Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zakonska ureditev gensko spremenjenih pridelkov: pravice držav EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zakonska ureditev gensko spremenjenih pridelkov: pravice držav EU

POVZETEK:

Direktiva 2001/18/ES o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Cilj je oblikovati učinkovitejši in preglednejši postopek za dodeljevanje odobritev za namerno sproščanje in dajanje v promet gensko spremenjenih organizmov (GSO).

Direktiva to odobritev omejuje na obdobje 10 let (z možnostjo obnovitve) in uvaja obvezno spremljanje, ko so GSO že dani v promet.

KLJUČNE TOČKE

Ta direktiva določa:

sistem ocen tveganj za okolje, povezanih s sproščanjem GSO, za vsak posamezen primer,

skupne cilje za spremljanje GSO po namernem sproščanju ali dajanju v promet in

mehanizem, s katerim se po objavi informacij o tveganjih sproščanja spremeni, začasno ustavi ali preneha namerno sproščanje GSO.

Označevanje GSO in javno posvetovanje sta obvezna. Evropska komisija se mora o vseh vprašanjih, ki imajo posledice za zdravje ljudi in okolje, posvetovati s pristojnimi znanstvenimi odbori.

Vzpostaviti je treba registre za namene evidentiranja informacij o genskih spremembah v GSO in njihovih mest. Pravila o vodenju teh registrov so določena v Sklepu 2004/204/ES.

Komisija mora vsaka tri leta objaviti poročilo o izkušnjah z GSO, ki so dani v promet, ter povzetek ukrepov, ki jih sprejmejo države EU za namen izvajanja te direktive.

Medtem ko ta direktiva dovoljuje državam EU, da omejijo ali prepovejo sproščanje GSO, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in okolje, pa jo Direktiva (EU) 2015/412 spreminja, da bi državam EU omogočila, da prepovejo ali omejijo GSO tudi iz drugih razlogov, kot so na primer prostorsko načrtovanje, raba zemljišč, socialno-ekonomski vplivi, soobstoj in javni red.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva je začela veljati 17. aprila 2001. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 17. oktobra 2002.

OZADJE

Ta direktiva je samo eden od sestavnih delov pravnega reda EU na področju GSO. Drugi sestavni deli so direktive in uredbe (osredotočene na vprašanja, kot so gensko spremenjena živila ali čezmejno gibanje GSO), katerih namen je zaščititi zdravje ljudi in živali ter okolje, vzpostaviti usklajene postopke in zagotoviti sledljivost GSO, danih v promet.

KLJUČNI POJMI

* Namerno sproščanje GSO: v okviru te zakonodaje pomeni vsak nameren vnos GSO v okolje, za katerega se ne uporabljajo posebni zadrževalni ukrepi.

* Gensko spremenjeni organizmi: z uporabo tehnik sodobne biotehnologije, t. i. genske tehnologije, se lahko spreminja genska sestava živih celic in organizmov. To ljudem omogoča, da vzgajajo rastline in živali, ki imajo lahko na primer večji donos ali so odporne proti boleznim.

AKT

Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive Sveta 90/220/EGS – Izjava Komisije (UL L 106, 17.4.2001, str. 1–39)

Nadaljnje spremembe Direktive 2001/18/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo je samo za informativne namene.

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih in krmi (UL L 268, 18.10.2003, str. 1–23)

Uredba (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spremembi Direktive 2001/18/ES (UL L 268, 18.10.2003, str. 24–28). Glejte prečiščeno različico.

Uredba (ES) št. 1946/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov (UL L 287, 5.11.2003, str. 1–10)

Odločba Komisije 2004/204/ES z dne 23. februarja 2004 o določitvi podrobne ureditve vodenja registrov za vnos informacij o genskih spremembah v gensko spremenjenih organizmih, predvidenih v Direktivi 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 65, 3.3.2004, str. 20–22)

Zadnja posodobitev 02.12.2015

Top