Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pooblastila ECB za nalaganje sankcij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pooblastila ECB za nalaganje sankcij

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 2532/98 – pooblastila Evropske centralne banke za nalaganje sankcij

POVZETEK

Evropska centralna banka (ECB) vodi monetarno politiko euroobmočja, njen primarni cilj pa je ohranitev stabilnosti cen. Nadzoruje tudi banke v euroobmočju in drugih državah Evropske unije (EU), ki so se odločile, da sodelujejo v Enotnem mehanizmu nadzora.

Pri izvajanju monetarne politike in svojih nadzorniških nalog lahko ECB naloži sankcije podjetjem (npr. kreditnim institucijam), ki se ne uskladijo s pravnimi akti ECB ali EU.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa pogoje, v skladu s katerimi lahko ECB naloži globe ali periodične denarne kazni podjetjem, ki ne izpolnjujejo obveznosti, ki izhajajo iz pravnih aktov ECB in EU.

KLJUČNE TOČKE

Zgornja meja globe za podjetje je 500 000 EUR ali v primeru sankcij, naloženih v zvezi z nadzorniškimi nalogami ECB, dvojni znesek dobička, ki ga je podjetje pridobilo, ali izgube, ki se ji je s kršitvijo izognilo, ali 10 % njegovega skupnega letnega prometa.

Zgornja meja periodične denarne kazni je 10 000 EUR za dan kršitve ali v primeru sankcij, naloženih v zvezi z nadzorniškimi nalogami ECB, 5 % povprečnega dnevnega prometa za dan kršitve.

Pri odločanju o sankciji ECB upošteva:

  • dobro vero ali odprtost zadevnega podjetja,
  • resnost učinka kršitve,
  • dobiček, ki ga podjetje pridobi s kršitvijo,
  • gospodarsko velikost podjetja,
  • morebitne predhodne sankcije, ki so jih podjetju naložili drugi pristojni organi za isto kršitev.

Izvršilni odbor odloči, ali uvesti postopek za ugotavljanje kršitev.

Zadevno podjetje ima na voljo najmanj 30 dni, da predloži svojo obrambo ECB ali nacionalni centralni banki.

Izvršilni odbor sprejme utemeljeno odločbo, ali podjetju naložiti sankcije. V 30 dneh od prejema odločbe lahko podjetje zahteva, da Svet ECB opravi ponovni pregled odločbe. Če tega ne stori, odločba postane dokončna.

Če dobi tako zahtevo, Svet ECB ponovno pregleda odločbo Izvršilnega odbora in obvesti zadevno podjetje o svojem sklepu. Svet ECB obvesti podjetje o njegovi pravici do sodnega preskusa.

Postopek za ugotavljanje kršitve mora biti uveden v 1 letu po tem, ko se je bodisi ECB bodisi nacionalna centralna banka države članice, pod jurisdikcijo katere je prišlo do kršitve, prvikrat seznanila s kršitvijo. Če do tega ne pride, rok poteče.

Uredba Sveta (EU) 2015/159 je dodala nove določbe, ki dajejo ECB pravico, da uvede sankcije pri izvajanju svojih nadzorniških nalog. Nova pravila določajo globe, roke in postopke, ki se uporabljajo v takih primerih.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 2532/98 z dne 23. novembra 1998 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij (UL L 318, 27.11.1998, str. 4–7)

Zadnja posodobitev 11.08.2015

Top