Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) EU

POVZETEK:

Direktiva Sveta 2006/112/ES – Skupni sistem davka na dodano vrednost (DDV) EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Kodificira vse spremembe izvirne Šeste direktive o DDV v en zakonodajni akt in tako pojasni trenutno veljavno zakonodajo EU o DDV.

KLJUČNE TOČKE

DDV se uporablja za vse transakcije, ki jih za plačilo v EU opravi davčni zavezanec, torej vsak posameznik ali organizacija, ki v okviru svoje dejavnosti dobavlja obdavčljivo blago in storitve. Tudi uvoz take osebe je predmet DDV.

Obdavčljive transakcije vključujejo dobavo blaga ali storitev v eni sami državi EU, pridobitev blaga znotraj EU (blago, ki ga podjetje v eni državi EU dobavi ali odpošlje ali odpelje podjetju v drugi državi) in uvoz blaga v EU iz držav zunaj nje.

V zvezi s krajem transakcije se uporabljajo različna pravila glede na naravo transakcije, vrsto dobavljenega izdelka in glede na to, ali je vključen prevoz.

Dobava blaga – kraj obdavčitve je tam, kamor je dobavljeno blago.

Pridobitev blaga znotraj EU – kraj obdavčitve je kraj, kjer ga stranka, ki pridobiva blago, prevzame, tj. država EU, v katero pride blago po prevozu iz druge države EU.

Uvoz blaga v EU iz držav zunaj EU se po navadi obdavči v državi EU, v katero prispe.

Dobava storitev – kraj obdavčitve je kraj, kamor so dobavljene storitve. To ni odvisno le od narave dobavljene storitve, temveč tudi od statusa stranke, ki prejme storitev. Da bi zagotovili obdavčitev storitve na kraju, kjer je dejansko uporabljena, obstaja nekaj izjem pri teh splošnih pravilih, na primer:

storitve, povezane z nepremičnim premoženjem (nepremičnine),

prevoz potnikov,

storitve, povezane s kulturo, športom, izobraževanjem in zabavo,

storitve restavracij.

Obveznost obračuna DDV je odvisna od narave transakcije, npr. kdaj se blago ali storitev dobavi. Obdavčljivi dogodek pri pridobitvi (nakupu) znotraj EU po navadi nastane, ko je blago pridobljeno, tj. ko se šteje, da je dobava podobnega blaga v državo EU pridobitve končana. Pri uvozu blaga v EU obdavčljivi dogodek nastane takrat, ko blago vstopi v državo EU.

Davčna osnova v primeru dobave blaga in storitev ter pridobitve blaga znotraj EU vključuje vsa plačila dobaviteljem za dobavo. Kadar se blago uvozi, je davčna osnova njegova carinska vrednost. Dajatve, davki in druge takse so vključeni v davčno osnovo, izključeni pa so DDV, popusti na ceno in rabati, odobreni stranki.

Splošna stopnja DDV za blago in storitve, ki jo določijo vse države EU, ne sme biti nižja od 15 %. Države EU lahko uporabijo 1 ali 2 znižani stopnji, ki ne smeta biti nižji od 5 %, za posebno blago ali storitve, navedene v Prilogi III k direktivi. Tudi številne določbe, ki odstopajo od teh pravil (nižje stopnje, znižane stopnje za drugo blago ali storitve itd.), se uporabljajo pod nekaterimi pogoji.

Direktiva predvideva oprostitve DDV. Večinoma gre za oprostitve brez pravice do odbitka, npr. finančne in zavarovalne storitve, zdravstvena oskrba ali socialne storitve. Vendar obstajajo tudi oprostitve s pravico do odbitka, npr. dobava blaga znotraj EU ali izvoz blaga v državo zunaj EU. Nekatere oprostitve so obvezne za države EU, druge so izbirne.

Davčni zavezanec ima pravico do odbitka zneska DDV, plačanega za pridobljeno blago ali storitve v državi EU, v kateri so te transakcije izvedene. Ta vstopni DDV se lahko odbije od DDV, ki se plača za obdavčljive transakcije, npr. za domačo dobavo blaga ali storitev. Splošna pravica do odbitka ne obstaja v primeru, če je ekonomska dejavnost oproščena ali če davčni zavezanec izpolnjuje pogoje za posebno ureditev. V nekaterih primerih se odbitek lahko omeji ali prilagodi.

Direktiva določa obveznosti davčnih zavezancev in oseb, ki niso davčni zavezanci. Na splošno DDV plača vsak davčni zavezanec, ki opravi obdavčljivo dobavo blaga ali storitev. Izjeme vključujejo posebne transakcije, pri katerih plača DDV stranka, npr. dobava zemeljskega plina, in transakcije, pri katerih se lahko država EU odloči, da je plačnik DDV stranka, kot pri nekaterih dobavah, ki so dovzetne za goljufije, na primer pravice do emisij (do 31. decembra 2018).

Direktiva državam EU zagotavlja odstopanja od standardnih pravil o DDV, npr. za preprečitev nekaterih oblik davčne utaje. Obstajajo tudi posebne ureditve DDV, namenjene zmanjšanju papirne dokumentacije, npr. za mala podjetja in za kmete.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 1. januarja 2007.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o DDV.

AKT

Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2006/112/ES

1.1.2007

1.1.2008

UL L 347, 11.12.2006, str. 1–118

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2006/112/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 2009/132/ES z dne 19. oktobra 2009 o določitvi področja uporabe 143(b) in (c) Direktive 2006/112/ES glede oprostitve davka na dodano vrednost na končni uvoz določenega blaga (UL L 292, 10.11.2009, str. 5–30)

Direktiva Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih pravilih za vračilo davka na dodano vrednost, opredeljenih v Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v državi članici vračila, ampak v drugi državi članici (UL L 44, 20.2.2008, str. 23–28)

Direktiva Sveta 2007/74/ES z dne 20. decembra 2007 o oprostitvi plačila davka na dodano vrednost in trošarine na uvoz blaga za osebe, ki potujejo iz tretjih držav (UL L 346, 29.12.2007, str. 6–12)

Direktiva Sveta 2006/79/ES z dne 5. oktobra 2006 o oprostitvi davkov na uvoz manjših pošiljk blaga nekomercialnega značaja iz tretjih držav (kodificirana različica) (UL L 286, 17.10.2006, str. 15–18)

Uredba Sveta (ES) št. 1798/2003 z dne 7. oktobra 2003 o upravnem sodelovanju na področju davka na dodano vrednost in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 218/92 (UL L 264, 15.10.2003, str. 1–11)

Zadnja posodobitev 15.10.2015

Top