Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ženevska konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ženevska konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

 

POVZETEK:

Sklep 81/462/EGS o sklenitvi Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

 • S tem sklepom se v imenu Evropske unije (EU) in držav EU sklene Ženevska konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja.
 • Pogodbenice (tj. države EU, ki so ratificirale Konvencijo) se na podlagi te konvencije zavežejo k sodelovanju za omejitev, postopno preprečevanje in zmanjšanje izpuščanj onesnaževal zraka, da bi se spopadle s posledičnim onesnaževanjem preko meja.

KLJUČNE TOČKE

Onesnaževanje zraka na velike razdalje preko meja je opredeljeno kot izpust, bodisi neposreden ali posreden zaradi človeških dejavnosti, snovi v zrak, ki imajo škodljiv učinek na zdravje ljudi ali okolje v drugi državi, da ni mogoče razlikovati med prispevki posameznih virov ali skupin virov emisij.

V okviru te konvencije je bilo sestavljenih osem ločenih protokolov:

Sodelovanje na področju politike

Konvencija od pogodbenic zahteva, da razvijejo in izvajajo ustrezne politike in strategije, zlasti pa sisteme za upravljanje kakovosti zraka.

Pogodbenice se strinjajo, da se bodo redno (vsaj enkrat letno) sestajale, da bi ocenile dosežen napredek in sodelovale pri zadevah, povezanih s Konvencijo.

Sodelovanje na znanstvenem področju

Pogodbenice se strinjajo, da bodo, zlasti zaradi zmanjšanja emisij glavnih onesnaževal zraka, izvajale skupna raziskovalna in razvojna prizadevanja za spremljanje in merjenje stopenj emisij ter koncentracij teh onesnaževal in zato, da bi bolje razumele učinke teh onesnaževal na zdravje in okolje.

Izmenjava informacij

Pogodbenice se strinjajo, da bodo izmenjevale informacije, zlasti pa podatke o:

 • emisijah glavnih onesnaževal zraka (sprva žveplovega dioksida) in njihovih učinkih,
 • vidikih, ki bi lahko povzročili pomembne spremembe pri onesnaževanju zraka na dolge razdalje prek meja (zlasti v nacionalnih politikah in industrijskem razvoju),
 • nadzornih tehnologijah za zmanjševanje onesnaževanja zraka in
 • nacionalnih politikah in strategijah za nadzor večjih onesnaževal zraka.

Sodelovanje na področju spremljanja onesnaževanja

 • Pogodbenice se strinjajo, da bodo sodelovale v Programu sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (EMEP). Cilj tega programa, katerega dejavnosti se financirajo na podlagi ločenega protokola (protokola EMEP), je zagotoviti pogodbenicam Konvencije:
  • znanstvene informacije o spremljanju ozračja, računalniške modele,
  • oceno emisij in
  • pripravo napovedi.
 • Da bi to sodelovanje uspelo, Konvencija omogoča:
  • razširitev programa, ki je sprva bil usmerjen na spremljanje žveplovega dioksida in povezanih snovi, na druga večja onesnaževala zraka,
  • spremljanje sestave medijev (vode, prsti in rastlinja), ki so dovzetni za kontaminacijo s temi onesnaževali, ter učinkov na zdravje in okolje,
  • pridobivanje meteoroloških in drugih znanstvenih podatkov v zvezi s procesi med prenosom,
  • kadar je mogoče, uporabo primerljivih ali standardiziranih postopkov za spremljanje in modeliranje,
  • povezovanje EMEP z ustreznimi nacionalnimi in mednarodnimi programi,
  • redno izmenjavo podatkov, pridobljenih s spremljanjem.

OD KDAJ SE TA SKLEP IN KONVENCIJA UPORABLJATA?

Sklep se uporablja od 11. junija 1981.

Konvencija je začela veljati 16. marca 1983, 90 dni po deponiranju 24. listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu.

OZADJE

 • Ženevska konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja vzpostavlja sistem, ki vladam omogoča, da sodelujejo s ciljem zaščititi zdravje in okolje pred onesnaževanjem zraka, ki bi lahko prizadelo več držav. Konvencija je bila podpisana leta 1979 v Ženevi v okviru Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE), veljati pa je začela leta 1983.
 • Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta 81/462/EGS z dne 11. junija 1981 o sklenitvi Konvencije o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 171, 27.6.1981).

Konvencija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja – Resolucija o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 171, 27.6.1981).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Sveta 86/277/EGS z dne 12. junija 1986 o sklenitvi Protokola h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja iz leta 1979 o dolgoročnem financiranju Programa sodelovanja za spremljanje in oceno onesnaževanja zraka na velike razdalje v Evropi (EMEP) (UL L 181, 4.7.1986, str. 1).

Sklep Sveta 93/361/EGS z dne 17. maja 1993 o pristopu Skupnosti k Protokolu k Ženevski konvenciji o čezmejnem onesnaževanju zraka na velike razdalje iz leta 1979 o nadzoru emisij dušikovih oksidov ali njihovih čezmejnih tokov (UL L 149, 21.6.1993, str. 14–15).

Sklep Sveta 98/686/EGS z dne 23. marca 1998 o sklenitvi Protokola s strani Evropske skupnosti o nadaljnjem zmanjševanju emisij žvepla h Konvenciji o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja iz leta 1979 (UL L 326, 3.12.1998, str. 34).

Direktiva Sveta 1999/13/ES z dne 11. marca 1999 o omejevanju emisij hlapnih organskih spojin zaradi uporabe organskih topil v nekaterih dejavnostih in obratih (UL L 85, 29.3.1999, str. 1–22).

Sklep Sveta 2001/379/ES z dne 4. aprila 2001 o odobritvi v imenu Evropske skupnosti Protokola o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 134, 17.5.2001, str. 40).

Sklep Sveta 2003/507/ES z dne 13. junija 2003 o pristopu Evropske skupnosti k Protokolu o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 179, 17.7.2003, str. 1–2).

Sklep Sveta 2004/259/ES z dne 19. februarja 2004 o sklenitvi Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1988 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja v imenu Evropske skupnosti (UL L 81, 19.3.2004, str. 35–36).

Sklep Sveta (EU) 2016/768 z dne 21. aprila 2016 o sprejetju sprememb Protokola iz leta 1998 o težkih kovinah h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 127, 18.5.2016, str. 8–20).

Sklep Sveta (EU) 2016/769 z dne 21. aprila 2016 o sprejetju sprememb Protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (UL L 127, 18.5.2016, str. 21–31).

Zadnja posodobitev 08.12.2016

Top