v boju proti zlorabam pravice do prostega gibanja: Priročnik o reševanju problematike domnevnih navideznih sklenitev zakonske zveze med državljani EU in državljani tretjih držav v okviru prava EU o prostem gibanju državljanov EU (COM(2014) 604 final, z dne 26. septembra 2014)

Zadnja posodobitev 24.09.2015

Top