Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropske prestolnice kulture

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropske prestolnice kulture

 

POVZETEK:

Sklep št. 1622/2006/ES o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropske prestolnice kulture za leta 2007 do 2019

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Ta sklep vzpostavlja dogodek „Evropske prestolnice kulture“ in opredeljuje postopek za izbiro mest, ki bodo nosila ta naziv med letoma 2013 in 2019, ter sistem za spremljanje priprav do leta dogodka.

KLJUČNE TOČKE

Kulturni program in njegova evropska razsežnost

Vsaka datoteka mesta, ki kandidira, vsebuje kulturni program, ki mora izpolnjevati številna merila, razdeljena v dve skupini:

 • „evropska razsežnost“, ki vključuje krepitev sodelovanja med kulturnimi izvajalci na vseh ravneh. Program mora opozoriti tudi na bogastvo kulturne raznolikosti Evrope in skupne vidike evropskih kultur;
 • „mesto in državljani“, ki je namenjena zbujanju javnega zanimanja za dogodek na lokalni, nacionalni in evropski ravni ter spodbujanju dolgoročnega kulturnega razvoja mesta.

Program običajno traja eno leto. Mestom, ki imajo priznane odlične priprave na dogodek, se lahko podeli nagrada Melina Mercouri (imenovana po grški kulturni ministrici, ki je sprožila zamisel o kulturni prestolnici). Podeljuje jo Evropska komisija, financira pa program Ustvarjalna Evropa.

Izbirni postopek

 • Dogodek lahko vsako leto gostita dve državi EU.
 • Izbirni postopek obsega štiri faze:
 • 1.

  oddaja prijav: zadevne države EU objavijo razpis za oddajo prijav najpozneje šest let pred predvidenim začetkom zadevnega dogodka. Zainteresirana mesta imajo za prijavo na voljo najmanj deset mesecev od tega datuma;

 • 2.

  predizbor: najpozneje pet let pred začetkom dogodka se sestane izbirni svet, da preuči predloge in pripravi ožji izbor mest, ki bodo povabljena v nadaljnji postopek. Ta svet šteje trinajst strokovnjakov, od katerih jih sedem za obdobje treh let imenujejo Evropski parlament, Svet, Komisija in Evropski odbor regij. Preostalih šest izberejo zadevne države EU;

 • 3.

  končni izbor: devet mesecev po prvem predizbornem sestanku se svet ponovno sestane, da preuči programe mest v ožjem izboru, ki morajo biti že podrobneje izoblikovani, in priporoči eno od teh mest za Evropsko prestolnico kulture. V tej fazi izbirni svet predloži poročilo zadevni državi EU in Komisiji, v katerem poda tudi priporočila za izbrano mesto;

 • 4.

  imenovanje: štiri leta pred začetkom dogodka obe zadevni državi EU, ki kandidirata za naziv v določenem letu, predložita evropskim institucijam prijavo za eno mesto v skladu s priporočili sveta. Svet po eno mesto iz obeh zadevnih držav uradno imenuje za Evropsko prestolnico kulture.

Faza spremljanja

 • Strokovnjaki, ki jih imenujejo institucije, pomagajo izbrati prestolnice za izvajanje programov, zlasti za zagotovitev njihove evropske dodane vrednosti (tj. dodane vrednosti, ki izhaja iz imenovanja Evropske prestolnice kulture, ki je mesto (ali njegova država) ne bi ustvarilo, če bi delovalo samo).
 • Srednjeročno spremljanje traja dve leti pred začetkom dogodka in se nanaša na napredek pri pripravah in evropski razsežnosti.
 • Končno spremljanje poteka najpozneje osem mesecev pred dogodkom in v tem času strokovnjaki pregledajo stanje in ocenijo pripravljalno delo. Komisiji in zadevnim mestom pošljejo poročilo o svojih ugotovitvah in priporočilih o tem, ali naj se nagrada Melina Mercouri podeli ali ne.

Razveljavitev

Sklep je bil razveljavljen s Sklepom št. 445/2014/EU, ki se nanaša na imenovanje mest od leta 2020 dalje. Sklep št. 1622/2006/ES se še naprej uporablja za mesta, imenovana za Evropsko prestolnico kulture za leta od 2013 do 2019.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 1. januarja 2007, razen člena 5 (o oddaji prijav), ki se uporablja od 23. novembra 2006.

OZADJE

 • Dogodek Evropska prestolnica kulture, ki ga je Svet predstavil leta 1985, je postal eden najbolj priljubljenih projektov EU. Zaradi velike stopnje sodelovanja državljanov ter kulturnega in socialnoekonomskega vpliva danes za ta naziv kandidira čedalje večje število mest.
 • Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep št. 1622/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 2006 o vzpostavitvi aktivnosti Skupnosti za dogodek Evropske prestolnice kulture za leta 2007 do 2019

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 in o razveljavitvi sklepa št. 1622/2006/ES (UL L 132, 3.5.2014, str. 1–12).

Zadnja posodobitev 27.07.2017

Top