Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Varnost v pomorskem prometu: Odbor za varnost na morju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Varnost v pomorskem prometu: Odbor za varnost na morju

Uredba ustanavlja Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS). Odbor pomaga in svetuje Evropski komisiji pri izvajanju prava Evropske unije (EU) o pomorski varnosti, preprečevanju onesnaževanja ter življenjskih razmerah in delovnih pogojih posadke na ladjah.

AKT

Uredba (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) in o spremembi uredb o pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja z ladij

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba ustanavlja odbor COSS, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic EU, predseduje pa mu Komisija. Njegova naloga je pomagati pri pravočasni dopolnitvi in spreminjanju pomorske zakonodaje EU. Centralizira delo, ki so ga pred njim opravili številni odbori, ustanovljeni na podlagi različnih predpisov EU na tem področju.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

COSS pri svojem delu obravnava obširne vidike, ki jih zajema zakonodaja EU, kot so:

  • pristaniške naprave za sprejem: (kjer ladje lahko odlagajo odpadke ali ostanke svojega tovora) z namenom zmanjšanja izpustov v morje in s tem preprečevanje onesnaženja morja;
  • pomorska oprema: varnost proizvodov - kot tudi storitev - dobavljenih za izgradnjo, predelavo in vzdrževanje ladij (za plovbo po morju in celinskih plovnih poteh) ter pomorskih struktur, kot so naftne ploščadi;
  • potniške ladje, varnost trajektov in ladij za križarjenje ter življenjski pogoji na ladjah;
  • minimalna raven izobraževanja pomorščakov.

Mednarodni predpisi

Številni dosežki na področju pomorskega prava EU so posledica sprememb, dogovorjenih v okviru mednarodnih organizacij, kot je Mednarodna pomorska organizacija ali Mednarodna organizacija dela.

Postopek preverjanja skladnosti

Za zagotovitev, da med pomorskim pravom EU in sporazumi, doseženimi na mednarodni ravni, ne pride do nikakršne kolizije, države EU in Komisija sodelujejo in se usklajujejo, da bi opredelile skupno stališče EU.

Obstaja postopek preverjanja skladnosti, ki odboru COSS omogoča, da prouči vse morebitne spremembe konvencije ali resolucije, sprejete na mednarodni ravni, ki bi lahko zniževale standarde EU. Nujni sestanek odbora COSS se lahko skliče na pobudo Komisije ali na zahtevo države EU, da bi se proučile zadevne spremembe in podalo mnenje o ustreznih ukrepih na ravni EU.

Komisija lahko iz previdnosti, kjer je primerno, pozove države EU, da začasno opustijo ali odložijo vse načrte za sprejetje ali uporabo zadevne spremembe na mednarodni ravni.

Pristojnosti odbora COSS

Odbor COSS s svojim delom pospešuje in poenostavlja vključevanje mednarodnih predpisov v zakonodajo EU z omogočanjem neposredne uporabe sprememb teh pravil na podlagi prehodnega preverjanja skladnosti.

Uredba (EU) št. 182/2011 določa pravila in načela v zvezi z izvedbenimi pooblastili Evropske komisije (komitologija). Države EU s pomočjo odbora COSS izvajajo nadzor nad tem, kako Komisija izvaja izvedbena pooblastila, ki so bila nanjo prenesena z različnimi direktivami in uredbami, sprejetimi na področju pomorskega prava EU.

VELJAVNOST UREDBE

Od 25. novembra 2002 do 19. decembra 2002.

Dodatne informacije so na voljo na spletišču Generalnega direktorata Evropske komisije za mobilnost in promet.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 2099/2002

19.12.2002

19.12.2002

UL L 324, 29.11.2002, str. 1-5

Zadnja posodobitev 15.03.2015

Top