Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zavarovanje odgovornosti letalskih prevoznikov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zavarovanje odgovornosti letalskih prevoznikov

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 785/2004 – zahteve v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa minimalne zahteve glede zavarovanja za letalske prevoznike in operaterje v zvezi s potniki, prtljago, tovorom in tretjimi osebami.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja za vse letalske prevoznike in vse operaterje, ki letijo v državo EU ali iz nje ali uporabljajo zračni prostor znotraj države EU ali nad njenim ozemljem. Letalski prevozniki in operaterji morajo imeti zavarovanje za kritje odgovornosti, zlasti v zvezi s:

 • potniki,
 • prtljago,
 • tovorom in tretjimi osebami,
 • tveganji, povezanimi z odgovornostjo, specifično za letalstvo (vključno z vojaškimi operacijami, terorizmom, ugrabitvami, sabotažami, nezakonitim zasegom letala in javnimi nemiri).

Ne uporablja se za:

 • državne zrakoplove (vojaški, carinski ali policijski zrakoplovi),
 • modele zrakoplovov z največjo vzletno maso (MTOM)*, manjšo od 20 kg,
 • letalne naprave, ki se dvignejo v zrak s pomočjo nog (vključno z motornimi jadralnimi padali in motornimi zmaji),
 • privezane balone,
 • zmaje,
 • padala (vključno s padali, ki se dvignejo v zrak s pomočjo čolna, avtomobila ali vitla),
 • zrakoplove, vključno z jadralnimi padali z MTOM, manjšo od 500 kg, in mikrolahka letala, ki se uporabljajo v nekomercialne namene ali za lokalno usposabljanje pilotov, ki ne poteka prek mednarodnih meja (pod pogojem, da se to nanaša na zahteve glede zavarovanja, predvidene s to uredbo, v zvezi z vojnimi tveganji in terorizmom).

Skladnost

Letalski prevozniki in, če to ustreza, operaterji morajo dokazati skladnost z uredbo tako, da pristojnim organom države EU, ki jo to zadeva*, predložijo potrdilo o zavarovanju ali neko drugo dokazilo o veljavnem zavarovanju.

Zavarovanje odgovornosti do potnikov, prtljage in tovora

Najnižje zavarovalno kritje odgovornosti do potnikov znaša 250 000 posebnih pravic črpanja (SDR)* za potnika. Vendar v zvezi z nekomercialnimi operacijami zrakoplovov z MTOM, ki znaša 2 700 kg ali manj, države EU lahko določijo nižjo raven najnižjega zavarovalnega kritja, ki pa ne sme biti manjše od 100 000 SDR za posameznega potnika.

Za odgovornost v zvezi s prtljago najnižje zavarovalno kritje v komercialnih operacijah znaša 1 131 SDR za potnika.

Za odgovornost v zvezi s tovorom najnižje zavarovalno kritje v komercialnih operacijah znaša 19 SDR za kilogram.

Zavarovanje odgovornosti do tretjih oseb

Najnižje zavarovalno kritje za nesrečo in za zrakoplov je odvisno od MTOM zrakoplova.

Izvrševanje in sankcije

 • Države EU morajo zagotoviti, da letalski prevozniki in operaterji izpolnjujejo to uredbo. Sankcije v primeru kršitve morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
 • V zvezi z letalskimi prevozniki EU lahko sankcije vključujejo umik operativne licence.
 • V zvezi z letalskimi prevozniki in operaterji zunaj EU, ki uporabljajo zrakoplove, registrirane zunaj EU, lahko sankcije vključujejo zavrnitev pravice do pristanka na ozemlju države EU.
 • Če država EU oceni, da pogoji niso izpolnjeni, ne sme dovoliti vzleta zrakoplova, dokler zadevni letalski prevoznik ali operater ne predloži dokazil o ustreznem zavarovalnem kritju.

V namen upoštevanja inflacije je Uredba (EU) št. 285/2010 revidirala omejitve odškodnine v Uredbi (ES) št. 785/2004.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 30. aprila 2005.

OZADJE

Za več informacij glejte „Zrak – zavarovanje (Air – Insurance)“ na spletnem mestu Evropske komisije.

KLJUČNI POJMI

* Največja vzletna masa: ustreza certificirani masi, specifični za vsak tip zrakoplova, kakor je navedeno v spričevalu o plovnosti zrakoplova.

* Država EU, ki jo to zadeva: država EU, ki je podelila operativno licenco letalskemu prevozniku EU, ali država EU, v kateri je zrakoplov letalskega operaterja registriran. V zvezi z letalskimi prevozniki zunaj EU in operatorji, ki uporabljajo zrakoplove, registrirane zunaj EU, se ta pojem nanaša na državo EU, iz katere oziroma v katero se leti izvajajo.

* SDR: posebne pravice črpanja ali morebiten zahtevek za prosto uporabljive valute članic Mednarodnega denarnega sklada (SDR kakor jih opredeljuje Mednarodni denarni sklad).

AKT

Uredba (ES) št. 785/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o zahtevah v zvezi z zavarovanjem za letalske prevoznike in operaterje (UL L 138, 30.4.2004, str. 1–6)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 785/2004 so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ter razveljavitvi Direktive 94/56/ES (UL L 295, 12.11.2010, str. 35–50) Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L 293, 31.10.2008, str. 3–20)

Uredba (ES) št. 889/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. maja 2002 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2027/97 o odgovornosti letalskih prevoznikov v primeru nesreč (UL L 140, 30.5.2002, str. 2–5)

Sklep Sveta 2001/539/ES z dne 5. aprila 2001 o sklenitvi Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija) s strani Evropske skupnosti (UL L 194, 18.7.2001, str. 38)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Zahteve glede zavarovanj za letalske operaterje v EU – poročilo o izvajanju Uredbe 785/2004 (COM(2008) 216 final z dne 24.4.2008)

Zadnja posodobitev 22.02.2016

Top