Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorna vozila in njihovi priklopniki: cestni pregled gospodarskih vozil (do 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorna vozila in njihovi priklopniki: cestni pregled gospodarskih vozil (do 2018)

Povečanje prometa v Evropski uniji (EU) povzroča v vseh državah EU podobne varnostne in okoljske težave. Za doseganje cestne varnosti, varstva okolja in pravične konkurence EU zatorej usklajuje cestni pregled tehnične brezhibnosti gospodarskih motornih vozil in njihovih priklopnikov v EU. To velja za gospodarska vozila, namenjena za prevoz potnikov ali blaga.

AKT

Direktiva 2000/30/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti

POVZETEK

Ta direktiva določa pravni okvir in dopolnjuje predpise o obveznih letnih pregledih pri tehničnih službah za gospodarska vozila na cestah, skladno z Direktivo 2009/40/ES (ki je razveljavila Direktivo 96/96/ES iz leta 2009 in ki jo razveljavlja Direktiva 2014/45/EU z začetkom veljavnosti dne 20. maja 2018).

Cestni pregledi so nenapovedani pregledi gospodarskih vozil, ki potujejo znotraj države Evropske unije (EU). Organi jih izvajajo na cestah, v pristaniščih ali na katerem koli primernem mestu.

Ta direktiva zagotavlja, da cestni tehnični pregled vsebuje 1, 2 ali vse naslednje vidike:

vizualni pregled stanja vzdrževanosti vozila, vključenega v cestno omrežje,

pregled dokumentov, ki se nanašajo na skladnost vozila z zahtevami cestnega pregleda tehnične brezhibnosti vozila, in poročila o nedavno opravljenem tehničnem pregledu, če ga voznik predloži,

pregled za razkrivanje slabega vzdrževanja (obrabljene pnevmatike, pomanjkljiv zavorni sistem itd.). V takšnem primeru mora inšpektor upoštevati najnovejše dokumente in morebitna druga varnostna spričevala.

Ta direktiva zagotavlja možnost držav EU, da uvedejo redne ustrezne cestne preglede, ki bodo izvajani brez diskriminacije na podlagi narodnostne pripadnosti voznika ali registracije vozila. Pregledi bi morali vsako leto obsegati pomembne, reprezentativne primere različnih gospodarskih vozil vseh kategorij.

Vsaki 2 leti morajo države EU Komisiji posredovati informacije za pretekli 2 leti o številu pregledanih gospodarskih vozil.

Cestne preglede, ki so predvideni v direktivi, je treba izvajati v skladu s seznamom postavk (Priloga I). Vozniku vozila je treba izročiti potrdilo z navedenimi rezultati kontrole po naključnem izboru. Voznik mora imeti možnost predložitve tega potrdila na zahtevo zaradi poenostavitve pregleda ali da se izogne nadaljnjim pregledom.

Če je zaradi obsega slabega vzdrževanja zahtevan podrobnejši pregled, je lahko vozilo podvrženo bolj temeljitemu pregledu v določenem centru za ugotavljanje tehnične brezhibnosti.

Uporaba gospodarskega vozila na javnih cestah je nemudoma prepovedana v naslednjih primerih:

če rezultati cestnega pregleda pokažejo, da vozilo ne dosega standardov, določenih v direktivi (Priloga II: zavorni sistemi, izpušni plini) ali

če vozilo ne izpolnjuje zahtev Direktive 2009/40/ES pri naslednjem tehničnem pregledu v odobrenem centru za tehnične preglede in

če zato predstavlja veliko tveganje za uporabnike vozila ali druge udeležence v cestnem prometu.

O resnih pomanjkljivostih na vozilu, ki je last nerezidenta, se poroča organom države EU, v kateri je vozilo registrirano. Država, v kateri je bila pomanjkljivost ugotovljena, lahko nato zahteva sprejetje ukrepov proti kršitelju. Ko so takšni ukrepi sprejeti, mora država, v kateri je vozilo registrirano, obvestiti državo, v kateri so bile pomanjkljivosti ugotovljene, o ukrepih, sprejetih proti kršitelju.

Komisija ima pooblastilo za določanje določenih minimalnih standardov in načinov za preskušanje ter njihovega prilagajanja tehničnemu napredku.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2000/30/ES

10.8.2000

9.8.2002

UL L 203, 10.8.2000, str. 1-8

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2000/30/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Prilogi I in II

Direktiva 2010/47/EU (UL L 173, 8.7.2010, str. 33-46).

POVEZANI AKTI

Direktiva 2014/47/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji, in razveljavitvi Direktive 2000/30/ES (Uradni list L 127, 29.4.2014, str. 134-218).

Priporočilo Komisije 2010/379/EU z dne 5. julija 2010 glede ocene tveganja pomanjkljivosti, odkritih med cestnimi pregledi tehnične brezhibnosti (gospodarskih vozil) v skladu z Direktivo 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Uradni list L 173, 8.7.2010, str. 97-105).

Poročilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu o uporabi Direktive 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti, s strani držav članic. Obdobje poročanja 2009-2010 (COM(2013) 303 final z dne 24.5.2013).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi Direktive 2000/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. junija 2000 o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Skupnosti, s strani držav članic. Obdobje poročanja 2011-2012 (COM(2014) 569 final z dne 12.9.2014).

Zadnja posodobitev: 13.08.2015

Top