Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Civilno letalstvo in Evropska agencija za varnost v letalstvu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Civilno letalstvo in Evropska agencija za varnost v letalstvu

POVZETEK

Uredba (ES) št. 216/2008 – skupni predpisi na področju civilnega letalstva in ustanovitev Evropske agencije za varnost v letalstvu

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Njen glavni cilj je določiti glavna pravila in načela za ustanovitev in vzdrževanje visoke enotne ravni varnosti v civilnem letalstvu v Evropi, vključno z ustanovitvijo Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA).

Skupni varnostni predpisi zagotavljajo enotno raven zahtev za operatorje*, proizvajalce in letalsko osebje. S tem pa se omogoča prost pretok blaga, oseb in storitev na notranjem trgu EU in vzajemno priznavanje certifikatov* v državah EU. Tako se zmanjša upravno breme in delovna obremenitev nacionalnih organov in industrije.

Cilji Uredbe so tudi:

  • zagotoviti visoko stopnjo varstva okolja,
  • olajšati prost pretok blaga, oseb in storitev,
  • spodbuditi stroškovno učinkovitost regulativnih in certifikacijskih* postopkov.

KLJUČNE TOČKE

Ta zakonodaja EU se uporablja za projektiranje, proizvodnjo, vzdrževanje in rabo letalskih proizvodov, delov in naprav, pa tudi za osebje in organizacije, ki so vključene v te dejavnosti.

Eno od glavnih sredstev doseganja zgornjih ciljev je prek ustanovitve agencije EASA. Zakonodaja določa naloge, notranjo strukturo, načine dela in finančne zahteve agencije.

Glavne naloge agencije EASA so:

  • sprejemanje mnenj o varnosti v civilnem letalstvu v Evropi,
  • zagotavljanje podpore Evropski komisiji pri ukrepih za izvajanje zakonodaje, vključno s tistimi, ki se nanašajo na tehnične zadeve, kot sta konstrukcija in načrtovanje,
  • izvajanje inšpekcijskih pregledov in preiskav, nujnih za opravljanje njenih nalog.

V zvezi z notranjo strukturo zakonodaja določa glavne predpise agencije, ki vključujejo pravni status, pooblastila in sestavo upravnega odbora ter pristojnosti in funkcije izvršnega direktorja.

Razen za agencijo EASA zakonodaja določa tudi skupne predpise za varnost v letalstvu, ki se med drugim nanašajo na:

  • plovnost: zahteva, da mora zrakoplov imeti veljaven certifikat o plovnosti, vključno s posebnimi certifikati za proizvode, dele in konstrukcijo zrakoplova;
  • varstvo okolja: zahteva po skladnosti proizvodov, delov in naprav zrakoplova z ustreznimi okoljevarstvenimi določbami v EU in po svetu;
  • licenciranje letalskih posadk: zahteva, da morajo piloti imeti ustrezno licenco in zdravniško spričevalo, organizacije za usposabljanje pa ustrezne certifikate;
  • letališča in kontrole zračnega prometa: zahteva za certifikate, ki zagotavljajo varnost letališč*, in zahteva, da morajo ustrezne certifikate pridobiti kontrolorji zračnega prometa.

Zakonodaja obravnava tudi vrsto povezanih vprašanj. Ta vključujejo nadzor in izvrševanje, priznavanje certifikatov in priznavanje certifikatov iz držav zunaj EU.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Veljati je začela 8. aprila 2008.

OZADJE

KLJUČNI POJMI

* Operator: vsaka pravna ali fizična oseba, ki upravlja ali namerava upravljati enega ali več zrakoplovov.

* Certifikat: kakršno koli potrdilo, licenca ali drug dokument, ki se izda kot rezultat certifikacije.

* Certifikacija: vse oblike priznavanja skladnosti proizvoda, dela ali naprave, organizacije ali osebe z veljavnimi zahtevami. Zajema tudi izdajo ustreznih certifikatov, ki potrjujejo takšno skladnost.

* Letališče: vsi kraji, kjer se lahko izvajajo letalske operacije, od stez za pristajanje do velikih mednarodnih letališč.

AKT

Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1–49)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 216/2008 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 (UL L 97, 9.4.2008, str. 72–84)

Zadnja posodobitev 30.11.2015

Top