Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dogovori o finančnem zavarovanju -izboljševanje pravne jasnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dogovori o finančnem zavarovanju -izboljševanje pravne jasnosti

POVZETEK:

Direktiva 2002/47/ES - dogovori o finančnem zavarovanju - izboljševanje pravne jasnosti

POVZETEK

KAJ JE NAMEN DIREKTIVE?

Cilj te direktive je ustvariti jasen enotni pravni okvir EU za uporabo vrednostnih papirjev in gotovine kot zavarovanja (*) v finančnih transakcijah.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se uporablja za nekatere opredeljene kategorije, kot so centralne banke in nadzorovane finančne institucije. Države EU lahko seveda izključijo posamezne kategorije, npr. neregistrirana podjetja, tj. tista, ki nimajo pravnega statusa podjetja.

Direktiva se uporablja za finančno zavarovanje, vključno z gotovino in finančnimi instrumenti, kot so delnice in obveznice. Države EU dovoljujejo nekatera izvzetja, npr. lastne delnice dajalca zavarovanja.

Direktiva določa minimalne formalne zahteve držav EU glede dogovorov o zavarovanju, vključno na primer s tem, da morajo biti taki dogovori dokazljivi v pisni obliki ali na zakonsko enakovreden način.

Izvrševanje dogovorov o zavarovanju s strani uporabnika zavarovanja je mogoče na primer s prodajo ali prisvojitvijo finančnih instrumentov.

Uporabnik zavarovanja ima pogodbeno dogovorjeno pravico, da uporablja prejeto finančno zavarovanje, kot da bi imel polno lastništvo. Če se odloči za uveljavljanje te pravice, je dolžan prenesti nazaj enakovredni znesek zavarovanja.

Države EU morajo priznati dogovore o realizaciji neto izravnave, tudi če je uporabnik ali dajalec zavarovanja predmet postopka insolventnosti ali reorganizacije.

Države EU imajo v nekaterih primerih blokirano uporabo svojih nacionalnih pravil insolventnosti pri dogovorih o finančnih zavarovanjih. Taki dogovori se ne morejo razglasiti za neveljavne ali nične, na primer zato, da bi se upoštevale spremembe tržne vrednosti.

OD KDAJ SE UPORABLJA TA DIREKTIVA?

Od 27. junija 2002.

OZADJE

Spletno mesto Evropske komisije o finančnem zavarovanju

KLJUČNI POJMI

(*) Finančno zavarovanje je premoženje (npr. vrednostni papirji), ki ga posojilojemalec zagotovi posojilodajalcu za zmanjšanje tveganja finančne izgube posojilodajalca, če posojilojemalec ne bi izpolnil svojih finančnih obveznosti do posojilodajalca.

(*) Realizacija neto izravnave je pravni mehanizem, ki zmanjšuje tveganja med dvema nasprotnima strankama. Ob neizpolnitvi obveznosti ene od obeh nasprotnih strank vse prihodnje terjatve in pogodbene obveznosti med njima zapadejo, se izračunajo, zajamejo in izravnajo. Kar na koncu ostane za dejansko plačilo, je lahko le majhen del začetne bruto terjatve med tema dvema strankama.

AKT

Direktiva 2002/47/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2002 o dogovorih o finančnem zavarovanju

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2002/47/ES

27.6.2002

27.12.2003

UL L 168, 27.6.2002, str. 43-50

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/44/ES

30.6.2009

30.12.2010

UL L 146, 10.6.2009, str. 37-43

Direktiva 2014/59/EU

2.7.2014

31.12.2014

UL L 173, 12.6.2014, str. 190-348

Glejte prečiščeno besedilo.

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Ocenjevalno poročilo o Direktivi o dogovorih o finančnem zavarovanju (2002/47/ES) (COM(2006) 833 final, 20.12.2006)

Zadnja posodobitev 07.10.2015

Top