Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Načelo plača povzročitelj obremenitve in okoljska odgovornost

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Načelo „plača povzročitelj obremenitve“ in okoljska odgovornost

 

POVZETEK:

Direktiva 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva določa pravila o načelu „plača povzročitelj obremenitve“. To pomeni, da je podjetje, ki povzroči okoljsko škodo, zanjo odgovorno in da mora poskrbeti za potrebne preventivne ali sanacijske ukrepe ter kriti vse s tem povezane stroške.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva opredeljuje okoljsko škodo kot:

Opredelitev vključuje izpust onesnaževal v zrak (ker škodi stanju tal ali voda), notranje površinske vode in podtalnico ter vsak namerni izpust gensko spremenjenih organizmov v okolje, kot je opredeljeno v Direktivi 2001/18/ES.

Področje uporabe

Obstajata dva scenarija, v katerih nastane odgovornost:

 • 1.

  okoljsko škodo povzroči katera od dejavnosti, navedenih v Prilogi III k Direktivi, kot so:

  • energetska industrija,
  • proizvodnja in predelava kovin,
  • nekovinska industrija,
  • kemična industrija,
  • ravnanje z odpadki,
  • masovna proizvodnja celuloze, papirja in lepenke, barvanje tekstila in strojarne,
  • masovna proizvodnja mesnih in mlečnih izdelkov in drugih živil;
 • 2.

  okoljska škoda (ali neposredna nevarnost take škode), povzročena zavarovanim vrstam in naravnim habitatom, je posledica poklicnih dejavnosti, ki niso navedene v Prilogi III, in namernega ali malomarnega ravnanja podjetja.

Izjeme

Izjeme vključujejo oboroženi spopad, naravno nesrečo, odgovornost za vrste okoljske škode, zajete v mednarodnih konvencijah (npr. onesnaženje morja), in jedrska tveganja, zajeta v Pogodbi Euratom.

Preventivni in sanacijski ukrepi

 • Če obstaja neposredna nevarnost škode, mora podjetje nemudoma sprejeti potrebne preventivne ukrepe.
 • Če je škoda že nastala, mora podjetje o tem nemudoma obvestiti organe, sprožiti ukrepe za obvladovanje razmer, da bi preprečilo nadaljnjo okoljsko škodo in nevarnost za zdravje ljudi, ter sprejeti ustrezne sanacijske ukrepe.

Podjetje mora kriti stroške preventivnihukrepov in sanacijskihukrepov , razen v določenih okoliščinah, npr. če je škodo povzročila tretja stran kljub ustreznim varnostnim ukrepom ali če je škoda posledica ravnanja v skladu z uradnimi navodili.

Izvajanje

 • Izvedbeno poročilo iz leta 2016 obravnava izkušnje pri izvajanju direktive med letoma 2007 in 2013, vključno z vrednotenjem, opravljenim v okviru programa REFIT, tj. programa Evropske komisije za ustreznost in uspešnost predpisov.
 • Poročilo potrjuje, da je bila direktiva kljub temu, da še ni povsem uresničila svojega potenciala, učinkovita pri sanaciji okoljske škode in spodbujanju preventivnih ukrepov.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 30. aprila 2004. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 30. aprila 2007.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani Okoljska odgovornost na spletnem mestu Evropske komisije.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L 143, 30.4.2004, str. 56–75).

Nadaljnje spremembe Direktive 2004/35/ES so vključene v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za informativne namene.

POVEZANI DOKUMENTI

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na podlagi člena 18(2) Direktive 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (COM(2016) 204 final, 14.4.2016).

Delovni dokument služb Komisije – Vrednotenje direktive o okoljski odgovornosti v okviru programa REFIT – Spremni dokument – Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu na podlagi člena 18(2) Direktive 2004/35/ES o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (SWD(2016) 121 final,14.4.2016).

Zadnja posodobitev 05.10.2016

Top