Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Razdelitev delniških družb iz iste države EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Razdelitev delniških družb iz iste države EU

POVZETEK:

Direktiva 82/891/EGS – delitev delniških družb v isti državi EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Ta direktiva (Šesta direktiva o pravu družb) se ukvarja z delitvijo delniških družb* v isti državi EU. Zajema varstvo delničarjev, upnikov in zaposlenih.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva obravnava različne načine, kako se lahko družbe razdelijo.

Načrt delitve za delitev s pripojitvijo in delitev z ustanovitvijo novih družb, ki ga sestavi upravni ali poslovodni odbor, vsebuje posebne informacije, ki vključujejo:

vrsto, ime in sedež družb;

menjalno razmerje delnic (število novih delnic, ki jih bodo obstoječi delničarji prejeli od družbe, ki je bila kupljena ali združena z drugo, ko bodo predali svoje prvotne delnice);

pogoje v zvezi z dodelitvijo delnic;

pravice, ki jih prenesejo prevzemne družbe;

datum, od katerega so lahko delničarji udeleženi v dobičku.

Za delitev je potrebna najmanj odobritev skupščine delničarjev vsake od družb, vključenih v delitev.

Upravni in poslovodni organi vsake od družb, vključenih v delitev, sestavijo podrobno pisno poročilo, v katerem je razložen načrt delitve, vključno s pravnimi in ekonomskimi razlogi zanje.

Potrebni so neodvisni izvedenci, ki preučijo načrt delitve in sestavijo pisno poročilo delničarjem. Delničarji imajo pravico, da pregledajo ustrezne dokumente, vključno z načrtom delitve in letnimi računovodskimi izkazi vključenih družb, in na zahtevo dobijo prepis dokumentov.

Države EU so dolžne varovati upnike vključenih družb. Na primer, države EU lahko določijo, da so družbe prejemnice skupno in solidarno odgovorne za obveznosti razdeljene družbe.

Delitev družb lahko nadzoruje sodni organ (npr. sodišče). Ta sodni organ lahko pod pogojem, da delničarjem ali upnikom ni povzročena nobena škoda, vključene družbe oprosti uporabe nekaterih pravil, ki se normalno uporabljajo za delitve s pripojitvijo ali z ustanovitvijo novih družb.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Od 31. decembra 1982. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. januarja 1986.

OZADJE

Spletno mesto Evropske komisije o pravu družb

KLJUČNI POJMI

* Delniška družba je družba, ki ponudi delnice splošni javnosti, njeni delničarji pa imajo omejeno odgovornost, navadno le do zneska, ki so ga plačali za svoje delnice.

AKT

Šesta direktiva Sveta 82/891/EGS z dne 17. decembra 1982 o delitvi delniških družb, ki temelji na členu 54(3)(g) Pogodbe (UL L 378, 31.12.1982, str. 47–54)

Nadaljnje spremembe Direktive 82/891/EGS so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 11.11.2015

Top