Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sistem za zaščito evra pred ponarejanjem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sistem za zaščito evra pred ponarejanjem

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1338/2001 – zaščita evra pred ponarejanjem

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Vzpostavlja sistem, ki državam članicam Evropske unije (EU) omogoča zbiranje in medsebojno izmenjavo informacij o ponarejenih bankovcih in kovancih, po potrebi pa tudi z Evropsko centralno banko (ECB), Evropsko komisijo, Evropskim policijskim uradom (Europol) in državami, ki niso članice EU.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Uredba Sveta (ES) št. 1339/2001 razširja področje uporabe uredbe na države članice, ki niso del evroobmočja.

Glavne značilnosti sistema za zaščito evra:

 • Sistematičen prenos tehničnih podatkov o ponarejenih bankovcih in kovancih evra med organi držav EU (zlasti nacionalnimi centralnimi bankami) in ECB. ECB je odgovorna za njihovo shranjevanje in obdelavo.
 • Organi držav EU morajo dovoliti svojemu nacionalnemu analitskemu centru pregled bankovcev, za katere obstaja sum, da so ponarejeni, nacionalnemu analitskemu centru za kovance pa pregled sumljivih kovancev. Ti organi morajo poslati vse nove sumljive tipe bankovcev ECB, vse nove tipe sumljivih kovancev pa Evropskemu tehničnemu in znanstvenemu centru (ETSC).
 • Kreditne institucije, drugi ponudniki plačilnih storitev in druge institucije, ki opravljajo razvrščanje bankovcev in kovancev ter njihovo distribucijo v javnost, imajo določene obveze. Države članice EU morajo zagotoviti učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije za institucije, ki jih ne izpolnjujejo.
 • Sodelovanje (tudi v okviru programa Pericles, vzpostavljenim z Uredbo (EU) št. 331/2014) med zadevnimi organi držav EU (zlasti nacionalnimi centralnimi uradi, ustanovljenimi z Mednarodno konvencijo za preprečevanje ponarejanja valut), ECB, Komisijo in Europolom.
 • Nacionalna centralizacija informacij o primerih ponarejanja evra in njihovo posredovanje Europolu.
 • Sodelovanje z državami, ki niso članice EU, in mednarodnimi organizacijami (vključno z Interpolom).

Države EU morajo Komisiji in ECB sporočiti seznam organov, ki so jim določile pristojnost za ugotavljanje ponarejenih bankovcev in kovancev.

Evropska komisija je ustanovila strokovno skupino o ponarejanju evra, da bi:

 • pomagala pri pripravi zakonodajnih predlogov ali pobud politike v zvezi s ponarejanjem bankovcev in kovancev;
 • tesno sodelovala s Komisijo, državami EU, ETSC, ECB in Europolom;
 • izmenjevala informacije in opredeljevala dobre prakse na področjih preprečevanja ponarejanja in boja proti ponarejanju ter analizirala njegov vpliv;
 • svetovala Komisiji pri izvajanju Uredbe (ES) št. 1338/2001 in programa Pericles.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 1. januarja 2002. Za bankovce in kovance, ki še niso bili izdani, a so namenjeni za izdajo, pa se uporablja od 4. julija 2001.

OZADJE

Namen uredbe (ES) št. 1338/2001, ki je bila vpeljana pred uvedbo evra leta 2002, je zaščititi bankovce in kovance evra pred ponarejanjem.

Uredba dopolnjuje niz predhodno sprejetih odločitev:

 • vzpostavitev nacionalnih analitskih centrov;
 • vzpostavitev Centra za analize ponaredkov;
 • zbiranje tehničnih informacij o ponarejanju evra, ki ga izvajata ECB in ETSC, ki je odgovoren za analizo kovancev evra;
 • uvedba kazenskih sankcij za ponarejanje evra.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 1338/2001 z dne 28. junija 2001 o določitvi ukrepov, potrebnih za zaščito evra pred ponarejanjem (UL L 181, 4.7.2001, str. 6–10).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1338/2001 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Sveta (ES) št. 1339/2001 z dne 28. junija 2001 o razširitvi učinkov Uredbe (ES) št. 1338/2001 o določitvi potrebnih ukrepov za zaščito evra pred ponarejanjem na tiste države članice, ki evra niso sprejele za svojo enotno valuto (UL L 181, 4.7.2001, str. 11).

Glejte prečiščeno besedilo.

Sklep Sveta 2001/887/PNZ z dne 6. decembra 2001 o zaščiti evra pred ponarejanjem (UL L 329, 14.12.2001, str. 1–2).

Glejte prečiščeno besedilo.

Sklep 2001/912/ESEvropske centralne banke z dne 8. novembra 2001 o nekaterih pogojih v zvezi z dostopom do Sistema za nadzor ponaredkov (CMS) (ECB/2001/11) (UL L 337, 20.12.2001, str. 49–51).

Odločba Sveta 2003/861/ES z dne 8. decembra 2003 o analizi in sodelovanju v zvezi s ponarejenimi kovanci evra (UL L 325, 12.12.2003, str. 44).

Glejte prečiščeno besedilo.

Sklep 2010/597/EU Evropske centralne banke z dne 16. septembra 2010 o preverjanju pristnosti in primernosti eurobankovcev ter njihovem ponovnem dajanju v obtok (ECB/2010/14) (UL L 267, 9.10.2010, str. 1–20).

Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba (EU) št. 1210/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2010 o preverjanju pristnosti eurokovancev in ravnanju z eurokovanci, neprimernimi za obtok (UL L 339, 22.12.2010, str. 1–5).

Sklep 2013/211/EUEvropske centralne banke z dne 19. aprila 2013 o apoenih, specifikacijah, reprodukciji, zamenjavi in jemanju eurobankovcev iz obtoka (ECB/2013/10) (UL L 118, 30.4.2013, str. 37–42).

Uredba (EU) št. 331/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi programa izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program „Pericles 2020“) in razveljavitvi sklepov Sveta 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES in 2006/850/ES (UL L 103, 5.4.2014, str. 1–9).

Direktiva 2014/62/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o kazenskopravni zaščiti eura in drugih valut pred ponarejanjem ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2000/383/PNZ (UL L 151, 21.5.2014, str. 1–8).

Sporazum med Evropskim policijskim uradom (Europol) in Evropsko centralno banko (ECB) (UL C 123, 17.4.2015, str. 1–5).

Sklep Komisije z dne 12. februarja 2016 o ustanovitvi strokovne skupine o ponarejanju eura (UL C 58, 13.2.2016, str. 5–7).

Zadnja posodobitev 19.09.2016

Top