Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pogodba o Energetski skupnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pogodba o Energetski skupnosti

Pogodba o Energetski skupnosti oblikuje notranji trg z električno energijo in zemeljskim plinom in povezuje 28 držav članic Evropske unije (EU) ter 6 evropskih držav in ozemelj na Balkanu.

AKT

Sklep Sveta 2006/500/ES z dne 29. maja 2006 o sklenitvi Pogodbe o Energetski skupnosti s strani Evropske skupnosti

POVZETEK

Pogodba o Energetski skupnosti zagotavlja oblikovanje integriranega energetskega trga (električna energija in plin) med EU in pogodbenicami.

Članice Energetske skupnosti so EU, Albanija, Bosna in Hercegovina, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, Črna gora, Srbija in Misija začasne uprave Združenih narodov na Kosovu v skladu z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 (v nadaljnjem besedilu: Kosovo). Poleg tega lahko ena ali več držav članic EU sodeluje v Energetski skupnosti na zahtevo Ministrskega sveta. Tretje države so lahko sprejete kot opazovalke.

Pogodba velja za ozemlje držav in Kosovo.

Pogodba je začela veljati 1. julija 2006. Sklenjena je za obdobje desetih let. Njena uporaba je bila podaljšana za novo desetletno obdobje s soglasno odločitvijo Ministrskega sveta, sprejeto 24. oktobra 2013.

Vloga Energetske skupnosti

Cilji Energetske skupnosti so:

  • ustvariti stabilni pravni in tržni okvir, ki bo omogočal privabljanje naložb za zagotovitev stabilne in stalne oskrbe z energijo;
  • oblikovati enoten zakonodajni prostor za trgovino v energetskem omrežju;
  • krepiti varnost oskrbe v tem prostoru in razvijati čezmejne odnose;
  • izboljšati energetsko učinkovitost in okoljske razmere v povezavi z energetskim omrežjem ter razvijati obnovljive vire energije;
  • razvijati konkurenčnost energetskih trgov.

Dejavnosti Energetske skupnosti

Pomemben del dejavnosti Energetske skupnosti je izvajanje tistega dela zakonodaje Skupnosti ali pravnega reda Skupnosti v vseh državah pogodbenicah Pogodbe, ki se nanaša na energijo, okolje, konkurenčnost in obnovljive vire energije ter upoštevanje določenih splošnih evropskih standardov v zvezi s tehničnimi sistemi, na primer glede čezmejnega prevoza ali povezav.

Pogodba vzpostavlja tudi mehanizem za delovanje regionalnih energetskih trgov, ki zajema ozemlje pogodbenic Pogodbe in vključenih držav članic EU. Ta sistem zagotavlja okvir ukrepov, povezanih s prevozom na dolge razdalje v energetskem omrežju, varnostjo oskrbe, zagotavljanjem energije državljanom, usklajevanjem, spodbujanjem obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti ter primeri nenadne krize na trgu v energetskem omrežju na ozemlju članice Energetske skupnosti.

Pogodba poleg tega oblikuje energetski trg brez notranjih meja med pogodbenicami, v katerem so carine ter količinske omejitve pri uvozu in izvozu energije in vsi drugi ukrepi z enakim učinkom med pogodbenicami prepovedani, razen v izjemnih okoliščinah (povezanih z javnim redom, varnostjo javnosti, varstvom zdravja ljudi in živali, ohranjanjem rastlin, varstvom pravic industrijske in poslovne lastnine). Pogodba vsebuje tudi določbe o odnosih s tretjimi državami in vzajemni pomoči v primeru motenj.

Komisija deluje kot koordinator teh dejavnosti.

Institucije in sprejemanje odločitev

Ministrski svet sestavlja po en predstavnik vsake pogodbenice Pogodbe, določa splošne politične smernice, izvaja ukrepe za namen uresničevanja ciljev Pogodbe in sprejema postopkovne akte, na primer o dodelitvi nalog, pristojnosti ali obveznosti. Predsedstvo izmenično prevzemajo pogodbenice za obdobje šestih mesecev, predsedniku pa pomaga en predstavnik EU in en predstavnik prihodnjega predsedstva. Svet predloži letno poročilo Evropskemu parlamentu in parlamentom pogodbenic.

Glavna naloga Stalne skupine na visoki ravni je pripraviti delo Ministrskega sveta. Sestavlja jo po en predstavnik vsake pogodbenice Pogodbe.

Osrednja vloga Odbora regulatorjev je svetovati drugim institucijam in pripravljati priporočila v primeru čezmejnih sporov. Sestavlja ga po en predstavnik regulatorja za energijo iz vsake pogodbenice Pogodbe, pri čemer EU predstavlja Evropska komisija, ob pomoči enega regulatorja iz vsake sodelujoče države članice in enega predstavnika Skupine evropskih regulatorjev za električno energijo in plin (ERGEG).

Energetski skupnosti svetujeta tudi dva foruma, ki ju sestavljajo predstavniki vseh zainteresiranih strani.

Stalni sekretariat, ki ima sedež na Dunaju, med drugim zagotavlja upravno podporo drugim institucijam Energetske skupnosti in preverja ustrezno izpolnjevanje obveznosti med pogodbenicami.

Energetska skupnost sprejema odločitve (zavezujoče) in priporočila (nezavezujoča). Ti ukrepi se, kjer je ustrezno, zagotovijo bodisi na predlog Evropske komisije (uporaba pravnega reda Skupnosti) ali na predlog pogodbenice Pogodbe (druge dejavnosti), sprejmejo pa se bodisi z navadno večino (uporaba pravnega reda Skupnosti), z dvotretjinsko večino (mehanizem za delovanje trgov) ali soglasno (notranji energetski trg).

Ministrski svet lahko v primeru resnega in vztrajnega kršenja obveznosti s strani pogodbenice soglasno odvzame določene pravice, ki so bile tej pogodbenici dodeljene s Pogodbo.

Dodatne informacije so na voljo na spodnji referenčni strani:

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep Sveta 2006/500/ES

29.5.2006

-

UL L 198, 20.7.2006

Zadnja posodobitev: 22.09.2014

Top