Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dostop do elektronskih komunikacijskih omrežij

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Dostop do elektronskih komunikacijskih omrežij

Ta direktiva usklajuje način, v katerem države članice Evropske unije (EU) urejajo dostop do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter njihovo medomrežno povezovanje. Vzpostavlja regulativni okvir za odnose med obratovalci omrežij in ponudniki storitev, ki bo omogočil trajnostno konkurenco in medobratovalnost elektronskih komunikacijskih storitev.

AKT

Direktiva 2002/19/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju (Direktiva o dostopu).

POVZETEK

Direktiva o dostopu je skupaj s štirimi drugimi direktivami („okvirna direktiva“, „direktiva o odobritvi“, „direktiva o univerzalnih storitvah“ in „direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah“) del telekomunikacijskega svežnja, ki določa regulativni okvir, čigar cilj je ustvariti konkurenčnejši sektor elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev.

„Telekomunikacijski sveženj“ je bil leta 2009 spremenjen z direktivama o „boljši pripravi zakonodaje“ in o „pravicah državljanov“, obenem pa je bil ustanovljen tudi Organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC).

Uporaba

Direktiva se uporablja za vse oblike javnih komunikacijskih omrežij, ki zagotavljajo javnosti dostopne elektronske komunikacijske storitve. Te vključujejo fiksna in mobilna telekomunikacijska omrežja, omrežja, ki se uporabljajo za prizemno radiodifuzijo, omrežja kabelske televizije, satelitska omrežja in internetna omrežja, bodisi za prenos govora, faksimilov, podatkov ali slik.

Splošna načela

Države EU morajo zagotoviti, da ne bo omejitev, ki bi podjetjem iz iste države EU ali iz različnih držav EU preprečile, da se med seboj dogovorijo o sporazumih o dostopu in/ali medomrežnem povezovanju, pri čemer upoštevajo pravila o konkurenci iz Pogodbe.

Splošno načelo določa, da je na trgih, kjer še naprej obstajajo velike razlike v pogajalski moči med podjetji, primerno vzpostaviti okvir, ki temelji na načelih notranjega trga in pravilih konkurence ter s tem deluje kot instrument za regulacijo trga.

Cilji tehnološko nevtralnega pristopa so:

vzpostavitev okvirja, ki bo spodbudil konkurenco in učinkovite investicije v omrežno infrastrukturo z omogočanjem ustreznega dostopa do omrežij in njihovega medsebojnega povezovanja ter medobratovalnosti storitev v interesu končnih uporabnikov;

zagotovitev, da morebitna ozka grla na trgu ne bodo ovirala razvoja inovativnih storitev, ki bi lahko prinesle ugodnosti uporabnikom.

Pravice in obveznosti obratovalcev

Direktiva določa temeljno pravilo, v skladu s katerim imajo obratovalci javnih komunikacijskih omrežij pravico in, kadar tako zahtevajo druga za to pooblaščena podjetja, obveznost, da se pogajajo o medomrežnem povezovanju drug z drugim, da bi zagotovili medobratovalnost storitev v celotni Evropski uniji.

Naloga nacionalnih regulativnih organov je izvajanje redne analize trga, da bi se ugotovilo, ali ima eden ali več obratovalcev pomembno moč na zadevnem trgu. Kadar se na podlagi analize trga ugotovi, da ima obratovalec pomembno moč na zadevnem trgu, mu nacionalni regulativni organi v skladu z okoliščinami dodelijo eno ali več izmed naslednjih obveznosti:

1.

obveznost preglednosti glede na medomrežno povezovanje in/ali dostop, tako da od njega zahtevajo, da objavi določene informacije, na primer računovodske informacije, tehnične specifikacije ali značilnosti omrežja, če je to ustrezno glede na referenčno ponudbo;

2.

obveznost nediskriminacije, da se zagotovi, da obratovalci uporabljajo enakovredne pogoje v enakih okoliščinah za druga podjetja, ki zagotavljajo enakovredne storitve, vključno s prepovedjo dajanja prednosti lastnim storitvam;

3.

obveznost ločenega računovodstva v zvezi z natančno opredeljenimi dejavnostmi, ki se nanašajo na medomrežno povezovanje in/ali dostop;

4.

obveznost dostopa do posebnih omrežnih naprav in njihove uporabe. Od obratovalcev se lahko zahteva, da:

tretjim osebam omogočijo dostop do določenih omrežnih elementov in/ali naprav, vključno z razvezanim dostopom do krajevne zanke;

se pogajajo v dobri veri s podjetji, ki zahtevajo dostop;

ne zavrnejo že odobrenega dostopa do zmogljivosti;

odobrijo odprt dostop do tehničnih vmesnikov, protokolov ali drugih ključnih tehnologij, ki so nujno potrebni za medobratovalnost storitev;

zagotovijo kolokacijo ali druge oblike souporabe zmogljivosti;

zagotovijo dostop do pripadajočih storitev, kot so storitve za ugotavljanje identitete, lokacije in prisotnosti.

5.

izpolnijo obveznost v zvezi s pokrivanjem stroškov in cenovnim nadzorom, vključno z obveznostmi za stroškovno naravnanost cen in obveznostmi glede sistemov stroškovnega računovodstva.

Kadar kljub tem obveznostim prevladajo tržne nepravilnosti, lahko nacionalni regulativni organi kot zadnjo možnost vertikalno integriranemu podjetju naložijo obveznost, da svoje dejavnosti, povezane z veleprodajnim zagotavljanjem izdelkov in storitev z dostopom, prenese na neodvisno delujočo poslovno enoto.

Ta funkcionalno neodvisna enota izdelke in storitve z dostopom dobavlja vsem podjetjem, vključno z drugimi poslovnimi enotami v okviru matičnega podjetja, v enakih časovnih okvirih in pod enakimi pogoji, vključno v zvezi s cenami in kakovostjo storitev, ter s pomočjo enakih sistemov in procesov.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2002/19/ES

24.4.2002

24.7.2003

UL L 108, 24.4.2002, str. 7-20

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/140/ES

19.12.2009

25.5.2011

UL L 337, 18.12.2009

SPREMEMBA PRILOG

Priloga II - Minimalni seznam postavk, ki jih je treba vključiti v referenčno ponudbo za veleprodajno omrežno infrastrukturo, vključno z deljenim ali povsem razvezanim dostopom na fiksni lokaciji, ki jo morajo objaviti obratovalci s pomembno tržno močjo

Direktiva 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (UL L 337, 18.12.2009, str. 37-69)

Popravek Direktive 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (UL L 241, 10.9.2013, str. 8-9)

POVEZANI AKTI

Smernice Komisije o analizi trga in oceni znatne tržne moči v skladu z regulativnim okvirom za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (UL C 165, 11.7.2002, str. 6-31)

Te smernice v skladu z regulativnim okvirom za komunikacijske storitve določajo načela, na katerih morajo nacionalni regulativni organi utemeljiti svojo analizo trga, da bi zagotovili učinkovito konkurenco.

Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za evropski enotni trg elektronskih komunikacij in doseganje povezane celine ter spremembi direktiv 2002/20/ES, 2002/21/ES in 2002/22/ES ter uredb (ES) št. 1211/2009 in (EU) št. 531/2012 (COM(2013) 627 final, 11.9.2013 - ni objavljen v Uradnem listu).

Zadnja posodobitev 10.09.2015

Top