Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti goljufijam: pregledi v državah EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti goljufijam: pregledi v državah EU

Državljani Evropske unije (EU) morajo zaupati, da se proračun EU porablja na ustrezen način. Leta 1995 je EU uvedla pravila (Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995) o pregledih v državah EU in uvedbi kazni v primeru nepravilnosti*.

AKT

Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti

POVZETEK

Državljani Evropske unije (EU) morajo zaupati, da se proračun EU porablja na ustrezen način. Leta 1995 je EU uvedla pravila (Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995) o pregledih v državah EU in uvedbi kazni v primeru nepravilnosti*.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Namen uredbe je boj proti goljufijam zoper finančne interese EU (proračun EU - prispevki davkoplačevalcev).

Vzpostavlja skupni nabor pravnih pravil za vsa področja, ki jih zajemajo politike EU.

Še zlasti pa uvaja preglede ter administrativne ukrepe in kazni v primeru kršenja pravil o financiranju EU.

KLJUČNE TOČKE

Več kot polovica izdatkov EU je namenjena plačilom prejemnikom prek vlad in agencij držav EU. Tako za sistem decentralizirane uprave kot za spremljanje porabe izdatkov veljajo natančna pravila. Ta se razlikujejo glede na zadevno področje.

Države EU so odgovorne za sprejetje potrebnih ukrepov za zagotavljanje, da so posli, ki vključujejo finančne interese EU, izpeljani pravilno in zakonito. Ukrepi v zvezi s pregledi morajo biti sorazmerni z zastavljenimi cilji, da ne povzročajo prekomernih ovir za gospodarstvo ali prekomernih upravnih stroškov. Upoštevati morajo tudi upravne prakse in strukture držav EU.

Evropska komisija odgovarja za opravljanje pregledov glede:

skladnosti upravnih praks s pravili EU;

obstoja potrebnih dokaznih listin in njihove skladnosti s prihodki in izdatki Skupnosti;

ustreznosti okoliščin, v katerih se opravljajo takšni finančni posli.

Poleg tega lahko skladno z Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 Evropska komisija izvaja preglede in inšpekcije na kraju samem.

Odvzem neupravičeno pridobljene koristi

Ko je nepravilnost ugotovljena, se neupravičeno prejeti znesek vrne, pripadajoče obresti pa se lahko določijo pavšalno. Odvzem neupravičeno pridobljene koristi lahko pomeni:

obveznost plačila ali vračila dolgovanega ali neupravičeno prejetega zneska;

izgubo celotne ali dela garancije, ki je bila dana zadevni stranki za zavarovanje koristi ali ob prejemu predplačila.

Za namerne nepravilnosti ali nepravilnosti iz malomarnosti so predvidene upravne kazni:

plačilo upravne denarne kazni;

plačilo dodatnega zneska; toda ta ne sme presegati nujne potrebne ravni, ki še ima odvračilni učinek;

odvzem celotne ali dela koristi, tudi če se je subjekt neupravičeno okoristil samo iz dela te koristi, ali izključitev iz ali odvzem koristi za obdobje, ki sledi obdobju, v katerem je nepravilnost nastala;

druge kazni izključno gospodarske narave, ki jih predvideva zakonodaja EU.

Splošna načela

Upravni pregledi, ukrepi in kazni morajo biti:

učinkoviti,

sorazmerni in

odvračilni.

Upoštevati morajo naravo in težo nepravilnosti, podeljene ali pridobljene koristi in stopnjo odgovornosti.

Upravne kazni je mogoče izreči le, če je bila kazen pred tem posebej določena v zakonodaji EU.

Pregon zastara v štirih letih od storitve nepravilnosti. V primeru nadaljevanja ali ponavljanja nepravilnosti teče zastaranje od dneva, ko so nepravilnosti prenehale. Pri programih, ki trajajo več let (večletni programi), zastaralni rok v vsakem primeru teče do zaključka programa.

KLJUČNI IZRAZI

* Nepravilnost: vsako dejanje ali opustitev s strani prejemnika sredstev EU, ki lahko škodljivo vpliva na proračun EU, bodisi z zmanjšanjem ali izgubo prihodkov iz lastnih sredstev, ki se zbirajo neposredno v imenu EU, bodisi z neupravičenimi izdatki.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES, Euratom) št. 2988/95

26.12.1995

-

UL L 312, 23.12.1995, str. 1-4

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2-5)

Zadnja posodobitev 08.09.2015

Top