Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropska centralna banka: zbiranje ekonomskih in monetarnih podatkov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropska centralna banka: zbiranje ekonomskih in monetarnih podatkov

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 2533/98 – zbiranje statističnih informacij s strani Evropske centralne banke

POVZETEK

Evropska centralna banka (ECB) zbira številne podatke o ekonomskih in monetarnih dogajanjih v Evropski uniji (EU). Pri tem opravilu ji pomagajo nacionalne centralne banke držav EU.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba podeljuje ECB pristojnost za zbiranje statističnih podatkov, potrebnih za izvajanje nalog Evropskega sistema centralnih bank (ESCB). Pravica ECB, da zbira statistične podatke, je omejena na referenčno poročevalsko populacijo*.

Določa pristojnost ECB pri opredelitvi zahtev glede statističnega poročanja za referenčno poročevalsko populacijo.

V letu 2015 je bila uredba spremenjena, da omogoči prenos zaupnih statističnih podatkov med ESCB in drugimi organi EU ali državami, odgovornimi za nadzor finančnih institucij, trgov, infrastruktur ali stabilnost finančnega sistema. Poleg tega lahko ESCB posreduje zaupne statistične informacije evropskemu mehanizmu za stabilnost. Toda kakršen koli prenos podatkov je po spremembah iz leta 2015 omejen na podatke, ki jih organ prejemnik (ali služba) potrebuje za izvajanje svojih nalog.

KLJUČNE TOČKE

ECB želi čim bolj zmanjšati poročevalsko breme tako, da uporablja obstoječe statistike, kolikor je to mogoče. Poleg tega upošteva relevantne statistične standarde EU in mednarodne statistične standarde.

ECB tesno sodeluje z evropskim statističnim sistemom (ESS), ki vključuje statistični urad EU (Eurostat) in nacionalne statistične urade držav EU.

Načela

Pri razvoju, pripravi in razširjanju statistike se ESCB ravna po naslednjih načelih:

 • nepristranskost (nevtralno in enako dostopno za vse uporabnike),
 • objektivnost (sistematično, zanesljivo in nepristransko),
 • strokovna neodvisnost (brez političnih vmešavanj),
 • stroškovna učinkovitost,
 • zaupnost statističnih podatkov (spoštljiv odnos do zaupnih informacij o posameznih statističnih enotah),
 • čim manjše breme poročanja in
 • visoka kakovost rezultatov.

Obveznosti držav EU

Države EU so odgovorne za svojo organizacijo na področju statistike za sodelovanje z ESCB.

Vrste zbranih informacij

Zbrani podatki obsegajo zlasti:

 • denarno in finančno statistiko,
 • statistiko bankovcev (npr. zaloge in poti bankovcev v obtoku),
 • statistiko plačil in plačilnih sistemov,
 • statistiko finančne stabilnosti,
 • statistiko plačilne bilance (tj. delež evra kot valute poravnave/valute računa v mednarodni trgovini),
 • statistiko stanja mednarodnih naložb.

Pravica do preverjanja

Če je poročevalska enota* v državi euroobmočja osumljena kršitve zahtev za poročanje, lahko ECB in nacionalna centralna banka preverita točnost statističnih podatkov ali pa izvedeta obvezno zbiranje podatkov.

ECB ali nacionalna centralna banka zadevne države morata poročevalsko enoto obvestiti o svoji odločitvi o preverjanju statistike, ki jo posreduje, ali o izvajanju obveznega zbiranja podatkov. Če poročevalska enota nasprotuje postopku preverjanja, mora država, v kateri je poročevalska enota, ponuditi potrebno pomoč, vključno z zagotavljanjem dostopa do prostorov poročevalske enote za ECB ali nacionalno centralno banko. Te določbe veljajo le za države euroobmočja.

Sankcije

Poročevalskim enotam, ki ne izpolnjujejo zahtev za poročanje, lahko ECB naloži denarno kazen. Obstajajo različne kazni, od dnevnega plačila, ki ne presega 10 000 EUR, do denarnih kazni v znesku 200 000 EUR. ECB mora ravnati v skladu z načeli in postopki, določenimi v Uredbi (ES) št. 2532/98 o pooblastilih Evropske centralne banke za nalaganje sankcij.

Zaupnost

Statistični podatki veljajo za zaupne, ko so dovolj podrobni, da je mogoče poročevalske enote in katere koli druge pravne ali fizične osebe ali organe identificirati neposredno (npr. po imenu, naslovu ali uradno dodeljeni identifikacijski kodi) ali posredno s sklepanjem.

Poročevalske enote morajo biti obveščene o morebitni statistični in administrativni uporabi podatkov, ki so jih posredovale. Kadar je to ustrezno, lahko pridobijo informacije o pravni podlagi za prenos in o sprejetih zaščitnih ukrepih.

ESCB mora statistične podatke uporabljati izključno za izvajanje svojih nalog, razen:

 • če poročevalska enota ali druga pravna oseba ali organ, ki ga je mogoče identificirati, izrecno soglaša z uporabo zaupnih statističnih informacij za druge namene;
 • za prenos zaupnih statističnih podatkov drugim članom evropskega statističnega sistema (ESS);
 • za odobritev dostopa znanstveno-raziskovalnim organom do zaupnih statističnih podatkov, ki ne omogoča neposredne identifikacije (dostop mora biti omogočen s predhodnim izrecnim soglasjem organa, ki je zagotovil informacije);
 • v zvezi z ECB in nacionalnimi centralnimi bankami: ko so zaupni statistični podatki uporabljeni na področju bonitetnega nadzora;
 • v zvezi z nacionalnimi centralnimi bankami: za opravljanje funkcij, ki niso določene v Protokolu o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

ECB, nacionalne centralne banke in države EU morajo sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotavljanje zaščite zaupnih statističnih podatkov.

KLJUČNI POJMI

* Referenčna poročevalska populacija: vključuje večinoma centralne banke, druge finančne institucije v državah EU (razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov), poštne žiro institucije* ter pravne in fizične osebe, ki so rezidenti države euroobmočja in izvajajo čezmejne transakcije ali izdajajo vrednostne papirje* ali elektronski denar*. Vsi so lahko poročevalske enote po zahtevah ECB glede statističnega poročanja.

* Poročevalske enote: glede na zahteve ECB za poročanje so lahko poročevalske enote kateri koli predstavniki te referenčne poročevalske populacije ali vsi (tj. morajo poročati), kar je odvisno od okoliščin.

* Poštne žiro institucije: te so del sektorja „nefinančnih družb“, ki poleg zagotavljanja poštnih storitev prejemajo vloge rezidentov euroobmočja, ki niso denarne finančne institucije, z namenom zagotavljanja storitev prenosa denarja za svoje deponente.

* Vrednostni papirji: finančni instrumenti, kot so delnice podjetij in državne obveznice, ki so po navadi izdani za zbiranje sredstev za izdajatelja.

* Elektronski denar: denar v bančnem sistemu, ki ne obstaja v fizični obliki. Le manjši del skupnega denarja tvorijo bankovci in kovanci.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (UL L 318, 27.11.1998, str. 8–19)

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1071/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij (prenovitev) (ECB/2013/33) (UL L 297, 7.11.2013, str. 1–50)

Uredba (EU) št. 1072/2013 Evropske centralne banke z dne 24. septembra 2013 o statistiki obrestnih mer, ki jih uporabljajo denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/34) (UL L 297, 7.11.2013, str. 51–72)

Uredba (EU) št. 1073/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti investicijskih skladov (prenovitev) (ECB/2013/38) (UL L 297, 7.11.2013, str. 73–93)

Uredba (EU) št. 1074/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o zahtevah za statistično poročanje poštnih žiro institucij, ki sprejemajo vloge od rezidentov euroobmočja, ki niso denarne finančne institucije (prenovitev) (ECB/2013/39) (UL L 297, 7.11.2013, str. 94–106)

Uredba (EU) št. 1075/2013 Evropske centralne banke z dne 18. oktobra 2013 o statistiki sredstev in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in so vključene v transakcije listinjenja (prenovitev) (ECB/2013/40) (UL L 297, 7.11.2013, str. 107–121)

Zadnja posodobitev 17.08.2015

Top