Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Skupen sistem obdavčitve: združitve, delitve, prenosi sredstev, zamenjave kapitalskih deležev in prenos statutarnega sedeža evropske družbe ali evropske zadruge

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Skupen sistem obdavčitve: združitve, delitve, prenosi sredstev, zamenjave kapitalskih deležev in prenos statutarnega sedeža evropske družbe ali evropske zadruge

Ta direktiva uvaja skupen sistem obdavčitve za čezmejne dejavnosti prestrukturiranja.

AKT

Direktiva Sveta 2009/133/ES z dne 19. oktobra 2009 o skupnem sistemu obdavčitve za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev družb iz različnih držav članic ter za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE med državami članicami.

POVZETEK

Direktiva se uporablja za:

Pravila, ki se uporabljajo za združitve, delitve, delne delitve, prenose sredstev in zamenjave kapitalskih deležev

Združitev, delitev ali delna delitev ne povzroči obdavčitve kapitalskih dobičkov - izračunanih iz razlike med realno vrednostjo prenesenih sredstev in obveznosti ter njihovo vrednostjo za davčne namene - v času zadevnega delovanja, temveč samo, ko se takšni dobički dejansko realizirajo.

Države EU morajo sprejeti potrebne ukrepe in zagotoviti, da lahko prihranke in rezerve, ki so delno ali v celoti oproščene davka, prenesejo samo stalne enote družbe prejemnice, ki so v državi članici, v kateri je prenosna družba.

Dodelitev vrednostnih papirjev, ki predstavljajo kapital družbe prejemnice ali prevzemnice, delničarju prenosne družbe ali prevzete družbe ne sme povzročiti obdavčitve dohodkov, dobičkov ali kapitalskih dobičkov tega delničarja.

Pravila, ki se uporabljajo za prenos statutarnega sedeža SE ali SCE

Kadar SE ali SCE prenese svoj statutarni sedež iz ene države EU v drugo ali postane rezident druge države EU, ta transfer ne sme povzročiti obdavčitve dohodkov, dobičkov ali kapitalskih dobičkov delničarjev. Vendar pa države EU lahko obdavčijo dobiček, ki izhaja iz naknadnega prenosa vrednostnih papirjev, ki predstavljajo kapital SE ali SCE, ki prenaša svoj statutarni sedež.

Na enak način države EU sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da lahko v primeru pravilno oblikovanih prihrankov in rezerv SE ali SCE pred prenosom statutarnega sedeža, ki so delno ali v celoti oproščene davka in ne izvirajo iz stalnih poslovnih enot v tujini, te rezervacije ali rezerve stalna poslovna enota SE ali SCE, ki se nahaja na ozemlju države EU, iz katere je bil prenesen statutarni sedež, lahko prenese z isto davčno olajšavo.

Ta direktiva razveljavlja Direktivo 90/434/ES.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/133/ES

15.12.2099

-

UL L 310, 25.11.2009

Direktiva 2013/13/EU

01.7.2013

-

UL L 141, 28.5.2013

POVEZANI AKTI

2012/772/EU : Priporočilo Komisije z dne 6. decembra 2012 o agresivnem davčnem načrtovanju [Uradni list L 338, 12.12.2012].

Agresivno davčno načrtovanje izkorišča tehnične podrobnosti davčnega sistema ali neskladja med dvema ali več davčnimi sistemi z namenom zmanjševanja davčne odgovornosti. Cilj priporočila je spodbuditi države EU, da zagotovijo, da konvencije, ki želijo preprečiti dvojno obdavčevanje, ne vodijo do neobdavčevanja, in da sprejmejo skupni splošni predpis o preprečevanju zlorab za preprečevanje takšnih dejavnosti, kot so umetni dogovori.

Zadnja posodobitev: 21.04.2014

Top