Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov

POVZETEK:

Direktiva 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov

POVZETEK

UVOD

EU se je skladno s Kjotskim protokolom zavezala, da bo med letoma 2008 in 2012 za 8 % zmanjšala emisije toplogrednih plinov glede na ravni iz leta 1990.

V drugem ciljnem obdobju med letoma 2013 in 2020 si je za cilj zadala zmanjšanje svojih emisij toplogrednih plinov za 20 % do leta 2020 glede na ravni iz leta 1990.

Da bi izpolnila svoje zaveze, je EU vzpostavila sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v EU. Posamezna pravica predstavlja dovoljenje za izpust ene tone ogljikovega dioksida (CO2) ali ekvivalenta ogljikovega dioksida v določenem obdobju.

Sistem za trgovanje z emisijami (EU ETS)* je temelj politike EU za boj proti podnebnim spremembam in ključno orodje za stroškovno učinkovito zmanjšanje industrijskih emisij toplogrednih plinov.

KLJUČNE TOČKE

Sistem EU ETS je bil prvič uveden leta 2005. Na podlagi številnih sprememb osnovnega zakonodajnega akta, Direktive 2003/87/ES, se je skozi čas spreminjal.

 • Trenutno se izvaja tretja faza EU ETS, ki se je začela leta 2013 in bo trajala do leta 2020.
 • EU ETS zajema elektrarne in proizvodne tovarne pa tudi emisije letalskih prevoznikov, ki nudijo lete med evropskimi letališči.
 • Od 1. januarja 2005 morajo imeti upravljavci naprav, ki izvajajo dejavnosti, zajete v direktivi, ustrezno dovoljenje za emisije toplogrednih plinov.
 • Sistem EU ETS obsega emisije ogljikovega dioksida (CO2) elektrarn, številnih energetsko intenzivnih industrijskih sektorjev in komercialnih letalskih prevoznikov. Vključene so tudi emisije dušikovega oksida, ki nastajajo pri proizvodnji določenih kislin, in emisije perfluoriranih ogljikovodikov, ki nastajajo pri proizvodnji aluminija.
 • Pristojni nacionalni organi izdajo dovoljenje za emisije toplogrednih plinov, če ocenijo, da lahko upravljavec zadovoljivo spremlja in poroča o svojih emisijah.
 • V okviru enotnega pokrova oz. omejitve* pravic na ravni EU (ki se vsako leto zniža za 1,74 %) upravljavci prejmejo ali kupijo pravice do emisije, s katerimi lahko med seboj po potrebi trgujejo. Prav tako lahko za pravice menjajo omejene količine mednarodnih dobropisov iz različnih projektov za zmanjšanje emisij po svetu.
 • Upravljavci morajo spremljati svoje emisije in o njih poročati pristojnim organom. Poročila pregledajo neodvisni preveritelji.
 • Po vsakem letu morajo upravljavci predati dovolj pravic, da z njimi pokrijejo vse svoje emisije, sicer so jim naložene denarne kazni
 • Od leta 2013 je trgovanje s pravicami privzeto pravilo o dodelitvi.
 • Delež pravic, ki jih proizvodne naprave prejmejo brezplačno, se bo leta 2020 zmanjšal na 30 %. Za proizvodnjo električne energije načeloma ni mogoče prejeti brezplačnih pravic.
 • Države EU morajo vsaj 50 % prihodkov od trgovanja s pravicami porabiti za ukrepe v zvezi s podnebjem (npr. zmanjšanje intenzivnosti ogljika v industriji).
 • Države EU vsako leto poročajo Komisiji o izvajanju direktive.
 • Revizija EU ETS za 4. fazo (2021–2030) v skladu z okvirjem podnebne in energetske politike do leta 2030, je bila sprejeta julija 2015. S predlogom se želi doseči zmanjšanje emisij EU ETS za 43 % v primerjavi z letom 2005.

OD KDAJ SE TA AKT UPORABLJA?

Direktiva 2003/87/ES je začela veljati 25. oktobra 2003 in države EU so jo morale prenesti v svojo zakonodajo do 31. decembra 2003.

OZADJE

Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS)

KLJUČNI POJMI

* Sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS): prvi in zaenkrat najobsežnejši mednarodni sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, ki vključuje več kot 11 000 elektrarn in proizvodnih obratov v 28 državah EU, na Islandiji, Norveškem in v Lihtenštajnu ter letalske dejavnosti.

* Načelo trgovanja s pokrovom: sistem EU ETS deluje na podlagi tega načela. „Pokrov“ ali omejitev je nastavljen na skupno količino določenih toplogrednih plinov, ki jih lahko izpuščajo tovarne, elektrarne in druge naprave v sistemu. Omejitev je sčasoma znižana, tako da se skupna količina emisij zmanjša. Sistem omogoča trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov, tako da ostanejo skupne emisije naprav in operaterjev zrakoplovov znotraj omejitve, za zmanjšanje emisij pa je mogoče izvajati ukrepe z najnižjimi stroški.

AKTI

Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25. oktobra 2003, str. 32–46)

Nadaljnje spremembe Direktive 2003/87/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (EU) št 1031/2010 z dne 12. novembra 2010 o časovnem načrtu, upravljanju in drugih vidikih dražbe pravic do emisije toplogrednih plinov na podlagi Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti (UL L 302, 18.11.2010, str. 1–41). Glejte prečiščeno besedilo.

Sklep Komisije 2011/278/EU z dne 27. Aprila 2011 o določitvi prehodnih pravil za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije na ravni Unije v skladu s členom 10a Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 2772) (UL L 130, 17.5.2011, str. 1–45). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (EU) št. 600/2012 z dne 21. junija 2012 o preverjanju poročil o emisijah toplogrednih plinov in poročil o tonskih kilometrih ter o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 181, 12.7.2012, str. 1–29)

Uredba Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 181, 12.7.2012, str. 30–104). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (EU) št. 389/2013 z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter odločbama št. 280/2004/ES in št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi uredb Komisije (EU) št. 920/2010 in št. 1193/2011 (UL L 122, 3.5.2013, str. 1–59). Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Komisije (EU) št. 1123/2013 z dne 8. novembra 2013 o določanju upravičenosti do mednarodnih dobropisov v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 299, 9.11.2013, str. 32–33)

Sklep Komisije 2013/448/EU z dne 5. septembra 2013 v zvezi z nacionalnimi izvedbenimi ukrepi za prehodno brezplačno dodeljevanje pravic do emisije toplogrednih plinov v skladu s členom 11(3) Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 240, 7.9.2013, str. 27–35)

Sklep Komisije 2014/746/EU z dne 27. oktobra 2014 o določitvi seznama sektorjev in delov sektorjev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju premestitve emisij CO2, za obdobje med letoma 2015 in 2019 (UL L 308, 29.10.2014, str. 114–124)

Sklep (EU) 2015/1814 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2015 o vzpostavitvi in delovanju rezerve za stabilnost trga za sistem Unije za trgovanje z emisijami toplogrednih plinov in spremembi Direktive 2003/87/ES (UL L 264, 9.10.2015, str. 1–5)

Zadnja posodobitev 07.07.2016

Top