Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Presoja vplivov načrtov in programov na okolje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Presoja vplivov načrtov in programov na okolje

 

POVZETEK:

Direktiva 2001/42/ES – direktiva o strateški okoljski presoji

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Namen je zagotoviti visoko raven varstva okolja in upoštevanje okoljskih vidikov pri pripravi, sprejemanju in izvajanju načrtov in programov.
 • Spodbuja trajnostni razvoj, tako da se zagotovi izvedba okoljske presoje nekaterih načrtov in programov, ki bodo verjetno znatno vplivali na okolje.

KLJUČNE TOČKE

 • Za javne načrte in programe, ki jih zajema direktiva o strateški okoljski presoji, se izvede okoljska presoja med njihovo pripravo in pred njihovim sprejetjem.
 • Direktiva določa postopek in število korakov pri presoji načrta ali programa, za katerega se uporablja. Ti koraki vključujejo:
  • področje uporabe,
  • pripravo okoljskega poročila,
  • javno posvetovanje in sodelovanje,
  • odločanje ter
  • spremljanje in nadzor stanja.
 • Direktiva določa tudi, da se za načrte in programe, ki opredeljujejo rabo majhnih območij na lokalni ravni in pomenijo le manjše spremembe načrtov in programov, ter tudi za načrte in programe, ki niso našteti v členu 3(2), vendar določajo okvir za prihodnje soglasje za izvedbo projektov, izvede postopek preverjanja. Prosto presojo držav EU pri preverjanju nekaterih načrtov in programov omejujejo merila pomembnosti iz Priloge II in splošni cilj direktive, ki je zagotoviti visoko raven varstva okolja.
 • Poseben nabor pravil velja za zgodnje stopnje odločanja, kadar se pripravljajo načrti in programi, tj. ko:
  • se pripravlja poročilo o verjetnih znatnih vplivih na okolje,
  • se obvešča javnost in okoljske organe ter opravi posvetovanje z njimi,
  • se opravi čezmejna posvetovanja z morebiti prizadetimi državami EU,
  • se opredeli ukrepe za obravnavanje ter spremljanje in nadzor znatnih vplivov na okolje.
 • Ta direktiva se uporablja za naslednje javne načrte in programe (ter njihove spremembe), ki jih je pripravil in/ali sprejel pristojni organ ter so zahtevani z zakonskimi in drugimi predpisi:
  • načrte in programe, ki so pripravljeni za določene sektorje (kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, energetiko, industrijo, promet, ravnanje z odpadki, upravljanje voda, telekomunikacije, turizem, prostorsko načrtovanje ali rabo zemljišč) in ki določajo okvir za soglasja za izvedbo projektov v skladu z direktivo o presoji vplivov na okolje;
  • načrte in programe, za katere se presoja zahteva v skladu s členoma 6 in 7 direktive o habitatih;
  • načrte in programe, ki določajo okvir za prihodnje soglasje za izvedbo projektov in niso vključeni v direktivo o presoji vplivov na okolje (niso omejeni na zgoraj navedene sektorje) ter za katere so države članice ugotovile, da bodo verjetno znatno vplivali na okolje. Države EU lahko to ugotovijo s preučevanjem vsakega primera posebej, z določanjem vrst načrtov in programov ali s kombinacijo obeh načinov.
 • Manjše spremembe načrtov in programov ter načrti in programi za majhna območja na lokalni ravni samo, če bodo verjetno znatno vplivali na okolje („preverjanje“).
 • Ta direktiva ne zajema načrtov in programov, ki so namenjeni izključno obrambi države ali civilni zaščiti, ter finančnih ali proračunskih načrtov in programov.
 • Okoljsko poročilo mora vključevati naslednje informacije:
  • vsebino načrta ali programa in njegove glavne cilje ter povezave z drugimi ustreznimi načrti in programi;
  • obstoječe stanje okolja in njegov verjetni razvoj, če se načrt ali program ne bi izvedel;
  • okoljske značilnosti vseh območij, ki bi jih načrt ali program lahko znatno prizadel;
  • vse obstoječe okoljske probleme, ki so pomembni za načrt ali program, predvsem tiste, ki so povezani z območji v omrežju Natura 2000;
  • okoljevarstvene cilje na nacionalni ravni, ravni EU ali mednarodni ravni, ki so pomembni za zadevni načrt ali program;
  • verjetne znatne vplive izvajanja načrta ali programa na okolje;
  • predvidene ukrepe za preprečitev, zmanjšanje in odpravo posledic kakršnih koli znatnih škodljivih vplivov na okolje;
  • oris razlogov za izbiro drugih možnosti;
  • opis poteka presoje;
  • predvidene ukrepe za spremljanje in nadzor stanja;
  • netehnični povzetek zgornjih informacij.
 • Osnutek načrta ali programa in okoljsko poročilo je treba dati na voljo organom, pristojnim za okoljske zadeve, in javnosti. Organi in javnost morajo dovolj zgodaj imeti priložnost, da podajo svoje mnenje o osnutku načrta ali programa v ustreznih rokih, preden se načrt ali program sprejme ali vloži v zakonodajni postopek.
 • Država EU, odgovorna za pripravo načrta ali programa, mora kopijo osnutka načrta ali programa skupaj s kopijo okoljskega poročila posredovati drugim državam EU:
  • kadar meni, da bo načrt ali program verjetno vplival na okolje na ozemlju teh drugih držav EU;
  • na zahtevo teh drugih držav EU.
 • Druge države EU lahko začnejo posvetovanja o čezmejnih vplivih načrta ali programa z odgovorno državo članico ter o predvidenih ukrepih za zmanjšanje ali odpravljanje takih vplivov.
 • Pristojni organ mora med pripravljanjem načrta ali progama in preden se ta sprejme ali vloži v zakonodajni postopek upoštevati okoljsko poročilo, mnenja ustreznih organov in javnosti ter izide kakršnih koli čezmejnih posvetovanj.
 • Ko se načrt ali program sprejme, mora odgovorna država EU obvestiti vse zadevne strani, s katerimi so bila opravljena posvetovanja, in jim dati na voljo:
  • načrt ali program, kakršen je bil sprejet;
  • izjavo, ki povzema, kako so bili v načrt ali program vključeni okoljski vidiki, in poročilo o vplivih na okolje;
  • mnenja in izide posvetovanj;
  • razloge, zakaj je bil sprejeti načrt ali program izbran;
  • sprejete ukrepe o spremljanju in nadzoru stanja.
 • Države EU lahko predvidijo usklajene ali skupne postopke, da preprečijo podvajanje okoljske presoje v zvezi z načrti in programi, pri katerih je obveznost izvesti presojo vplivov na okolje predpisana hkrati v tej direktivi in drugi zakonodaji EU.
 • Okoljska presoja po direktivi o strateški okoljski presoji pa ne odpravlja obveznosti izvedbe ocene, ki se zahteva v skladu z direktivo o presoji vplivov na okolje, ali izpolnjevanja katerih koli drugih pravnih zahtev EU.
 • Evropska komisija do 21. julija 2006 in nato vsakih sedem let predloži poročilo o uporabi direktive Evropskemu parlamentu in Svetu.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 21. julija 2001. Države EU so jo morale prenesti v nacionalno zakonodajo do 21. julija 2004.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L 197, 21.7.2001, str. 30–37).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7–50).

Nadaljnje spremembe Direktive 92/43/EGS so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1–21).

Glejte prečiščeno različico.

Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o uporabi in učinkovitosti Direktive o strateški okoljski presoji (Direktiva 2001/42/ES) (COM(2009) 469 final, z dne 14. septembra 2009).

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu v skladu s členom 12(3) Direktive 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (COM(2017) 234 final, z dne 15. maja 2017).

Zadnja posodobitev 15.09.2017

Top