Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prosti pretok kapitala v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prosti pretok kapitala v EU

 

POVZETEK:

Direktiva Sveta 88/361/ES – direktiva o liberalizaciji kapitala

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Z njo naj bi se enotnemu trgu Evropske unije (EU) podelila polna finančna razsežnost.
 • Njen namen je bil postopoma odpraviti vse omejitve prostega pretoka kapitala med državami EU z izvajanjem člena 67 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (pozneje je bil člen 67 razveljavljen).
 • Pravila direktive so zastarela po uveljavitvi novega člena 63 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki zagotavlja prosti pretok kapitala med državami EU in tudi med državami EU in državami zunaj EU.
 • A kot je navedeno v sodni praksi Sodišča Evropske unije, se nomenklatura pretoka kapitala, ki jo vključuje Priloga I, še vedno uporablja za namene pretoka kapitala.

KLJUČNE TOČKE

 • Direktiva zapisuje načelo popolne liberalizacije pretoka kapitala* med državami EU z veljavnostjo od 1. julija 1990. Transakcije, ki predstavljajo pretok kapitala, so navedene v Prilogi I.
 • Prehodne ureditve so bile predvidene za Španijo, Grčijo, Irsko in Portugalsko, Portugalska in Grčija pa sta dobili možnost nadaljnjega podaljšanja za največ tri leta.
 • Direktiva si prizadeva za odpravo splošnih ureditev za omejitve pretoka kapitala med rezidenti držav EU.
 • Uvedena je bila „zaščitna klavzula“. Pretoki kapitala lahko povzročijo hudo obremenitev deviznih trgov, kar vodi v resne motnje pri izvajanju monetarnih in tečajnih politik držav. V takem primeru lahko Evropska komisija po posvetovanju z Monetarnim odborom in Odborom guvernerjev centralnih bank odobri državi, da sprejme zaščitne ukrepe.
 • Zaščitni ukrepi, povezani s pretoki kapitala, so navedeni v Prilogi II k direktivi in ne smejo trajati več kot šest mesecev.

Z začetkom veljavnosti od 1. julija 1990 je direktiva razveljavila:

 • prvo direktivo za izvajanje člena 67 Pogodbe;
 • Direktivo Sveta 72/156/EGS o urejanju mednarodnih kapitalskih tokov in nevtraliziranju nezaželenih učinkov na notranjo likvidnost.*

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporabljala se je od 7. julija 1988 do 31. decembra 1999. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 1. julija 1990. Direktivo so zdaj nadomestila nova pravila Pogodbe o prostem pretoku kapitala, vendar se še vedno uporablja za namen opredelitve pojma pretokov kapitala.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Pretoki kapitala: prenosi kapitala med državami, ki jih izvede oseba, organizacija ali podjetje. Vključujejo neposredne naložbe, naložbe v nepremičnine, operacije z vrednostnimi papirji ter s tekočimi in depozitnimi računi, pa tudi finančna posojila in kredite.

Domača likvidnost: količina denarnih sredstev ali njihovih ustreznikov (tj. sredstev, ki se lahko hitro pretvorijo v denarna sredstva) v obtoku znotraj gospodarstva države.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 88/361/EGS z dne 24. junija 1988 o izvajanju člena 67 Pogodbe (UL L 178, 8.7.1988, str. 5–18).

Zadnja posodobitev 16.11.2016

Top