Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Označevanje predpakiranih proizvodov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Označevanje predpakiranih proizvodov

Predpakirani paketi (ali paketi, pripravljeni vnaprej) in njihova vsebina morajo imeti na oznaki navedeno maso ali prostornino, ki jo obsegajo, z uporabo usklajene oblike ob upoštevanju posebnih meroslovnih pogojev.

POVZETEK

Oznaka predpakiranih paketov* in predpakiranih proizvodov* mora vsebovati različne informacije, ki so pomembne za potrošnika.

Predpakirani proizvodi se prodajajo posamično po stalni masi ali prostornini, ki jo vnaprej izbere tisti, ki jih pakira. Masa ali prostornina mora biti:

  • najmanj 5 gramov ali 5 mililitrov pri najmanjših paketih,
  • ne več kot 10 kilogramov ali 10 litrov pri največjih paketih.

Uporaba znaka „e“

Predpakirani proizvodi so lahko označeni z malo črko „e“, visoko najmanj 3 mm, ki z odgovornostjo osebe, ki pakira, ali uvoznika potrjuje, da predpakirani paketi izpolnjujejo zahteve te direktive glede kakovosti in meroslovnega nadzora (točka 5 Priloge I in Priloga II).

Črka mora biti nameščena v istem vidnem polju kot oznaka nazivne mase ali nazivne prostornine.

Navedba mase ali prostornine

Na oznakah mora biti v primeru tekočih proizvodov navedena prostornina, v primeru drugih proizvodov pa masa.

Oznaka predpakiranega proizvoda mora vsebovati tudi navedbo mase in prostornine, ki se uporablja v pravilih trgovanja, ali izpolnjevati nacionalne predpise namembne države, če se take navedbe v državah EU razlikujejo.

Države EU ne smejo prepovedati ali omejiti dajanja embalaže na trg, če je ta skladna z zahtevami Direktive glede navedbe prostornine ali mase in uporabljenih meroslovnih metod.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 23. januarja 1976. Večina držav EU jo je morala vključiti v nacionalno pravo do 22. julija 1977. Belgija, Irska in Združeno kraljestvo so jo morale vključiti v nacionalno pravo do 31. decembra 1979.

KLJUČNI POJMI

* Predpakirani paket: kombinacija proizvoda in posamezne embalaže, v kateri je le-ta vnaprej pakiran.

* Predpakirani proizvod: proizvod je predpakiran, če je v embalažo kakršne koli narave vstavljen v odsotnosti kupca in ima količina, ki jo predpakirani proizvod vsebuje, neko vnaprej določeno vrednost, ki je ni mogoče spremeniti, ne da bi spremenili embalažo.

AKT

Direktiva Sveta 76/211/EGS z dne 20. januarja 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s pripravo določenih predpakiranih proizvodov glede na maso ali prostornino (UL L 46, 21.2.1976, str. 1-11)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 76/211/EGS so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L 304, 22.11.2011, str. 18-63) Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (UL L 268, 18.10.2003, str. 24-28) Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 14.12.2015

Top