Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropa za državljane (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Evropa za državljane (2007–2013)

Ta sklep uvaja program „Evropa za državljane“ za obdobje 2007–2013. Cilj programa je z nekaterimi predlaganimi novostmi nadaljevati dejavnosti, ki so se začele v okviru programa 2004–06. Da bi se zagotovila dejavna vključenost državljanov v evropsko povezovanje, program predlaga oblikovanje razmer, v katerih bi se prebivalci Evrope povezali, in razvijanje zavesti o evropski identiteti.

AKT

Sklep št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi programa „Evropa za državljane“ za spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva za obdobje 2007–2013 (Glej akt(e) o spremembah).

POVZETEK

Ta program želi za namen dejavnega vključevanja javnosti v evropsko povezovanje spodbuditi sodelovanje med državljani in organizacijami državljanov v različnih državah. Na ta način se lahko povežejo in ukrepajo v evropskem okolju, ki spoštuje njihovo raznolikost.

Pred objavo tega sklepa je Komisija izvedla obsežno javno posvetovanje, ki je potekalo od decembra 2004 do februarja 2005, nato pa organizirala posvetovalni forum, ki je potekal od 3. do 4. februarja 2005. V okviru spletnega posvetovanja je bilo prejetih več kot tisoč odzivov, od katerih so jih 700 posredovale organizacije, približno 300 pa posamezniki. Ta program za obdobje 2007–2013 izhaja iz akcijskega programa Skupnosti za spodbujanje dejavnega evropskega državljanstva (2004–2006).

Cilji

Splošni cilji programa so:

 • omogočati državljanom priložnost za sodelovanje in udeležbo pri gradnji vse tesneje povezane Evrope, ki je odprta za svet, njena kulturna raznolikost pa jo združuje in bogati,
 • razvijati evropsko identiteto med evropskimi državljani, ki temelji na priznanih skupnih vrednotah, zgodovini in kulturi,
 • spodbujati zavest, da Evropska unija (EU) pripada svojim državljanom,
 • povečati strpnost in medsebojno razumevanje med evropskimi državljani ter spoštovanje in spodbujanje kulturne in jezikovne raznolikosti, obenem pa prispevati k medkulturnemu dialogu.

Njegovi posebni cilji so:

 • povezati ljudi iz lokalnih skupnosti po Evropi, da si bodo medsebojno posredovali in izmenjevali izkušnje, mnenja in vrednote, se učili iz zgodovine in gradili za prihodnost,
 • s sodelovanjem med organizacijami civilne družbe na evropski ravni spodbujati delovanje, razpravljanje in razmislek v zvezi z evropskim državljanstvom in demokracijo,
 • s predstavljanjem in proslavljanjem vrednot in dosežkov Evrope zamisel o Evropi približati njenim državljanom in ob tem ohranjati spomin na njeno preteklost,
 • spodbujati uravnoteženo vključevanje državljanov in organizacij civilne družbe iz vseh sodelujočih držav, in sicer s prispevkom k medkulturnemu dialogu in izpostavljanjem pomena tako evropske raznolikosti kot enotnosti, pri čemer se posebna pozornost posveti dejavnostim z državami članicami, ki so se nedavno pridružile EU.

Cilji programa morajo biti del štirih akcij:

Akcija 1: „Aktivni državljani za Evropo“

V to akcijo se državljani neposredno vključujejo prek dejavnosti partnerstva med mesti in projektov državljanov, da bi razpravljali o evropskih vprašanjih in širili medsebojno razumevanje z neposredno udeležbo. Za izboljšanje partnerstev med mesti in projektov državljanov je treba razviti tudi podporne ukrepe za izmenjavo najboljših praks, združiti izkušnje med zainteresiranimi stranmi na lokalni in regionalni ravni ter razviti nova znanja, na primer z usposabljanjem. Okvirno bo tej akciji namenjenih najmanj 45 % skupnih sredstev, dodeljenih programu.

Akcija 2: „Aktivna civilna družba v Evropi“

Približno 31 % skupnih sredstev, dodeljenih programu, bo namenjenih tej akciji, ki obsega:

 • strukturno podporo za raziskovalne organizacije evropske javne politike (možganski trusti),
 • strukturno podporo organizacijam civilne družbe na evropski ravni,
 • podporo projektom, katerih pobudniki so organizacije civilne družbe na lokalni, regionalni in nacionalni ravni.

Akcija 3: „Skupaj za Evropo“

Približno 10 % skupnih sredstev, dodeljenih programu, bo namenjenih tej akciji, ki obsega:

 • odmevne prireditve, kot so komemoracije v spomin na zgodovinske dogodke, umetniške dogodke, nagrade za pomembne doseže in vseevropske konference,
 • študije, ankete in javno-mnenjske raziskave,
 • informiranje in razširjanje informacij.

Akcija 4: „Aktivno evropsko spominjanje“

Približno 4 % skupnih sredstev, dodeljenih programu, bo namenjenih tej akciji, ki obsega projekte za ohranjanje aktivnega evropskega spominjanja. To so predvsem projekti, oblikovani za ohranjanje glavnih krajev in arhivov, ki so povezani z množičnimi deportacijami, in nekdanjih koncentracijskih taborišč, ter za ohranjanje spomina na žrtve množičnih pobojev in deportacij v času nacizma in stalinizma.

Sodelovanje

Pri programu lahko v skladu s splošnimi pogoji za sodelovanje pri programih Skupnosti sodelujejo naslednje države:

 • države članice,
 • države Efte, ki so članice EGP,
 • države kandidatke, ki so upravičene do koristi predpristopne strategije,
 • države Zahodnega Balkana.

Program velja za:

 • lokalne organe in organizacije,
 • raziskovalne organizacije evropske javne politike (možganske truste),
 • skupine državljanov in druge organizacije civilne družbe, kot so nevladne organizacije, platforme, mreže, združenja, zveze, sindikati, izobraževalne ustanove in organizacije, dejavne na področju prostovoljnega dela in amaterskega športa.

Upravljanje, proračun in ocenjevanje

Komisiji pomaga odbor, večino izvedbenih ukrepov pa mora sprejeti v skladu s postopkom upravljanja. To vključuje odločitve o izboru v zvezi z dotacijami za poslovanje, večletnimi dogovori o partnerstvu in odmevnimi prireditvami. Komisija je v zvezi z drugimi odločitvami o izboru dolžna obveščati odbor in Evropski parlament o sprejetih odločitvah. Predlagani proračun za izvajanje tega programa je 215 milijonov EUR. Približno 10 % skupnih dodeljenih sredstev obsega odhodke za upravljanje.

Komisija najpozneje do 31. decembra 2010 predloži vmesno poročilo o oceni izvajanja programa. Sporočilo o nadaljevanju programa se predloži najpozneje do 31. decembra 2011. Poročilo o naknadni oceni se predloži najpozneje do 31. decembra 2015.

Reference

Akt

Začetek veljavnosti – Datum prenehanja veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Sklep št. 1904/2006/ES

1.1.2007–31.12.2013

UL L 378, 27.12.2006

Akt(i) o spremembah

Začetek veljavnosti – Datum prenehanja veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Sklep št. 1358/2008/ES

31.12.2008–31.12.2013

UL L 350, 30.12.2008

POVEZANI AKTI

Communication from the Commission - Making citizenship Work: fostering European culture and diversity through programmes for Youth, Culture, Audiovisual and Civic Participation [COM(2004) 154 final – Official Journal C 122 of 30.4.2004] (Sporočilo Komisije z dne 9. marca 2004 – Uresničevanje dejavnega državljanstva: spodbujanje evropske kulture in raznolikosti s programi za mladino, kulturo, avdiovizualnimi mediji in udeležbo državljanov).

See also

 • Dodatne informacije so na voljo na spletni strani Evropske komisije: Državljanstvo (DE) (EN) (FR)

Zadnja posodobitev: 27.01.2009

Top