Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pošiljke radioaktivnih snovi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pošiljke radioaktivnih snovi

POVZETEK:

Uredba (Euratom) št. 1493/93 o pošiljkah radioaktivnih odpadkov

POVZETEK

Po odpravi mejnih kontrol med državami Evropske unije 1. januarja 1993 so nacionalni organi potrebovali enako raven podatkov o pošiljkah radioaktivnih snovi kot prej, da bi nadaljevali izvajanje nadzora varstva pred sevanjem.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uvaja sistem izjav na ravni EU o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami EU.

KLJUČNE TOČKE

Obveznosti imetnikov

Pri odpošiljanju radioaktivnih materialov mora „imetnik“* zagotoviti predhodno izjavo„prejemnika“*. Ta izjava mora potrjevati, da prejemnik upošteva zakonodajo EU o obveznem poročanju o dejavnostih v zvezi z naravnimi in umetnimi radioaktivnimi snovmi. To izjavo je treba dostaviti pristojnemu nacionalnemu organu namembne države EU.

Imetniki morajo izpolnjevati tudi nacionalne predpise za varno shranjevanje, uporabo in odlaganje v zvezi z radioaktivno dejavnostjo.

Postopek vključuje naslednje korake:

Prejemnik predloži izjavo organu.

Organ zabeleži izjavo, jo potrdi z uradnim žigom in pošlje nazaj prejemniku.

Prejemnik nato pošlje izjavo imetniku.

Izjava je veljavna do 3 leta.

Več pošiljk

Izdana izjava se lahko nanaša na več pošiljk, če:

imajo radioaktivne snovi enake fizikalne in kemične lastnosti;

zaprti viri*, na katere se nanaša, ne presegajo stopenj, navedenih v izjavi;

pošiljke pošilja isti imetnik istemu prejemniku in so vključeni isti pristojni organi.

Informacije

Imetniki morajo za vsako pošiljko v 21 dneh organom predložiti:

imena in naslove prejemnikov;

skupno radioaktivnost za vsako dostavljeno pošiljko;

število opravljenih dostav in količine, dostavljene vsakemu prejemniku; vrsto snovi (zaprti vir ali drug ustrezen vir).

Države EU morajo poročati o vseh dejavnostih, ki bi lahko vključevale nevarnost zaradi ionizirajočega sevanja.

Radioaktivni odpadki

Za pošiljke radioaktivnih odpadkov med državami EU pa tudi v EU in iz nje veljajo posebni ukrepi, določeni z Direktivo 2006/117/Euratom.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Od 9. julija 1993.

KLJUČNI POJMI

*Imetnik: vsak posameznik ali organizacija, zadolžena za načrtovanje pošiljk radioaktivnih odpadkov ali izrabljenega goriva in zakonsko odgovorna za takšne odpadke pred odpošiljanjem.

*Prejemnik: stranka, ki prejme pošiljko.

*Zaprti vir: vir ionizirajočega sevanja, sestoječ iz radioaktivnih snovi, ki so čvrsto vdelane v trdne in učinkovito neaktivne materiale ali zaprte v neaktivno posodo, ki je dovolj močna, da v normalnih pogojih uporabe prepreči vsako razpršitev snovi.

AKT

Uredba Sveta (Euratom) št. 1493/93 z dne 8. junija 1993 o pošiljkah radioaktivnih snovi med državami članicami

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (Euratom) št. 1493/93

9.7.1993

UL L 148, 19.6.1993, str. 1–7

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 2006/117/Euratom z dne 20. novembra 2006 o nadzorovanju in kontroli pošiljk radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva (UL L 337, 5.12.2006, str. 21–32)

Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L 13, 17.1.2014, str. 1–73)

Zadnja posodobitev 22.10.2015

Top