Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obravnavanje izziva suše in pomanjkanja vode v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obravnavanje izziva suše in pomanjkanja vode v EU

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2007) 414 final) – obravnavanje izziva pomanjakanja vode in suše v EU

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

To sporočilo prepoznava glavne izzive pomanjkanja vode in srednjeročnih ter dolgoročnih suš v Evropski uniji (EU). Določa smernice za njihovo obravnavanje. Te smernice se nanašajo na:

 • določanje cen vode,
 • razporeditev vode,
 • preprečevanje suš in odzivanje na suše,
 • druge možnosti oskrbe z vodo,
 • visoko kakovostne informacije in tehnološke rešitve za obravnavo pomanjkanja vode in suš.

KLJUČNE TOČKE

 • Zaradi odprave težav v zvezi s pomanjkanjem vode in sušo je treba obravnavati nekatera vprašanja. Ta vključujejo:
  • potrebo po celovitem izvajanju okvirne direktive o vodah zaradi reševanja problema slabega upravljanja vodnih virov,
  • neučinkovite nacionalne politike določanja cen vode,
  • načrtovanje rabe zemljišč,
  • spodbujanje ukrepov varčevanja z vodo in
  • potrebo po ukrepanju na celovit in znanstven način.
 • Države EU morajo določiti ustrezno ceno vode z uporabo učinkovite politike določanja cen vode.
 • Razdelitev vode in finančna sredstva za vodo morajo biti učinkovitejša, da se zmanjšajo škodljivi učinki v porečjih. Sprejeti je treba posebne ukrepe, zlasti zaradi izvajanja direktive o strateški okoljski presoji.
 • Izboljšanje obvladovanja tveganja suše je mogoče, če države EU po potrebi razvijejo načrte o obvladovanju tveganja suše in izmenjujejo dobre prakse in metodologije na ravni EU. Solidarnostni sklad EU in evropski mehanizem za civilno zaščito lahko pomagajo zagotoviti takojšnjo pomoč državam EU.
 • Evropska komisija kot pomoč pri zmanjševanju puščanja in izgub na primer priporoča, da se vzpostavijo standardi za naprave, ki porabljajo vodo, skupaj s posebno zakonodajo za proizvode, ki ne uporabljajo energije, uporabljajo pa vodo (npr. pipe, pipe za tuš, stranišča).
 • Vključeni morajo biti tudi potrošniki in gospodarski subjekti, da bi se spodbudilo oblikovanje kulture varčevanja z vodo.
 • Izboljšanje znanja in zbiranja podatkov je bistveno za odločanje. Informacijski sistem o pomanjkanju vode in suši v Evropi mora biti vključen v Evropski informacijski sistem za vode (WISE).
 • Evropska komisija je na podlagi informacij, pridobljenih iz držav EU in svojega dela, pripravila letna poročila (2008-2010) o spremljanju, v katerih je ocenila izvajanje možnosti politike po vsej EU.
 • Naknadni dokument iz leta 2012, tj. „Načrt za varovanje evropskih vodnih virov“, vključuje pregled politike na področju pomanjkanja vode in suš. V tem načrtu je navedeno, da cilj spremeniti trend pomanjkanja vode in suše ni dosežen.

OZADJE

 • Voda je dragocen vir, vendar se lahko preskrbljenost z vodo začasno zmanjša zaradi suš ali zaradi daljših obdobij, v katerih potrebe po vodi presegajo vodne vire, ki jih je mogoče izkoriščati (pomanjkanje vode).
 • S problemom problemom preskrbljenosti z vodo se spopadajo številne regije v Evropi. Do leta 2007 je pomanjkanje vode prizadelo najmanj 11 % prebivalstva EU in 17 % njenega ozemlja. Zato je treba na ravni EU ukrepati na več področjih, ukrepanje pa je še toliko pomembnejše, ker bo pomanjkanje vode zaradi podnebnih sprememb verjetno še trajalo.
 • Več informacij najdete na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu — Obravnavanje izziva pomanjkanja vode in suše v Evropski uniji (COM(2007) 414 final z dne 18. julija 2007).

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Načrt za varovanje evropskih vodnih virov (COM(2012) 673 final z dne 14.11.2012).

Zadnja posodobitev 21.02.2017

Top