Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Čiščenje komunalne vode

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Čiščenje komunalne vode

 

POVZETEK:

Direktiva 91/271/EGS – čiščenje komunalne odpadne vode

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Namen te direktive je zaščiti okolje v Evropski uniji (EU) pred negativnimi vplivi (kot je evtrofikacija*) komunalne odpadne vode.
 • Določa vseevropska pravila za zbiranje, čiščenje in odvajanje odpadne vode. Predpis zajema tudi odpadno vodo iz industrije, na primer kmetijsko-živilske industrije (na primer obrati za predelavo hrane in pivovarne).

KLJUČNE TOČKE

 • Države EU morajo:
  • zbirati in čistiti odpadno vodo v mestnih naseljih z najmanj 2 000 prebivalci in pri zbrani odpadni vodi uporabljati sekundarne postopke čiščenja*,
  • uporabljati naprednejše čiščenje v mestnih naseljih z več kot 10 000 prebivalci, in sicer na določenih občutljivih območjih*,
  • zagotoviti ustrezno vzdrževanje čistilnih naprav, s čimer se zagotovi zadostna učinkovitost delovanja in delovanje ob vseh običajnih vremenskih razmerah,
  • sprejeti ukrepe za omejitev onesnaženja zaradi prelivanja meteornih voda v izrednih razmerah, kot je neobičajno močno deževje,
  • spremljati učinkovitost čistilnih naprav in sprejemne vode,
  • spremljati odvajanje in ponovno uporabo blata iz čistilnih naprav.
 • V Prilogi I so poleg opisanih metod spremljanja in ocenjevanja rezultatov navedene tudi splošne zahteve za:
  • kanalizacijske sisteme,
  • izpuste iz čistilnih naprav za komunalne odpadne vode, vključno z mejnimi vrednostmi emisij zanje,
  • tehnološko odpadno vodo, ki se odvaja v komunalne kanalizacijske sisteme.
 • V Prilogi II so opisana merila za opredelitev občutljivih in manj občutljivih območij.
 • Zadnje razpoložljivo poročilo Evropske komisije o stanju izvajanja in programih izvajanja, objavljeno leta 2016, ugotavlja, da ima ta direktiva izjemno pomembno vlogo pri izboljšanju kakovosti voda v EU. Kljub temu ostaja pri izvajanju nekaj vrzeli, zlasti v zvezi z ustrezno stopnjo čiščenja. Dosedanje naložbe in naložbe, ki jih načrtujejo države EU, so obsežne, vendar so nujno potrebne za premostitev zgoraj omenjene vrzeli in ohranjanje skladnosti. Pomemben je tudi velik prispevek sektorja komunalne odpadne vode h gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih mest.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 29. maja 1991 z več različnimi roki za različne zahteve. Komisija je leta 1998 sprejela Direktivo 98/15/ES, da bi pojasnila nekatera pravila zaradi različnih razlag v državah EU. Ta je začela veljati 27. marca 1998. Drugi roki veljajo za države, ki so se pridružile EU od leta 2004 naprej. Ti so določeni v pristopnih pogodbah, sklenjenih z vsako od zadevnih držav.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Evtrofikacija: obogatitev vode s hranili, ki med drugim povzročijo pospešeno rast alg, kar ustvari motnje v ravnotežju vodnih organizmov in kakovosti vode.

Sekundarno čiščenje: postopek, ki večinoma vključuje biološko čiščenje, da izpolni zahteve iz Priloge I k direktivi.

Občutljiva območja: naravne vode, ki so ali ki lahko v bližnji prihodnosti postanejo evtrofne, če se ne sprejmejo zaščitni ukrepi, oziroma naravne vode, pri katerih je za doseganje skladnosti z drugimi direktivami EU (npr. direktive o kopanih vodah) potrebno naprednejše čiščenje.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L 135, 30.5.1991, str. 40–52)

Nadaljnje spremembe Direktive 91/271/EGS so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Izvedbeni sklep Komisije 2014/431/EU z dne 26. junija 2014 o obrazcih za poročanje o nacionalnih programih za izvajanje Direktive Sveta 91/271/EGS (UL L 197, 4.7.2014, str. 77–86).

Poročilo Komisije – Izvajanje Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 98/15/ES z dne 27. februarja 1998 – Povzetek ukrepov v državah članicah in ocena prejetih informacij v skladu s členoma 17 in 13 Direktive (COM(98) 775 final z dne 15. januarja 1999).

Poročilo Komisije – Izvajanje Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 98/15/ES z dne 27. februarja 1998 (COM(2001) 685 final z dne 21. novembra 2001).

Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Izvajanje Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 98/15/ES z dne 27. februarja 1998 (COM(2004) 248final z dne 23. aprila 2004).

Delovni dokument služb Komisije – Spremni dokument k Sporočilu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – „Za trajnostno upravljanje voda v Evropski uniji“ – Prva faza izvajanja Okvirne direktive o vodah 2000/60/ES [KOM(2007) 128 končno] [SEC(2007) 363] (SEC(2007) 362 final z dne 22. marca 2007).

Delovni dokument služb Komisije – Peti povzetek Komisije o izvajanju Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (SEC(2009) 1114 final z dne 3. avgusta 2009).

Delovni dokument služb Komisije – Šesti povzetek Komisije o izvajanju Direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (SEC(2011) 1561final z dne 7. decembra 2011).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Sedmo poročilo o izvajanju direktive o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) (COM(2013) 574 final z dne 7. avgusta 2013).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Osmo poročilo o stanju izvajanja in programih izvajanja (kot zahteva člen 17) Direktive Sveta 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode (COM(2016) 105 final z dne 4 marca 2016).

Zadnja posodobitev 13.02.2017

Top