Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Fizično varovanje jedrskega materiala in jedrskih objektov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Fizično varovanje jedrskega materiala in jedrskih objektov

Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala in jedrskih objektov si prizadeva zavarovati jedrski material in objekte ter določiti kazni za kršitve na tem področju. Njen cilj je tudi spodbujati sodelovanje med državami, ki so pogodbenice konvencije.

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

  • Odobrava pristop Evropske skupnosti za atomsko energijo h Konvenciji o fizičnem varovanju jedrskega materiala in jedrskih objektov.
  • Konvencija si prizadeva:
    • zavarovati jedrski material in objekte,
    • postaviti pravila za kazni za kršitve na tem področju,
    • spodbujati sodelovanje med državami podpisnicami.

KLJUČNE TOČKE

Nova Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala in jedrskih objektov je namenjena zagotavljanju učinkovitega fizičnega varovanja med uporabo, skladiščenjem ali prevozom materiala, ki se uporablja za miroljubne namene, pa tudi za preprečevanje in boj proti kriminalu, povezanim s tem materialom in temi objekti. Temelji na Konvenciji o fizičnem varovanju jedrskega materiala, ki so jo podpisale vse države EU.

Vsaka država, ki je pogodbenica konvencije, mora vzpostaviti in izvajati ukrepe, s katerimi zajamči učinkovito varstvo za preprečevanje zlasti kraje ali izginotja jedrskega materiala, za katerega je odgovorna, pa tudi sabotaže jedrskih objektov na njenem ozemlju. Pogodba Euratom je širša, ker navaja, da morajo države EU preprečiti vsako nezakonito prilastitev jedrskega materiala za druge namene kakor tiste, za katere so predvideni.

Pri izvajanju konvencije morajo države, ki so njene pogodbenice, spoštovati določeno število osnovnih načel, predvsem načelo odgovornosti države in imetnikov licence, kulture varnosti, zavarovanja in zaupnosti.

Države pogodbenice morajo zagotoviti, da je jedrski material, ki ga uvažajo, izvažajo ali sprejmejo v prevoz na svojem ozemlju, zavarovan v skladu z veljavno stopnjo varnosti.

Države pogodbenice morajo določiti pristojni organ, odgovoren za uporabo konvencije, pa tudi kontaktno točko in o tem obvestiti druge države podpisnice neposredno ali prek posrednika Mednarodne agencije za atomsko energijo. Poleg tega morajo sodelovati v primeru kraje, sabotaže ali tveganja kraje ali sabotaže. To sodelovanje ima predvsem obliko izmenjave informacij ob spoštovanju zaupnosti teh informacij do tretjih strank.

Države pogodbenice morajo uporabiti ustrezne kazni za določene kršitve v skladu z njihovo resnostjo. Še zlasti je kaznivo dejanje brez dovoljenja na način, ki povzroči ali utegne povzročiti smrt ali resno poškodbo, krajo jedrskega materiala, sabotažo jedrske naprave, grožnjo uporabe jedrskega materiala tako, da bo povzročil smrt ali resno poškodbo tretje osebe ali da bo povzročil precejšnjo škodo na premoženju; prav tako pa so kaznivi poskusi, da se izvrši eno od teh dejanj, in sodelovanje pri takih dejanjih in njihova organizacija.

Vsaka država pogodbenica ima pristojnost za kršitve, povzročene na njenem ozemlju ali na ladji ali letalu, registriranem v tej državi, in kadar je domnevni storilec njen državljan. Te kršitve so razlog za predajo med državami pogodbenicami, ki morajo v primeru teh kršitev druga drugi zagotavljati tudi čim večjo pravno pomoč. Politični motivi za kršitev niso razlog za zavrnitev izročitve ali medsebojne pravne pomoči.

Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala je bila sprejeta leta 1979 in je začela veljati leta 1987. Spremenjena je bila leta 2005 na konferenci, ki je potekala z namenom krepitve njenih določb. Pet let po začetku veljavnosti sprememb, dogovorjenih leta 2005, mora biti organizirana konferenca za pregled spremenjene konvencije.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Veljati je začel 10. julija 2007.

OZADJE

Konvencija o fizičnem varovanju jedrskega materiala in njene spremembe

AKT

Sklep Sveta 2007/513/Euratom z dne 10. julija 2007 o potrditvi pristopa Evropske skupnosti za atomsko energijo k spremenjeni Konvenciji o fizičnem varovanju jedrskega materiala in jedrskih objektov – Izjava Evropske skupnosti za atomsko energijo v skladu s členoma 18(4) in 17(3) KFVJM (UL L 190, 21.7.2007, str. 12–14)

Zadnja posodobitev 13.12.2015

Top