Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Infrastruktura za prostorske informacije v EU (INSPIRE)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Infrastruktura za prostorske informacije v EU (INSPIRE)

 

POVZETEK:

Direktiva 2007/2/ES o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE)

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Določa splošna pravila za vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije* v Evropi za namene okoljskih politik Evropske unije (EU) ter politik ali dejavnosti, ki lahko vplivajo na okolje.
 • Evropska infrastruktura temelji na infrastrukturah za prostorske informacije, ki jih vzpostavijo in upravljajo države EU.

KLJUČNE TOČKE

Zakonodaja se uporablja za prostorske podatke, ki:

 • pokrivajo območja, na katerih imajo države EU jurisdikcijo,
 • so v elektronski obliki,
 • so hranjeni s strani ali v imenu javnega organa ali drugega organa, ki uporablja omrežje,
 • se nanašajo na informacije o okolju.
 • Države EU zagotovijo, da se metapodatki* izdelajo za različne zbirke prostorskih podatkov o okolju* in storitve v zvezi s prostorskimi podatki o okolju, ki so navedene v zakonodaji. Glede na temo morajo biti izdelani najpozneje v dveh ali petih letih po začetku veljavnosti pravil.
 • Evropska komisija, ki ji pomaga odbor, sprejme tehnične ureditve za medopravilnost zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki ter uskladitev, kadar je to izvedljivo.
 • Ta izvedbena pravila so morala biti sprejeta najpozneje do 15. maja 2009 oziroma do 15. maja 2012, odvisno od teme.
 • Države EU morajo vzpostaviti in upravljati omrežje z naslednjimi storitvami:
 • iskanje: za iskanje zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki,
 • pregledovanje: za prikaz, krmarjenje, povečanje in pomanjšanje, panoramski pregled ali prekritje vidnih zbirk prostorskih podatkov,
 • prenos: za neposredni dostop, kadar je izvedljiv, in za prenos izvodov zbirk prostorskih podatkov,
 • preoblikovanje: za spreminjanje zbirk prostorskih podatkov z namenom doseganja medopravilnosti.
 • Javni organi morajo imeti možnost za povezavo svojih zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki z nacionalnim omrežjem.
 • Države EU lahko omejijo javni dostop do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki iz različnih razlogov, kot so zakonska zaupnost, javna varnost, pravice intelektualne lastnine ali varstvo okolja.
 • Komisija upravlja geoportal INSPIRE na ravni EU. Portal nudi dostop do nacionalnih omrežij.
 • Zakonodaja ne določa zahteve po zbiranju novih prostorskih podatkov.

Ocenjevanje

 • Avgusta 2016 je Komisija objavila poročilo o izvajanju Direktive INSPIRE (2007/2/ES). Skupaj s poročilom je predstavila podrobno oceno, ki jo je izvedla v sklopu programa ustreznosti predpisov (REFIT).
 • Ocena je pokazala, da Direktiva INSPIRE v večjem delu še vedno ustreza namenu, vendar bo treba na ravni EU in držav EU storiti več, da se odpravijo bistvene vrzeli pri izvajanju ter da se občutijo koristi Direktive. Poleg tega potrebujejo določene zadeve v zvezi z določili podatkovne politike (člen 17 Direktive) in zahteve ter uporaba nekaterih tehničnih specifikacij pri izvajanju predpisov (vključno z racionalizacijo poročanja) več pozornosti.
 • Iz tega razloga je Komisija izdala številna priporočila in dejavnosti, ki jih bo v tesnem sodelovanju z dražavmi EU izvajala v sklopu programa za vzdrževanje in izvajanje v obdobju 2016-2020.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 15. maja 2007. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 15. maja 2009.

OZADJE

Več informacij najdete na strani:

* KLJUČNI POJMI

Infrastruktura za prostorske informacije: obsega metapodatke, zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki; omrežne storitve in tehnologije; dogovore o souporabi, dostopu in uporabi; mehanizme, procese in postopke za usklajevanje in spremljanje.

Metapodatki: informacije, ki opisujejo zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki ter omogočajo njihovo iskanje, popis in uporabo.

Prostorski podatki: podatki, ki se neposredno ali posredno nanašajo na posamezno lokacijo ali geografsko območje, kot so naslovi, prometna omrežja, digitalni model višin in namenska raba tal.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2007/2/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) UL L 108, 25.4.2007, str. 1–14)

Nadaljnje spremembe Direktive 2008/98/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Uredba Komisije (ES) št. 1205/2008 z dne 3. decembra 2008 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede metapodatkov (UL L 326, 4.12.2008, str. 12–30).

Glejte prečiščeno besedilo.

Odločba Komisije 2009/442/ES z dne 5. junija 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja (UL L 148, 11.6.2009, str. 18–26).

Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju politike morskega okolja (Okvirna direktiva o morski strategiji) (UL L 164, 25.6.2008, str. 19–40).

Uredba Komisije (ES) št. 976/2009 z dne 19. oktobra 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede omrežnih storitev (UL L 274, 20.10.2009, str. 9–18).

Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (EU) št. 268/2010 z dne 29. marca 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede dostopa institucij in organov Skupnosti do zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki držav članic pod usklajenimi pogoji (UL L 83, 30.3.2010, str. 8–9).

Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (UL L 323, 8.12.2010, str. 11–102).

Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (EU) št. 1088/2010 z dne 23. novembra 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede storitev prenosa in storitev preoblikovanja (UL L 323, 8.12.2010, str. 1–10).

Uredba Komisije (EU) št. 102/2011 z dne 4. februarja 2011 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (UL L 31, 5.2.2011, str. 13–34).

Uredba Komisije (EU) št. 1253/2013 z dne 21. oktobra 2013 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki (UL L 331, 10.12.2013, str. 1–267).

Uredba Komisije (EU) št. 1311/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 976/2009 glede opredelitve metapodatkovnega elementa INSPIRE (UL L 354, 11.12.2014, str. 6–7).

Uredba Komisije (EU) št. 1312/2014 z dne 10. decembra 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 1089/2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti storitev v zvezi s prostorskimi podatki (UL L 354, 11.12.2014, str. 8–16).

Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L 197, 24.7.2012, str. 1–37).

Direktiva 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2010 o okviru za uvajanje inteligentnih prometnih sistemov v cestnem prometu in za vmesnike do drugih vrst prevoza (UL L 207, 6.8.2010, str. 1–13).

Uredba (EU) št. 377/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o vzpostavitvi programa Copernicus in o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 911/2010 (UL L 122, 24.4.2014, str. 44–66).

Direktiva 2014/89/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje (UL L 257, 28.8.2014, str. 135–145).

Zadnja posodobitev 21.02.2017

Top