Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uporaba blata iz čistilnih naprav v kmetijstvu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Uporaba blata iz čistilnih naprav v kmetijstvu

Direktiva 86/278 - varstvo tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu

AKT

Direktiva Sveta 86/278/EGS z dne 12. junija 1986 o varstvu okolja, zlasti tal, kadar se blato iz čistilnih naprav uporablja v kmetijstvu

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa pravila o tem, kako lahko kmetovalci uporabljajo blato iz čistilnih naprav kot gnojilo, da se preprečijo njegovi škodljivi učinki na okolje in zdravje ljudi z ogrožanjem kakovosti tal ali površinske in podzemne vode.

Zato določa mejne vrednosti za v tleh dovoljene koncentracije sedmih težkih kovin, ki bi lahko bile toksične za rastline in ljudi:

kadmij,

baker,

nikelj,

svinec,

cink,

živo srebro,

krom.

Direktiva prepoveduje uporabo blata iz čistilnih naprav, ki dopušča koncentracije nad temi mejnimi vrednostmi.

KLJUČNE TOČKE

Posebne mejne vrednosti so navedene v prilogah k Direktivi:

Priloga I A - težke kovine v tleh,

Priloga I B - težke kovine v blatu,

Priloga I C - najvišje letne količine težkih kovin, ki se smejo vnesti v tla.

Običajno je treba blato obdelati, preden se uporabi v kmetijstvu. Vendar pa se nekaterim kmetovalcem iz držav Evropske unije (EU) lahko dovoli uporaba neobdelanega blata, če se vbrizga ali vdela v tla.

V nekaterih primerih se blato nikakor ne sme uporabiti v kmetijstvu:

na travišču ali krmnih rastlinah, če so namenjene paši za živali, in najmanj tri tedne pred spravilom krmnih rastlin,

na sadju in zelenjavi v rastni dobi. To pravilo ne vključuje sadnih dreves,

na tleh, namenjenih za gojenje sadja in zelenjave, ki je običajno v neposrednem stik s tlemi in se uživa surova. Ta prepoved velja deset mesecev pred spravilom in med samim spravilom.

Za zagotavljanje, da kmetovalci pri uporabi blata ne presežejo mejnih vrednosti, so odgovorni nacionalni organi, ki morajo vzorčiti in analizirati blato in tla, na katerem se blato uporablja, ter voditi evidence o:

količini blata, ki se proizvede in uporabi v kmetijstvu,

njegovi sestavi in lastnostih,

načinu njegove obdelave,

kraju njegove uporabe in njegovih uporabnikih.

Evropska komisija objavi redno poročilo o uporabi blata v kmetijstvu v EU, ki vsebuje podatke, ki jih v zvezi s tem sporočijo posamezne države.

OZADJE

Blato iz čistilnih naprav - pravila EU.

KLJUČNI POJMI

* Blato iz čistilnih naprav - blato iz čistilnih naprav za čiščenje odpadnih vod iz gospodinjstev ali komunalnih odpadnih vod, pretočnih greznic in podobnih čistilnih naprav.

* Obdelano blato - blato, ki je bilo biološko, kemično ali toplotno obdelano, dolgoročno skladiščeno ali kako drugače ustrezno predelano, da se znatno zmanjša sposobnost vrenja (zmanjšanje tveganj za zdravje).

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 86/278/EGS

18.6.1986

18.6.1989

UL L 181, 4.7.1986, str. 6-12

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 91/692/EGS

23.12.1991

1.1.1993

UL L 377, 31.12.1991, str. 48-54

Uredba (ES) št. 219/2009

20.4.2009

-

UL L 87, 31.3.2009, str. 109-154

Nadaljnje spremembe Direktive 86/278/ES so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 14.09.2015

Top