Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konvencija o varstvu Alp

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konvencija o varstvu Alp

 

POVZETEK:

Sklep 96/191/ES – sklenitev Konvencije o varstvu Alp (Alpske konvencije)

Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija)

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA IN KONVENCIJE?

  • Sklep se nanaša na sklenitev Konvencije o varstvu Alp (Alpske konvencije), ki je bila nato odobrena v imenu Evropske skupnosti.
  • Namen Alpske konvencije je dolgoročno varstvo naravnega ekosistema Alp in trajnostni razvoj območja pa tudi zaščita gospodarskih interesov prebivalcev. Vodilna načela konvencije so načelo preventive, načelo onesnaževalec plača in čezmejno sodelovanje.

KLJUČNE TOČKE

  • Pogodbenice konvencije so Avstrija, Francija, Nemčija, Italija, Liechtenstein, Monako, Slovenija, Švica in Evropska unija (EU).
  • Z namenom učinkovitega doseganja ciljev konvencije pogodbenice sprejemajo ukrepe na področjih prostorska načrtovanja, ohranjanja narave in podeželja, gorskega kmetijstva, gorskih gozdov, ohranjanja tal, turizma in rekreacije, energije, prometa, preprečevanja onesnaževanja zraka, gospodarjenja z vodami, prebivalstva in kulture ter ravnanja z odpadki.
  • Konvencija omogoča pripravljanje in sprejemanje izvedbenih protokol za vsako od teh področij ter reševanje sporov med pogodbenicami.
  • Pogodbenice so zavezane k sodelovanju na področju raziskav in regionalnega spremljanja ter v zvezi s pravnimi, znanstvenimi, gospodarskimi in tehničnimi zadevami.
  • Konferenca pogodbenic („Alpska konferenca“) se redno sestaja (načeloma na dve leti), da obravnava vprašanja, ki so v skupnem interesu pogodbenic, ter sprejema odločitve in oblikuje priporočila.

OD KDAJ SE TA SKLEP IN KONVENCIJA UPORABLJATA?

  • Sklep se uporablja od 26. februarja 1996.
  • Konvencija je za Evropsko skupnost začela veljati 14. aprila 1998.

GLAVNI DOKUMENTI

Sklep Sveta 96/191/ES z dne 26. februarja 1996 o sklenitvi Konvencije o varstvu Alp (Alpska konvencija) (UL L 61, 12.3.1996, str. 31).

Konvencija o varstvu Alp (Alpska konvencija) (UL L 61, 12.3.1996, str. 32–36).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklep Sveta 98/118/ES z dne 16. decembra 1997 o sklenitvi Protokola o pristopu Kneževine Monako h Konvenciji o varstvu Alp (UL L 33, 7.2.1998, str. 21).

Sklep Sveta 2005/923/ES z dne 2. decembra 2005 o podpisu Protokola o varstvu tal, Protokola o energiji in Protokola o turizmu k Alpski konvenciji v imenu Evropske skupnosti (UL L 337, 22.12.2005, str. 27–28).

Nadaljnje spremembe Sklepa 2005/923/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Sklep Sveta 2006/516/ES z dne 27. junija 2006 o sklenitvi Protokola „varstvo tal“, Protokola „energija“ in Protokola „turizem“ k Alpski konvenciji v imenu Evropske skupnosti (UL L 201, 25.7.2006, str. 31–33).

Sklep Sveta 2006/655/ES z dne 19. junija 2006 o odobritvi Protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 o hribovskem kmetijstvu v imenu Evropske skupnosti (UL L 271, 30.9.2006, str. 61–62).

Sklep Sveta 2007/799/ES z dne 12. oktobra 2006 o podpisu, v imenu Evropske skupnosti, Protokola o izvajanju Alpske konvencije na področju prometa (UL L 323, 8.12.2007, str. 13–14).

Sklep Sveta 2013/332/EU z dne 10. junija 2013 o sklenitvi Protokola o izvajanju Alpske konvencije iz leta 1991 na področju prometa (Protokol promet) v imenu Evropske unije (UL L 177, 28.6.2013, str. 13).

Zadnja posodobitev 22.02.2017

Top