Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Inšpekcije v prostorih prejemnikov sredstev EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Inšpekcije v prostorih prejemnikov sredstev EU

 

POVZETEK:

Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov EU pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa pravila in postopke za preglede in inšpekcije na kraju samem, ki jih opravlja Evropska komisija, da bi preprečila goljufije in druge nepravilnosti, zlasti kadar obstaja sum, da so nepravilnosti* zakrivili gospodarski subjekti*, ki prejemajo finančno podporo iz proračuna EU.

Uredba se uporablja za vsa področja dejavnosti EU. Ne vpliva na pristojnosti držav EU za pregon kaznivih dejanj na podlagi nacionalne zakonodaje.

KLJUČNE TOČKE

Opravljanje pregledov in inšpekcij na kraju samem

Komisija opravlja preglede in inšpekcije v prostorih gospodarskih subjektov:

 • da bi preiskala možne hujše ali čezmejne nepravilnosti ali nepravilnosti, v katerih so udeleženi gospodarski subjekti, ki poslujejo v več državah EU,
 • da bi v državi EU okrepila preglede in inšpekcije na kraju samem za učinkovitejšo zaščito finančnih interesov EU in zagotovitev enake stopnje zaščite v celotni EU,
 • na zahtevo države EU.

Pogoji

 • Komisija mora pred takšnimi pregledi in inšpekcijami o tem pravočasno obvestiti zadevno(-e) državo(-e) EU, da bi dobila vso potrebno pomoč.
 • Navedene preglede in inšpekcije pripravlja in opravlja Komisija v tesnem sodelovanju s pristojnimi organi zadevne države EU.
 • Opravljajo se pod pristojnostjo in odgovornostjo inšpektorjev Komisije, tj. ustrezno pooblaščenih javnih uslužbencev ali drugega osebja, ki morajo ravnati v skladu s pravili postopka zadevne države EU.
 • Gospodarski subjekti morajo omogočiti inšpektorjem dostop do svojih prostorov, zemljišč, prevoznih sredstev ali do drugih prostorov, ki jih uporabljajo v poslovne namene.
 • Če gospodarski subjekt nasprotuje pregledu ali inšpekciji na kraju samem, zadevna država EU zagotovi inšpektorjem pomoč, da lahko opravijo svoje naloge.
 • Komisija upošteva inšpekcije, ki jih zadevna država EU opravlja ali jih je opravljala v skladu z nacionalno zakonodajo.

Dostop do informacij in listin v skladu z nacionalno zakonodajo

 • Inšpektorjem Komisije mora biti pod istimi pogoji kakor nacionalnim upravnim inšpektorjem in v skladu z nacionalno zakonodajo zagotovljen dostop do vseh informacij, potrebnih za zagotovitev pravilne izvedbe pregledov in inšpekcij.
 • Inšpektorji lahko uporabijo iste pripomočke kakor nacionalni upravni inšpektorji, zlasti lahko kopirajo ustrezne listine.

Obseg

Pregledi in inšpekcije na kraju samem zajemajo predvsem:

 • poslovne knjige in listine, kot so računi, pogoji poslovanja, obračuni plač, seznami uporabljenega materiala in opravljenega dela ter bančni izpiski,
 • računalniške podatke,
 • sisteme in metode proizvodnje, pakiranja in odpošiljanja,
 • fizične preglede vrste in količine blaga ali opravljenih del,
 • odvzem in preiskovanje vzorcev,
 • potek del in naložb, za katere je bilo odobreno financiranje, in uporabo zaključenih naložb,
 • računovodske in knjigovodske listine,
 • finančno in tehnično izvajanje subvencioniranih projektov.

Dokazno gradivo

 • Države EU morajo na zahtevo Komisije sprejeti ustrezne varnostne ukrepe v skladu z nacionalno zakonodajo, zlasti za zaščito dokaznega gradiva.
 • Informacije, pridobljene v zvezi s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, se obravnavajo kot poslovna skrivnost in v skladu s predpisi EU o varstvu podatkov.
 • Poročila inšpektorjev Komisije se uporabljajo kot dopusten dokaz v upravnih ali sodnih postopkih države EU, v kateri se njihova uporaba izkaže za potrebno.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 1997.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Nepravilnosti: Vsako kršenje zakonodaje EU, ki je posledica dejanja ali opustitve s strani gospodarskega subjekta in ki je ali bi lahko škodljivo vplivalo na splošni proračun EU.

Gospodarski subjekti: Posameznik, podjetje ali drug organ, ki opravlja gospodarsko dejavnost in ima pravni status v skladu z nacionalno zakonodajo.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2–5).

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1–4).

Zadnja posodobitev 04.07.2016

Top