Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tesno sodelovanje med carinskimi upravami EU (Neapeljska konvencija II)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Tesno sodelovanje med carinskimi upravami EU (Neapeljska konvencija II)

 

POVZETEK:

Konvencija o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami

KAJ JE NAMEN TE KONVENCIJE?

 • Nadomešča in krepi izvirno Neapeljsko konvencijo iz leta 1967.
 • Ureja medsebojno pomoč in sodelovanje med nacionalnimi organi pri preprečevanju, preiskovanju in pregonu določenih kršitev predpisov Evropske unije (EU) in nacionalnih carinskih predpisov.

KLJUČNE TOČKE

 • Organi držav EU morajo sodelovati, da lahko uspešno obravnavajo carinsko goljufijo in transnacionalno trgovanje ter da lahko storilce preganjajoin kaznujejo.
 • Carinski predpisi EU urejajo kmetijske prelevmane, usklajene trošarine za alkohol, tobačne izdelke in mineralno olje ter davek na promet na uvoz iz držav izven EU. Konvencija ne ureja davka na dodano vrednost.
 • Konvencija se nanaša na nacionalne carinske predpise, vključno s tistimi, ki urejajo trgovanje z mamili, orožjem in otroško pornografijo, kot tudi neusklajene trošarine.
 • Konvencija opredeljuje kršitve v širokem pomenu besede, vključno s poskusom kršitve in vsemi oblikami sodelovanja, kot so napeljevanje in vključenost kot sostorilec ter tudi povezovanje s kriminalno združbo in pranjem denarja.
 • Medsebojna pomoč med carinskimi organi se dodeli po vloženem zaprosilu za pridobivanje informacij, nadzor, poizvedbe ali obveščanje ali brez predhodnega zaprosila, kar vključuje tajne preiskave in zbiranje informacij brez zaprosila.
 • Zaprosila se navadno izmenjajo med določenimi osrednjimi koordinacijskimi enotami posamezne nacionalne carinske uprave.
 • Zaprosila so načeloma v pisni obliki, vključujejo pa razlog zaprosila, ustrezna dejstva in zadevne predpise ter zakonodajo. Vendar so v nujnih primerih sprejemljiva tudi ustna zaprosila, ki pa morajo biti pisno potrjena, takoj ko je to mogoče.
 • Carinske uprave morajo druga drugi zagotoviti potrebno osebje in organizacijsko podporo, ko sodelujejo v čezmejnih zadevah, kot so
  • zasledovanje – čezmejno zasledovanje osumljencev,
  • čezmejni nadzor,
  • tajne preiskave,
  • posebne skupne preiskovalne skupine in
  • nadzorovane pošiljke – nedovoljene pošiljke, ki se jih ne zaseže na meji, ampak se jim sledi do končnega cilja.
 • Čezmejno sodelovanje se osredotoča na nedovoljeno trgovanje z mamili, orožjem, strelivom, razstrelivom, kulturnimi dobrinami, nevarnimi in strupenimi odpadki, jedrskim snovmi ter napravami za izdelavo biološkega in kemičnega orožja.

Upravno sodelovanje na povezanih območjih

Poleg sodelovanja, ki ga obsega Neapeljska konvencija, države EU tesno sodelujejo na zelo raznolikih področjih, kot so trošarine, organiziran kriminal, pranje denarja, nedovoljeno trgovanje z mamili, orožje in pošiljke odpadkov. Sodelujejo tudi pri zagotavljanju, da ne prihaja do kršitev carinske zakonodaje EU ali kmetijske zakonodaje.

OD KDAJ SE TA KONVENCIJA UPORABLJA?

Konvencija se uporablja od 23. junija 2009.

GLAVNI DOKUMENTI

Akt Sveta z dne 18. decembra 1997 na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o pripravi Konvencije o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (98/C 24/01) (UL C 24, 23.1.1998, str. 1).

Konvencija, pripravljena na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (UL C 24, 23.1.1998, str. 2–22).

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Sveta (ES) št. 515/97 z dne 13. marca 1997 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje (UL L 82, 22.3.1997, str. 1–16).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 515/97 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Obrazložitveno poročilo Konvencije, pripravljene na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (Svet je besedilo odobril 28. maja 1998) (UL C 189, 17.6.1998, str. 1–18).

Strategija EU za boj proti nedovoljenemu kopičenju in trgovini z osebnim in lahkim orožjem ter pripadajočim strelivom, Svet Evropske unije, Bruselj, 13. januar 2006.

Sklep Sveta 2008/39/PNZ z dne 6. decembra 2007 o pristopu Bolgarije in Romunije h Konvenciji z dne 18. decembra 1997 o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami, sestavljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji (UL L 9, 12.1.2008, str. 21–22).

Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L 190, 12.7.2006, str. 1–98).

Glejte prečiščeno različico.

Uredba Sveta (EU) št. 389/2012 z dne 2. maja 2012 o upravnem sodelovanju na področju trošarin in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2073/2004 (UL L 121, 8.5.2012, str. 1–15).

Glejte prečiščeno različico.

Sklep Sveta (EU) 2016/979 z dne 20. maja 2016 o pristopu Hrvaške h Konvenciji, pripravljeni na podlagi člena K.3 Pogodbe o Evropski uniji, o medsebojni pomoči in sodelovanju med carinskimi upravami (UL L 161, 18.6.2016, str. 35–36).

Zadnja posodobitev 14.11.2016

Top