Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pogoji ekonomske konvergence za pridružitev euru - Konvergenčno poročilo 2014

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Pogoji ekonomske konvergence za pridružitev euru - Konvergenčno poročilo 2014

POVZETEK:

Konvergenčno poročilo 2014 - COM(2014) 326 final

POVZETEK

Komisija poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o napredku, ki so ga dosegle države, ki še niso del euroobmočja (in so upravičene do „odstopanja“) glede izpolnjevanja pogojev za uvedbo enotne valute. Ugotavlja, da Litva te pogoje izpolnjuje.

KAJ JE NAMEN KONVERGENČNEGA POROČILA 2014?

Ocenjuje pripravljenost osmih držav EU - Bolgarije, Češke, Hrvaške, Litve, Madžarske, Poljske, Romunije in Švedske - za uvedbo eura. Poročilo Komisije je bilo pripravljeno vzporedno s Konvergenčnim poročilom Evropske centralne banke (ECB) v sklopu rednega dveletnega ocenjevalnega cikla.

Vse države EU razen Združenega kraljestva in Danske so se s Pogodbo zavezale, da bodo uvedle euro, ko bodo izpolnile potrebne pogoje. V času poročanja je 18 držav EU že pripadalo euroobmočju. Tako je ostalo osem držav za ocenjevanje.

Poročilo z uporabo konvergenčnih meril proučuje stopnjo, do katere je teh osem držav doseglo visoko stopnjo trajnostne konvergence. Ta merila se nanašajo na:

stabilnost cen (*)

stanje javnih financ (*)

stabilnost deviznega tečaja (*)

konvergenco dolgoročnih obrestnih mer (*).

Med ocenjevanjem se upoštevajo tudi dodatni dejavniki (npr. plačilna bilanca in vključitev trgov). Ti določajo, ali je konvergenca države trajnostna in njeno članstvo v euroobmočju ne bi povzročalo težav.

Poročilo ocenjuje tudi stopnjo, do katere je zakonodaja o monetarnih zadevah v teh državah EU v skladu z določbami Pogodb EU o ekonomski in monetarni uniji.

KLJUČNE TOČKE

Konvergenčno poročilo 2014 sprejema naslednje sklepe:

Litva izpolnjuje vse pogoje za uvedbo eura. Njeno gospodarstvo je doseglo visoko stopnjo trajnostne konvergence z euroobmočjem in njena zakonodaja na monetarnem področju je v celoti združljiva z zakonodajo EU. Zato Komisija predlaga, da Svet EU sprejme sklep, s katerim Litva 1. januarja 2015 uvede euro.

Drugih sedem držav EU, in sicer Bolgarija, Češka, Hrvaška, Madžarska, Poljska, Romunija in Švedska, ne izpolnjuje vseh meril za uvedbo eura. Njihovi primeri bodo pregledani v dveh letih.

Skladnostosmihdržav s konvergenčnimi merili

Inflacija: V Litvi je bila povprečna stopnja inflacije v 12-mesečnem obdobju pregleda (ki se je končalo aprila 2014) 0,6 %, kar je precej pod referenčno vrednostjo 1,7 %, in naj bi po napovedih taka ostala v prihodnjih mesecih. Vse pregledane države razen Romunije izpolnjujejo merilo glede stabilnosti cen.

Javne finance: Litva ni predmet postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Tudi Bolgarija, Madžarska, Romunija in Švedska izpolnjujejo to merilo. Češka je na dobri poti, da ga izpolni, če se bo Svet, kot mu je predlagala Komisija, odločil, da konča postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem proti njej. Hrvaška in Poljska sta še vedno predmet postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem in zato ne izpolnjujeta tega merila.

Stabilnost deviznega tečaja: samo Litva je vključena v evropski mehanizem deviznih tečajev (ERM II). V dveletnem referenčnem obdobju litas (litvanska valuta) ni bil izpostavljen napetostim in ni odstopal od centralnega tečaja ERM II. Nobena od preostalih držav trenutno ne izpolnjuje tega merila, ker niso vključene v ERM II.

Dolgoročne obrestne mere: v enoletnem obdobju, ki se je končalo aprila 2014, je bila dolgoročna obrestna mera v Litvi 3,6 %, kar je precej pod referenčno vrednostjo 6,2 % Tudi druge države izpolnjujejo to merilo.

Treba je omeniti, da je Litva 1. januarja 2015, potem ko je bilo sprejeto konvergenčno poročilo, postala članica euroobmočja; s tem se je število udeleženih držav povečalo na 19.

OZADJE

V skladu s členom 140(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) se konvergenčna poročila Evropske komisije in Evropske centralne banke izdajajo vsaki dve leti ali pogosteje, če tako zahteva država, ki se želi pridružiti euru. Ta poročila pomenijo podlago za odločitev, ali se država lahko pridruži euru.

KLJUČNI POJMI

(*) Stabilnost cen: država mora pokazati, da dosega trajnostno stopnjo stabilnosti cen in povprečno stopnjo inflacije, ki je bila zaznana v obdobju enega leta pred pregledom in ne sme presegati inflacije treh držav EU z najboljšimi doseženimi rezultati glede stabilnosti cen za več kot 1,5 odstotne točke.

(*) Stanje javnih financ: Svet v zvezi z državo ne sme sprejeti sklepa o obstoju čezmernega proračunskega primanjkljaja.

(*) Stabilnost deviznega tečaja: država mora upoštevati normalne meje nihanja, predvidene z mehanizmom deviznih tečajev brez hujših napetosti v obdobju najmanj dveh let pred pregledom.

(*) Konvergenca dolgoročnih obrestnih mer: država mora imeti dolgoročno nominalno obrestno mero, ki ne presega take obrestne mere v treh državah EU z najboljšimi rezultati glede stabilnosti cen za več kot dve odstotni točki.

AKT

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Konvergenčno poročilo 2014 (pripravljeno v skladu s členom 140(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije) (COM(2014) 326 final, 4. junija 2014)

POVEZANI AKTI

Evropska centralna banka: Konvergenčno poročilo 2014

Sklep Sveta 2014/509/EU z dne 23. julija 2014 o uvedbi eura v Litvi 1. januarja 2015 (UL L 228, 31.7.2014, str. 29-32)

Uredba Sveta (EU) št. 827/2014 z dne 23. julija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 974/98 v zvezi z uvedbo eura v Litvi (UL L 228, 31.7.2014, str. 3-4)

Uredba Sveta (EU) št. 851/2014 z dne 23. julija 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 glede menjalnega razmerja eura za Litvo (UL L 233, 6.8.2014, str. 21)

Zadnja posodobitev 06.10.2015

Top