Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kakovost motornega bencina in dizelskega goriva: žveplo in svinec

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kakovost motornega bencina in dizelskega goriva: žveplo in svinec

 

POVZETEK

EU je uvedla pravila glede prepovedi motornega bencina z vsebnostjo svinca in omejitve količine žvepla v dizelskem gorivu, da bi izboljšala kakovost zraka in zmanjšala emisije toplogrednih plinov.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Poleg določb o spremembi določa tudi tehnične specifikacije, ki se uporabljajo za motorni bencin, dizelsko gorivo in biogorivo v cestnem prometu ter plinska olja za motorji v strojih, uporabljani zunaj cest*.

KLJUČNE TOČKE

Motorni bencin

Države EU lahko tržijo samo motorni bencin, skladen s specifikacijami za motorni bencin, ki se uporabljajo pri trženju motornega bencina, ki se prodaja v EU (navedene na seznamu v Prilogi I k tej direktivi).

Države EU lahko motorni bencin z zelo majhnimi količinami svinca tržijo samo za uporabo v starih vozilih. Vsebnost svinca ne sme biti višja od 0,15g/l in lahko obsega največ 0,03 % skupne prodaje.

Nekatere države EU imajo možnost, da poleti tržijo motorni bencin z višjim parnim tlakom, če so temperature nizke ali če ima motorni bencin višje količine etanola (zaradi česar je parni tlak nižji). Evropska komisija mora oceniti trajanje in primernost teh izjem.

Dizelsko gorivo

Države EU lahko tržijo samo dizelsko gorivo, ki je skladno s Prilogo II. Priloga II vsebuje seznam specifikacij, ki se uporabljajo pri trženju dizelskega goriva, ki se prodaja v EU.

Če so izpolnjene vse druge zahteve iz Priloge II, lahko države EU uvedejo dizelsko gorivo z višjo vsebnostjo metilnih estrov maščobnih kislin, ki so primarne molekule v biodizelskih gorivih.

Vsebnost žvepla v dizelskem gorivu ne sme biti višja od 10 mg/kg.

Za oddaljene regije in države EU z zelo hladnimi zimami so možne nekatere izjeme pri tem pravilu.

Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

Države EU podelijo pooblastila dobaviteljem goriva za letno spremljanje in poročanje o emisijah toplogrednih plinov v življenjskem krogu* goriva.

Dobavitelji goriva morajo do 31. decembra 2020 postopoma zmanjšati emisije toplogrednih plinov v življenjskem krogu za 6 %.

Poročanje

Države EU morajo do 30. junija vsako leto predložiti informacije o njihovi nacionalni kakovosti goriva v obliki poročila, v katerem so zbrani vsi podatki iz predhodnega koledarskega leta. Podatki morajo izhajati iz sistema spremljanja kakovosti goriva v skladu z ustreznimi standardi EU.

KLJUČNA POJMA

*Motorji v strojih, uporabljani zunaj cest – veliko število vgrajenih motorjev v strojih, ki se uporabljajo za druge namene, razen za prevoz blaga ali potnikov, kot so buldožerji, kompresorji in zadnji ali čelni nakladalniki.

*Poročanje o emisijah toplogrednih plinov v življenjskem krogu – poročanje o emisijah, ki nastanejo pri črpanju, predelavi in distribuciji goriva.

AKT

Direktiva 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 98/70/ES

28.12.1998

1.7.1999

UL L 350, 28.12.1998, str. 58–68

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2000/71/ES

4.12.2000

1.1.2001

UL L 287, 14.11.2000, str. 46–50

Direktiva 2003/17/ES

22.3.2003

30.6.2003

UL L 76, 22.3.2003, str. 10–19

Uredba (ES) št. 1882/2003

20.11.2003

UL L 284, 31.10.2003, str. 1–53

Direktiva 2009/30/ES

25.6.2009

31.12.2010

UL L 140, 5.6.2009, str. 88–113

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 98/70/ES so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

2005/27/ES: Priporočilo Komisije z dne 12. januarja 2005 o tem, kaj za Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES v zvezi z bencinom in dizelskimi gorivi predstavlja razpoložljivost neosvinčenega bencina in dizelskega goriva z najvišjo vsebnostjo žvepla na primerno uravnoteženi geografski osnovi (UL L 15, 19.1.2005, str. 26–29)

Uredba Komisije (EU) št. 1307/2014 z dne 8. decembra 2014 o opredelitvi meril in geografskega obsega travinj z veliko biotsko raznovrstnostjo za namene člena 7b(3)(c) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter člena 17(3)(c) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L 351, 9.12.2014, str. 3–5)

Zadnja posodobitev 06.10.2015

Top