Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Korektivni del: postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Korektivni del: postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 1467/97 – pospešitev in razjasnitev izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Pakt za stabilnost in rast je temelj proračunske discipline EU. Korektivni del Pakta ureja postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je podlaga za takojšnje zmanjšanje čezmernega javnega primanjkljaja ali čezmernega javnega dolga.

Uredba želi pojasniti in pospešiti postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem v skladu s členom 126 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

Za državo EU, ki ne spoštuje proračunske discipline, ki jo zahteva Pakt za stabilnost in rast, se lahko uporabi postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki vključuje več korakov.

KLJUČNE TOČKE

Začetek postopka

V skladu s Paktom za stabilnost in rast se začetek postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem določi na podlagi meril primanjkljaja in dolga:

  • merilo primanjkljaja: javnofinančni primanjkljaj velja za čezmernega, če presega referenčno vrednost treh odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) po tržnih cenah, ali
  • merilo dolga: dolg presega 60 % BDP, cilj zmanjšanja dolga za eno dvajsetino na leto pa ni bil dosežen v predhodnih treh letih.

Faze postopka

  • za državo EU, katere primanjkljaj ali dolg presega opredeljene omejitve, Evropska komisija pripravi poročilo, v katerem oceni, ali naj začne postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem ali ne,
  • Komisija nato zadevni državi pošlje obvestilo in obvesti Svet, če meni, da je primanjkljaj čezmeren,
  • Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino odloči, ali je na podlagi ugotovitev zadevne države primanjkljaj čezmeren ali ne,
  • če Svet odloči, da je primanjkljaj čezmeren, pripravi priporočila za državo in predpiše najdaljši časovni rok, v katerem mora država sprejeti učinkovite ukrepe (tri ali šest mesecev),
  • če država priporočil ne začne izvajati, se Svet lahko odloči, da jo uradno pozove k sprejetju ukrepov za zmanjšanje primanjkljaja v določenem obdobju,
  • če država ne upošteva odločitev Sveta, se Svet lahko odloči za uvedbo sankcij.

Sankcije

Sankcije se uvedejo, če se primanjkljaj ne zmanjša. Za države v evrskem območju se te sankcije uvedejo postopoma, in sicer se najprej uvedeta:

  • obveznost, da se pri Komisiji položi obrestni depozit v višini 0,2 % BDP v preventivni fazi,
  • obveznost, da se pri Komisiji položi brezobrestni depozit v višini 0,2 % BDP v korektivni fazi. Če se priporočila za zmanjšanje čezmernega primanjkljaja ne izpolnijo, se ta depozit spremeni v globo v višini do največ 0,5 % BDP.

Poleg tega lahko za vse države EU (razen za Združeno kraljestvo) velja začasna ustavitev dodeljevanja sredstev ali plačil iz strukturnih in investicijskih skladov EU. Kazni se naložijo tudi v primerih manipuliranja s statističnimi podatki.

Sistem glasovanja

Odločitve o večini sankcij v skladu s postopkom v zvezi s čezmernim primanjkljajem se sprejmejo v obratnem glasovanju s kvalificirano večino. To pomeni, da globa velja za sprejeto, razen če se Svet s kvalificirano večino odloči, da jo zavrne.

Poleg tega se je 25 držav, ki so podpisale Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju, strinjalo, da bodo obratno glasovanje s kvalificirano večino uporabile celo v zgodnejši fazi postopka, na primer pri odločanju o tem, ali naj se za državo EU uporabi postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem ali ne.

Prožnost Pakta za stabilnost in rast

Januarja 2015 je Komisija objavila Sporočilo, v katerem določa smernice za države EU o tem, kako čim bolj izkoristiti prožnost v okviru obstoječih pravilPakta za stabilnost in rast, da bi se spodbudilo učinkovito izvajanje strukturnih reform in naložbe ter bolje upoštevale gospodarske razmere v vsaki posamezni državi EU.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 1. januarja 1999.

OZADJE

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem (UL L 209, 2.8.1997, str. 6–11)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 1467/97 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1173/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. novembra 2011 o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v euroobmočju (UL L 306, 23.11.2011, str. 1–7)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, Odboru regij in Evropski investicijski banki: Kako čim bolj izkoristiti prožnost v okviru obstoječih pravil Pakta za stabilnost in rast (COM(2015) 12 final 13.1.2015)

Zadnja posodobitev 22.02.2016

Top