Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Izdaja spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Izdaja spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake

Vseevropski standardi za strojevodje:

AKT

Direktiva 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o izdaji spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniškem omrežju Skupnosti.

POVZETEK

 • olajšati delovanje železniških storitev med državami EU,
 • povečati zaupanje javnosti v železniška omrežja,
 • oblikovati prožnejši trg dela za same strojevodje.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva določa pogoje in postopke za izdajo spričeval strojevodjem, ki upravljajo lokomotive in vlake na železniških omrežjih v EU.

KLJUČNE TOČKE

Države EU lahko pri izvajanju Direktive izvzamejo strojevodje, ki upravljajo lokomotive in vlake izključno na naslednjih sistemih:

 • podzemne železnice, tramvaji in drugi sistemi mestne in primestne železnice,
 • omrežja, ki so ločena od ostalega železniškega sistema in so namenjena zgolj opravljanju lokalnega, mestnega ali primestnega prevoza potnikov in blaga,
 • zasebna železniška infrastruktura,
 • deli prog, ki so začasno zaprti za običajni promet.

Izdaja spričeval strojevodjem

Strojevodje morajo imeti potrebne sposobnosti in kvalifikacije. Imeti morajo tudi naslednje dokumente:

 • dovoljenje, ki potrjuje, da strojevodja izpolnjuje minimalne zahteve glede zdravstvene in psihološke sposobnosti, osnovne izobrazbe in splošne strokovne usposobljenosti,
 • usklajeno dopolnilno spričevalo, v katerem so navedene železnice in vrste vlakov, po katerih lahko strojevodja pelje oziroma katere lahko upravlja.

Pridobitev dovoljenja in spričevala

Prosilci morajo izpolnjevati naslednje zahteve:

 • biti morajo stari najmanj 20 let; države EU lahko izdajo dovoljenje tudi strojevodjem, ki so dopolnili 18 let, vendar takšno dovoljenje velja samo za njihovo ozemlje,
 • opravili so osnovno usposabljanje in izpolnjujejo zdravstvene zahteve, določene v direktivi,
 • zagotovili so dokazila o svoji fizični in psihični sposobnosti, tako da so opravili zdravniški pregled, ki ga opravi zdravnik, priznan s strani pristojnega organa,
 • dokazali so psihološko sposobnost, tako da so opravili pregled, ki ga opravi psiholog, priznan s strani pristojnega organa,
 • zagotovili so dokazila o svojih strokovnih in, če je potrebno, jezikovnih sposobnostih.

Pristojni organ mora izdati spričevalo v enem mesecu po prejemu potrebnih dokumentov. Spričevalo velja deset let.

Kakšna je vloga nacionalnih pristojnih organov?

Organ, ki ga država EU imenuje za izdajo spričeval za strojevodje, ima številne naloge, med katerimi so tudi:

 • izdajanje in posodabljanje dovoljenj, zagotavljanje nadomestnih dovoljenj ter po potrebi začasen preklic in odvzem dovoljenj,
 • zagotavljanje rednih preverjanj in kontrol,
 • zagotavljanje objave in posodabljanja registra pooblaščenih ali priznanih oseb in organov (zdravnikov, izvajalcev usposabljanj, ocenjevalcev itd.),
 • vodenje in posodabljanje registra dovoljenj, ki so bila izdana, spremenjena, začasno preklicana, razveljavljena, prijavljena kot izgubljena, uničena ali ki so prenehala veljati,
 • nadziranje postopka izdaje spričeval strojevodjem in izvajanje potrebnih kontrol na vlakih, ki vozijo znotraj EU.

Železniška podjetja morajo:

 • voditi register vseh usklajenih dopolnilnih spričeval, ki so bila izdana, so prenehala veljati, so bila spremenjena, odložena, razveljavljena, prijavljena kot izgubljena ali uničena,
 • vzpostaviti sistem za preverjanje svojih strojevodij in nemudoma ukrepati, če je sposobnost strojevodje za delo postavljena pod vprašaj.

Do 29. oktobra 2018 morajo imeti vsi strojevodje dovoljenja in spričevala, ki so skladna s to direktivo.

Direktiva je spremenjena z Direktivo 2014/82/EU. Spremembe vključujejo manjše spremembe zahtev za izdajo dovoljenj in spričeval, da bi se zagotovila enotna uporaba v vseh državah EU.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2007/59/ES

4.12.2007

3.12.2009

UL L 315, 3.12.2007, str. 51-78

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2014/82/EU

15.7.2014

1.7.2015

UL L 184, 25.6.2014, str. 11-15

POVEZANI AKTI

Odločba Komisije 2010/17/ES z dne 29. oktobra 2009 o sprejetju osnovnih parametrov registrov dovoljenj za strojevodje in dopolnilnih spričeval, predvidenih v Direktivi 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 8, 13.1.2010, str. 17-31).

Uredba Komisije (EU) št. 36/2010 z dne 3. decembra 2009 o vzorcih dovoljenj Skupnosti za strojevodje, dopolnilnih spričeval, overjenih kopij dopolnilnih spričeval in obrazcev vlog za dovoljenja za strojevodje v skladu z Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 13, 19.1.2010, str. 1-27).

Sklep Komisije 2011/765/EU z dne 22. novembra 2011 o merilih za priznavanje centrov za usposabljanje, ki usposabljajo strojevodje, merilih za priznavanje ocenjevalcev strojevodij in o merilih za organizacijo preverjanj v skladu z Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 314, 29.11.2011, str. 36-40).

Priporočilo Komisije 2011/766/EU z dne 22. novembra 2011 o postopku za priznavanje centrov za usposabljanje in ocenjevalcev strojevodij v skladu z Direktivo 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 314, 29.11.2011, str. 41-46).

Izvedbeni sklep Komisije 2014/89/EU z dne 14. februarja 2014 o pilotnem projektu za izvajanje obveznosti na podlagi upravnega sodelovanja iz Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta prek informacijskega sistema za notranji trg (UL L 45, 15.2.2014, str. 36-39).

Zadnja posodobitev 14.09.2015

Top