Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odbor za ekonomsko politiko EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odbor za ekonomsko politiko EU

 

POVZETEK:

Sklep Sveta 2000/604/ES – sestava in statut Odbora za ekonomsko politiko

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

 • Sklep potrjuje naloge, sestavo, organizacijo in delovanje Odbora za ekonomsko politiko Evropske unije (EU), ki je bil prvotno ustanovljen leta 1974.
 • Sklep je sledil prehodu EU v zadnjo fazo ekonomske in monetarne unije (EMU), ko so bili menjalni tečaji nepreklicno določeni ter je bila enotna valuta – evro – uvedena na devizne trge in v sisteme elektronskega plačevanja.
 • Leta 2003 je bil nato spremenjen ob upoštevanju širitve EU leta 2004.

KLJUČNE TOČKE

Delo odbora

 • Odbor je bil ustanovljen, da:
  • sodeluje pri delu Sveta (natančneje pri delu gospodarskih in finančnih ministrov EU – Ecofin) v zvezi z usklajevanjem gospodarskih politikih in proračunov EU in držav EU,
  • svetuje Evropski komisiji,
  • pripravlja nekaj dela Evroskupine.
 • Odbor:
  • izvaja ekonomske analize,
  • daje mnenja o metodologijah,
  • vodi priprave v zvezi z delom Sveta na področju evropskega semestra, vključno z oblikovanjem političnih priporočil za države EU na osnovi predlogov Komisije,
  • oblikuje politična priporočila, na primer širše smernice ekonomske politike, katerih namen je izboljšati možnosti EU za rast in zaposlovanje,
  • sodeluje pri postopku večstranskega nadzora nacionalnih gospodarskih politik z vodenjem rednih pregledov strukturnih reform držav EU,
  • daje politične nasvete v zvezi s tistim delom naložbenega načrta za Evropo, ki si prizadeva za odpravo regulativnih ovir za naložbe na nacionalni ravni in na ravni EU.
 • Odbor se osredotoča zlasti na:
  • delovanje trga dobrin, kapitala, storitev in delovne sile, vključno z razvojem plač, produktivnosti, zaposlovanja in konkurenčnosti,
  • vlogo in učinkovitost javnega sektorja ter dolgoročno uravnoteženost javnih financ,
  • širše gospodarske posledice posebnih strateških usmeritev, kot so na primer posledice, ki se nanašajo na okolje, razvoj in raziskave ter socialno kohezijo.
 • Odbor podpira delo Ekonomsko-finančnega odbora. To med drugim vključuje spremljanje kratkoročnega in srednjeročnega makroekonomskega razvoja na ravni EU in na nacionalni ravni. Zagotavlja analize in mnenja v zvezi z medsebojnim vplivom strukturne in makroekonomske politike ter razvojem plač.
 • Služi tudi kot forum za tehnične makroekonomske razprave, pri katerih sodelujejo Evropska centralna banka (ECB), Ekonomsko-finančni odbor, Odbor za zaposlovanje, Komisija in socialni partnerji.

Sestava in delovanje

 • Posamezne države EU, Komisija in ECB imajo vsaka po dva predstavnika.
 • Kadar se odbor sestane v obliki Evroskupine, ga sestavljajo predstavniki Komisije, ECB in tistih držav, katerih valuta je evro.
 • Predsednik se voli na dve leti, odboru pa pri delu pomaga sekretariat.
 • Sestanki so zaupni, vendar so poročila in mnenja navadno na voljo javnosti.
 • Če je treba o mnenjih ali poročilih odbora glasovati, jih je treba sprejeti z večino glasov. Odbor mora poročati tudi o manjšinskih ali nasprotnih stališčih, izraženih med razpravo.
 • V primeru poročil o vprašanjih, o katerih bo Svet morda pozneje odločal, člani centralnih bank in Komisije ne smejo sodelovati pri glasovanju.
 • Odbor je vzpostavil več delovnih skupin, ki preučujejo posebna vprašanja:

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Uporablja se od 12. oktobra 2000.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sklep Sveta 2000/604/ES z dne 29. septembra 2000 o sestavi in statutu Odbora za ekonomsko politiko (UL L 257, 11.10.2000, str. 28–31).

Nadaljnje spremembe Sklepa 2000/604/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 11.04.2017

Top