Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mednarodni računovodski standardi (IAS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mednarodni računovodski standardi (IAS)

Z zahtevo, da vsa podjetja, registrirana v Evropski uniji (EU), svoje račune vodijo v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (IAS)*/mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (IFRS)*, se transparentnost in primerljivost računov podjetij poveča. To posledično poveča tržno učinkovitost poveča kapital družb in s tem izboljša konkurenčnost ter poveča rast v EU.

AKT

Uredba (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov

POVZETEK

Z zahtevo, da vsa podjetja, registrirana v Evropski uniji (EU), svoje račune vodijo v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi (IAS)*/mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (IFRS)*, se transparentnost in primerljivost računov podjetij poveča. To posledično poveča tržno učinkovitost poveča kapital družb in s tem izboljša konkurenčnost ter poveča rast v EU.

KAJ JE NAMEN UREDBE?

Od vseh podjetij, registriranih v EU, vključno z bankami in zavarovalnicami, od leta 2005 naprej zahteva, da svoje konsolidirane računovodske izkaze pripravijo v skladu s standardi IAS.

KLJUČNE TOČKE

V zvezi z letnimi računovodskimi izkazi imajo evropske države možnost, da od javnih družb zahtevajo ali jim dovolijo, da jih pripravijo v skladu s standardi IAS, skladnim s postopkom, ki ga določa Uredba. Prav tako se lahko odločijo, da to dovoljenje ali zahtevo, ki se tiče priprave konsolidiranih računovodskih izkazov ali letnih računovodskih izkazov, razširijo na druge družbe.

Za zagotavljanje primernega političnega nadzora Uredba uvaja nov evropski mehanizem za oceno standardov IAS, ki ga je sprejela Uprava za mednarodne računovodske standarde v Londonu (UOMRS) z namenom pravne podpore (odobritve) za njihovo uporabo znotraj EU.

Uredba določa ustanovitev dveh teles za pomoč pri tem procesu:

Računovodski regulativni odbor (ARC), ki mu predseduje Komisija in ga sestavljajo predstavniki evropskih držav, določa, ali bo potrdila standarde IAS na podlagi predlogov Komisije.

Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje (EFRAG) zagotavlja pomoč in strokovno znanje Komisiji pri ocenjevanju mednarodnih računovodskih standardov. Sestavljajo jo strokovnjaki na področju računovodstva iz zasebnega sektorja v več državah Evropske unije.

Mehanizem za overovitev vključuje dvotirni proces:

Zakonodajni proces, kjer se Računovodski regulativni odbor na podlagi predloga Komisije odloči, ali bodo mednarodni standardi računovodskega poročanja sprejeti.

Tehnični proces, pri katerem Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje po potrebi zagotavlja pomoč in strokovno znanje pri oceni mednarodnih standardov računovodskega poročanja in Komisiji svetuje, ali naj obravnavane standarde sprejme.

Uredba (ES) št. 1126/2008 določa mednarodne računovodske standarde in s tem povezane razlage. Ta Uredba je bila večkrat spremenjena, da bi vključila vse standarde, ki jih je od leta 2008 predstavila Uprava za mednarodne računovodske standarde, vključno z nekaterimi spremembami iz leta 2012 o konsolidiranih računovodskih izkazih, partnerstvih in informacijah za druga podjetja.

Kazalo na spletni strani Komisije, kjer so navedene vse spremembe k Uredbi 1126/2008, je redno posodobljeno.

Junija 2015 je Evropska komisija sestavila poročilo o delovanju Uredbe. Izkazalo se je, da so mednarodni standardi računovodskega poročanja izboljšali uspešnost kapitalskih trgov s tem, da so povečali transparentnost in primerljivost računovodskih izkazov. Vseeno pa je bilo opredeljenih nekaj področij, ki jih bi bilo potrebno izboljšati, kot je na primer boljše sodelovanje med akterji v postopku odobritve.

VELJAVNOST UREDBE

Velja od 14. septembra 2002.

KLJUČNI POJMI

Mednarodni računovodski standardi: Mednarodni računovodski standardi (IAS), mednarodni standardi računovodskega poročanja (IFRS) in povezane razlage (razlage SIC-IFRIC), poznejše spremembe teh standardov in pripadajoče razlage, prihodnji standardi in pripadajoče razlage, ki jih izda ali sprejme Uprava za mednarodne računovodske standarde (IASB).

SIC-IFRIC: Strokovni odbor za pojasnjevanje (SIC) je predhodnik Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (IFRIC).

Če želite več informacij, si oglejte stran o standardih IAS/IFRS in njihovih razlagah na spletni strani Evropske komisije.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1606/2002

14.9.2002

-

UL L 243, 11.9.2002, str. 1-4

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 297/2008

10.4.2008

-

UL L 97, 9.4.2008, str. 62-63

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 1606/2002 so vključeni v originalno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Komisije (ES) št. 1126/2008 z dne 3. novembra 2008 o sprejetju nekaterih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta Priloge (UL L 320, 29.11.2008, str. 1-481)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Ocena uredbe (ES) št. 1606/2002 z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (COM(2015) 301 final z dne 18. junija 2015)

Zadnja posodobitev: 10.06.2015

Top