Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sevanje – preprečevanje izpostavljenosti iz zaprtih virov (do leta 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sevanje – preprečevanje izpostavljenosti iz zaprtih virov (do leta 2018)

POVZETEK:

Direktiva 2003/122/Euratom – varnostni standardi za zaščito pred sevanjem

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Uvaja strožja pravila za ravnanje z „zaprtimi radioaktivnimi viri“. Usklajuje tudi pristop po vsej EU.

„Zaprti radioaktivni viri“ so majhne količine radioaktivnega materiala, ki je:

trajno zaprt v kapsulo ali

povezan z materialom, ki ni radioaktiven,

da bi se preprečilo puščanje/kontaminacija.

Uporabljajo se na številne načine (npr. v medicini, raziskavah in industriji).

Direktiva se uporablja za visokoaktivne zaprte radioaktivne vire.

KLJUČNE TOČKE

Opuščeni, izgubljeni ali založeni viri (ali viri, preneseni brez dovoljenja) se imenujejo „viri neznanega izvora“.

Viri neznanega izvora so lahko tveganje za zdravje. Cilj direktive je zmanjšati to tveganje.

Države EU poziva, naj:

ugotovijo, kdo je odgovoren za odkrivanje virov neznanega izvora,

ustanovijo sisteme za odkrivanje virov neznanega izvora (npr. na odlagališčih odpadnih kovin),

vodijo kampanje za odkrivanje virov neznanega izvora,

usposabljajo delavce za varno ravnanje z viri.

Pravila za imetnike virov

Imetniki morajo voditi evidenco vseh virov, za katere so odgovorni. Evidenca mora vsebovati:

lokacijo,

podrobnosti o prenosu (lokacije in/ali odgovornosti),

identifikacijske oznake.

Imetniki morajo tudi:

redno preverjatistanje vira,

opravljati preskuse (npr. testiranje puščanja) po mednarodnih standardih,

preprečevati izgubo, tatvino in nepooblaščeno uporabo vira (in obvestiti organe, če se to zgodi),

zagotoviti usposabljanje delavcev za zaščito pred sevanjem,

obvestiti organe, če so ljudje izpostavljeni sevanju.

Države EU morajo:

imenovati pristojni organ za izvajanje direktive,

vzpostaviti sistem predhodnega dovoljenja za opremo, ki uporablja visokoaktivne vire,

zagotoviti, da imetniki uvedejo varnostna pravila in lahko plačajo za ponovno uporabo ali odlaganje,

ustvariti sistem sledenja prenosa,

zagotoviti, da je na voljo financiranje za odkrivanje virov neznanega izvora,

sodelovati z drugimi državami EU v primeru izgube, odstranitve ali kraje – ali odkritja virov neznanega izvora.

OD KDAJ SE UPORABLJA TA DIREKTIVA?

Od 31. decembra 2003.

Razveljavljena je bila z Direktivo 2013/59/Euratom, ki je vključila njene glavne določbe. Direktiva 2013/59/Euratom bo začela veljati 6. februarja 2014.

AKT

Direktiva Sveta 2003/122/Euratom z dne 22. decembra 2003 o nadzoru visokoaktivnih zaprtih radioaktivnih virov in virov neznanega izvora

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2003/122/Euratom

31.12.2003

31.12.2005

UL L 346, 31.12.2003, str. 57–64

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 2013/59/Euratom z dne 5. decembra 2013 o določitvi temeljnih varnostnih standardov za varstvo pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja in o razveljavitvi direktiv 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom in 2003/122/Euratom (UL L 13, 17.1.2014, str. 1–73)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru: Izkušnje, pridobljene pri izvajanju Direktive 2003/122/Euratom o nadzoru visokoaktivnih zaprtih radioaktivnih virov in virov neznanega izvora (COM(2015) 158 final, 16.4.2015)

Zadnja posodobitev 15.10.2015

Top