Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal (RIPO)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal (RIPO)

 

SUMMARY OF:

Regulation (EC) No 166/2006 on the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

  • Uredba vzpostavlja Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal (RIPO).
  • Ta elektronska baza podatkov Evropske unije (EU) je dostopna javnosti in bi morala prispevati k zmanjšanju onesnaževanja.

KLJUČNE TOČKE

Vsebina RIPO

  • Register vsebuje informacije o izpustih onesnaževal v zrak, vodo in tla ter prenosih onesnaževal, prisotnih v odpadnih vodah in odpadkih, izven kraja nastanka. V register je vključenih 91 onesnaževal, navedenih v Prilogi II, vključno s toplogrednimi plini, drugimi plini, težkimi kovinami, pesticidi, kloriranimi organskimi snovmi in drugimi anorganskimi snovmi.
  • O izpustih se poroča, če raven emisij presega določeno mejno vrednost in izhaja iz ene od 65 dejavnosti, navedenih v Prilogi I. Za večino teh dejavnosti velja tudi direktiva o industrijskih emisijah, vključujejo pa zlasti komplekse v naslednjih sektorjih: proizvodnja energije, nekovinska industrija, kemična industrija, ravnanje z odpadki in odpadnimi vodami ter proizvodnja in predelava papirja in lesa.
  • Če so na voljo, so v register vključene tudi informacije o onesnaževanju iz razpršenih virov.

Kako deluje RIPO

  • Informacije, ki jih države EU zberejo na nacionalni ravni in sporočijo Evropski komisiji, se redno vnašajo v bazo podatkov. Najprej upravljavci zadevnega kompleksa enkrat na leto predložijo informacije pristojnemu nacionalnemu organu.
  • Države EU morajo skladno z mednarodno priznanimi metodami zbirati tudi informacije o izpustih iz razpršenih virov.
  • Države EU morajo nato zbrane informacije sporočiti Komisiji do dogovorjenega roka (v 15 mesecih po izteku vsakega leta poročanja). Države EU lahko določene informacije ohranijo zaupne; če to storijo, morajo Komisijo obvestiti o tem, katere vrste informacij so zadržale, in o razlogih za to.
  • Komisija v sodelovanju z Evropsko agencijo za okolje omogoča javnosti dostop do informacij v bazi podatkov, in sicer tako da skrbi, da je baza do dogovorjenega roka (v 16 mesecih po izteku vsakega leta poročanja) na voljo na svetovnem spletu.

Udeležba javnosti

Uredba je ključni instrument pri uresničevanju zahtev Aarhuške konvencije, saj javnosti daje priložnost, da je vključena v nadaljnji razvoj registra in pripravo sprememb.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 24. februarja 2006.

OZADJE

Več informacij je na voljo na:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L 33, 4.2.2006, str. 1–17).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 166/2006 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku pri izvajanju Uredbe (ES) št. 166/2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal (E-RIPO) (COM(2013) 111 final z dne 5. marca 2013).

Protokol o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (EN)

Sklep Sveta 2006/61/ES z dne 2. decembra 2005 o sklenitvi Protokola ZN-EKE o registrih izpustov in prenosov onesnaževal, v imenu Evropske skupnosti(UL L 32 4.2.2006, str. 54–55).

Zadnja posodobitev 01.03.2017

Top