Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obvezne rezerve

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obvezne rezerve

 

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 2531/98 – uporaba obveznih rezerv Evropske centralne banke

Uredba (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke o uporabi obveznih rezerv

KAJ JE NAMEN TEH UREDB?

 • Uredba Sveta in uredba Evropske centralne banke (ECB) določata predpise o sistemu obveznih rezerv v evroobmočju. Ti od kreditnih institucij, ustanovljenih na evroobmočju, zahtevajo, da imajo depozite na računih pri nacionalnih centralnih bankah. To so tako imenovane obvezne rezerve.
 • Uredba (ES) št. 2531/98 določa osnovo za obvezne rezerve ter najvišja dopustna razmerja med temi rezervami in njihovimi osnovami.
 • ECB lahko na tem področju sprejema uredbe ali sklepe. ECB na podlagi tega v Uredbi (ES) št. 1745/2003 določa:
  • institucije, ki so obvezniki za obvezne rezerve,
  • sestavo osnove za obvezne rezerve,
  • dejanske stopnje obveznih rezerv,
  • izračun in izpolnjevanje obveznih rezerv,
  • izjeme ter
  • pravila poročanja in preverjanja.

KLJUČNE TOČKE

Institucije, ki so obvezniki za obvezne rezerve

 • Zakonodaja zadeva kreditne institucije s sedežem na evroobmočju in podružnice kreditnih institucij, ki imajo sedež izven evroobmočja, podružnice pa se nahajajo na evroobmočju.
 • ECB izda seznam institucij, ki so obvezniki za obvezne rezerve.

Obdobje izpolnjevanja

 • Obdobje izpolnjevanja je obdobje, v povprečju dolgo šest tednov, v času katerega morajo institucije izpolnjevati najnižje obvezne rezerve.
 • ECB za pomoč institucijam pri upravljanju rezerv objavi koledar obdobij izpolnjevanja.

Metoda povprečenja

Institucija je v skladu z obveznimi rezervami, če v obdobju izpolnjevanja povprečno dnevno stanje na njenih računih rezerv ni manjše od obveznih rezerv. To pomeni, da lahko kapital institucije prosto niha okoli njenih obveznih rezerv, vendar morajo biti njena povprečna sredstva na tekočem računu v času celotnega obdobja izpolnjevanja vsaj enaka znesku obveznih rezerv.

Izračun obveznih rezerv

Znesek obveznih rezerv institucije se izračuna z množenjem osnove za obvezne rezerve s stopnjo obveznih rezerv. Instituciji se lahko oprosti enoten pavšalni znesek olajšav v višini 100 000 evrov iz njenih obveznih rezerv.

Osnova za obvezne rezerve

Osnovo za obvezne rezerve se določi glede na bilanco stanja institucije pred začetkom obdobja izpolnjevanja. Sestavljajo jo različne kategorije obveznosti institucije, kot so depoziti in dolžniški vrednostni papirji.

Stopnje obveznih rezerv

Stopnje obveznih rezerv, ki se uporabljajo za ustrezne obveznosti v osnovi za obvezne rezerve, določa ECB. Stopnje obveznih rezerv se lahko gibljejo med 0 in 10 %. Za določene kategorije obveznosti (npr. depozite z dogovorjeno dospelostjo nad dvema letoma ali depozite na odpoklic z odpovednim rokom nad dvema letoma) lahko obstajajo različne stopnje obveznih rezerv. Januarja 2012 je bila določena stopnja obveznih rezerv, ki se uporablja za večino kratkotrajnih obveznosti na bilanci stanja institucij, in znaša 1 %.

Obrestovanje

Da zahteva po obvezni rezervi ne bi bila obremenjujoča in ne bi ovirala učinkovitega razporejanja virov, nacionalne centralne banke na evroobmočju plačujejo institucijam obresti na njihova sredstva za obvezne rezerve.

Izjeme

Instituciji je oproščeno doseganje obveznih rezerv, če:

 • je njeno dovoljenje za opravljanje bančnih storitev odvzeto ali razveljavljeno,
 • sodni organ ali drug pristojni organ odloči, da začne postopek prenehanja institucije,
 • je v postopku sanacijskih ukrepov,
 • je v postopku zamrznitve sredstev in/ali drugih ukrepov, ki omejujejo uporabo sredstev ali njen dostop do operacij odprtega trga ali odprtih ponudb Evrosistema (operacije monetarne politike),
 • namen sistema obveznih rezerv z uvedbo zahteve po obvezni rezervi institucije ni dosežen.

Zbiranje in preverjanje podatkov

 • ECB ima pravico, da od institucij pridobiva podatke, ki so potrebni za določitev obveznih rezerv.
 • ECB lahko preveri točnost in kakovost podatkov, ki jih institucije sporočajo kot dokazilo o izpolnjevanju obveznih rezerv.

Sankcije

ECB lahko instituciji, ki ne izpolnjuje vseh ali dela obveznih rezerv, naloži sankcije.

OD KDAJ SE TI UREDBI UPORABLJATA?

 • Uredba (ES) št. 2531/98 se uporablja od 1. januarja 1999, razen člena 5 (pooblastilo za sprejemanje uredb in sklepov), ki se uporablja od 27. novembra 1998.
 • Uredba (ES) št. 1745/2003 se uporablja od 24. januarja 2004, razen člena 5 (izračun in obveščanje o obveznih rezervah), ki se uporablja od 10. marca 2004.

OZADJE

 • Obvezne rezerve predstavljajo enega od orodij monetarne politike, ki je na voljo Evrosistemu.
  • Njihova prva ključna naloga je, da stabilizirajo obrestne mere denarnega trga, kar se doseže z metodo povprečenja. Kreditnim institucijam omogočajo vodenje dnevnih nihanj likvidnosti, npr. nihanja zaradi povpraševanja po bankovcih.
  • Druga pomembna naloga je povečanje strukturnega likvidnostnega primanjkljaja bančnega sistema.
  • Potreba kreditnih institucij po izpolnjevanju rezerv pri nacionalnih centralnih bankah prispeva k povečanemu povpraševanju po kreditih centralnih bank, kar ECB olajša usmerjanje obrestnih mer denarnega trga s pomočjo rednih operacij povečanja likvidnosti.
 • Več informacij je na voljo na strani „Obvezne rezerve“ na spletnem mestu ECB.

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba Sveta (ES) št. 2531/98 z dne 23. novembra 1998 o uporabi obveznih rezerv Evropske centralne banke (UL L 318, 27.11.1998, str. 1–3).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 2531/98 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (ES) št. 1745/2003 Evropske centralne banke z dne 12. septembra 2003 o uporabi obveznih rezerv (ECB/2003/9) (UL L 250, 2.10.2003, str. 10–16).

Glejte prečiščeno besedilo.

POVEZANI DOKUMENTI

Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije – Protokol (št. 4) o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (UL C 202, 7.6.2016, str. 230–250).

Uredba (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (prenovitev) (ECB/2013/33) (UL L 297, 7.11.2013, str. 1–50).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 27.02.2017

Top