Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Posredni davki na zbiranje kapitala

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Posredni davki na zbiranje kapitala

Direktiva ureja obračunavanje posrednih davkov na zbiranje kapitala s strani držav članic. Določa tudi splošno prepoved takšnih davkov, zlasti dajatev na kapital, čeprav jih določene države še vedno lahko obračunavajo pod določenimi pogoji za odstopanje.

AKT

Direktiva Sveta 2008/7/ES z dne 12. februarja 2008 o posrednih davkih na zbiranje kapitala

POVZETEK

Dajatev na kapital je posredni davek, ki posega v prost pretok kapitala. Najboljša rešitev v skladu z direktivo bi bila odprava dajatve, saj so njeni učinki škodljivi za poslovni razvoj v Evropski uniji (EU).

Davek in zadevne družbe

Cilj direktive je urediti obračunavanje posrednih davkov na:

 • vložke kapitala za kapitalske družbe;
 • prestrukturiranje, ki vključuje kapitalske družbe;
 • izdajanje določenih vrednostnih papirjev in zadolžnic.

Uporablja se za:

 • delniške družbe;
 • komanditne delniške družbe;
 • družbe z omejeno odgovornostjo.

Uporablja se tudi za katero koli družbo, združenje ali pravno osebo:

 • z deleži, s katerimi se lahko trguje na borzi;
 • katere člani lahko prosto ravnajo s svojimi delnicami in za dolgove družbe odgovarjajo samo v višini svojih deležev;
 • in za katero koli drugo družbo, združenje ali pravno osebo, ki posluje zaradi pridobivanja dobička.

Direktiva pojasnjuje pomen pojma vložki kapitala (vključno z ustanovitvijo kapitalske družbe ali preoblikovanjem v kapitalsko družbo, povečanjem kapitalskega deleža z vložkom sredstev ali kapitalizacijo dobička ali rezerv…) in pomen prestrukturiranja, kot so združitve na podlagi vložka sredstev ali zamenjave kapitalskih deležev.

Prepoved obračunavanja posrednega davka na zbiranje kapitala

Države EU kapitalskim družbam ne smejo obračunavati posrednega davka na zbiranje kapitala.

Te transakcije zlasti vplivajo na:

 • vložke kapitala;
 • posojila ali storitve v okviru vložkov kapitala;
 • registracijo ali katero koli drugo formalnost pred začetkom poslovanja zaradi pravne oblike družbe;
 • spremembo ustanovitvenih listin družb;
 • prestrukturiranje.

Direktiva določa tudi prepoved obračunavanja davkov na izdajo določenih vrednostnih papirjev in zadolžnic. Države EU pa lahko obračunajo določene dajatve na prenos, dajatve v obliki pristojbin ali taks in davek na dodano vrednost (DDV).

Izjeme

Od 1. januarja 2006 veljajo posebne določbe za države EU, ki obračunavajo dajatev na kapital. Navedene države lahko dajatev še naprej obračunavajo, vendar mora biti ta obračunana po enotni stopnji, ki ne presega 1 %, obenem pa se lahko obračuna samo na vložke kapitala. To pomeni, da se dajatve na kapital ne sme obračunati na druge transakcije, kot je prestrukturiranje.

Dajatev na kapital lahko obračuna samo država EU, v kateri je v času, ko se vplača vložek kapitala, sedež dejanske uprave kapitalske družbe. Poleg tega se dajatev na kapital lahko obračuna samo enkrat.

Izjeme se lahko uporabljajo za kapitalske družbe, ki opravljajo javne storitve ali ki imajo izključno kulturne ali socialne cilje.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/7/ES

12.3.2008 (členi 1, 2, 6, 9, 10, 11; 1.1.2009)

Členi 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 in 14, 31.12.2008

UL L 46, 21.2.2008

POVEZANI AKTI

Predlog Direktiva Sveta z dne 28. septembra 2011 o skupnem sistemu davka na finančne transakcije in spremembi Direktive 2008/7/ES [COM(2011) 594 konč. - Ni objavljeno v Uradnem listu].

Da bi bile finančne storitve varnejše, je namen tega predloga vzpostaviti skupen sistem davka na finančne transakcije, katerega cilj je:

 • preprečiti razdrobljenost notranjega trga finančnih storitev;
 • zagotoviti, da finančne institucije dajejo primeren prispevek h kritju stroškov krize;
 • vzpostaviti ustrezne ukrepe za povečanje učinkovitosti finančnih trgov.

Direktiva Sveta 2013/13/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju obdavčitve zaradi pristopa Republike Hrvaške (Uradni list L 141, 28.5.2013)

Sklep Sveta 2013/52/EU z dne 22. januarja 2013 o odobritvi okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije (Uradni list L 22, 25.1.2013)

V skladu s tem sklepom so Belgija, Nemčija, Estonija, Grčija, Španija, Francija, Italija, Avstrija, Portugalska, Slovenija in Slovaška pooblaščene za uvedbo okrepljenega medsebojnega sodelovanja na področju uvedbe skupnega sistema davka na finančne transakcije.

Predlog Direktiva Sveta o izvajanju okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije z dne 14. februarja 2013 [COM(2013) 71 final]

Zadnja posodobitev: 21.04.2014

Top