Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Civilna odgovornost za škodo, nastalo zaradi onesnaženja z gorivom: Konvencija o gorivih

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Civilna odgovornost za škodo, nastalo zaradi onesnaženja z gorivom: Konvencija o gorivih

POVZETEK:

Odločba 2002/762/ES o pooblastitvi držav članic, da podpišejo, ratificirajo ali pristopijo h Konvenciji o gorivih

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE ODLOČBE?

Odločba pooblašča države EU, da podpišejo, ratificirajo ali pristopijo k Mednarodni konvenciji o civilni odgovornosti za škodo, nastalo zaradi onesnaženja z gorivom iz ladijskih rezervoarjev iz leta 2001 (Konvencija o gorivih).

KLJUČNE TOČKE

Konvencija o gorivih je bila sprejeta pod okriljem Mednarodne pomorske organizacije (IMO), da bi zagotovila ustrezno, hitro in učinkovito nadomestilo za tiste, ki so utrpeli škodo zaradi razlitja nafte, ki se prevaža kot gorivo v ladijskih rezervoarjih.

Združljivost s predpisi EU

 • Člena 9 in 10 Konvencije o gorivih vplivata na predpise iz Uredbe Sveta (ES) št. 44/2001 (zdaj Uredba (EU) št. 1215/2012) o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah.
 • Konvencija ne določa, da jo lahko podpiše, ratificira ali k njej pristopi mednarodna organizacija, kot je EU.
 • EU zato pooblašča države EU, da v njenem interesu podpišejo konvencijo, jo ratificirajo ali k njej pristopijo. Ko to naredijo, morajo še podati izjavo, s katero se zavežejo, da bodo v medsebojnih odnosih uporabljale Uredbo (ES) št. 1215/2012.

Področje uporabe

Konvencija se uporablja za:

 • škodo zaradi onesnaženja na ozemlju, v teritorialnem morju in v izključni ekonomski coni ali na enakovrednem območju držav pogodbenic konvencije,
 • ukrepe za preprečevanje ali čim večje zmanjšanje tovrstne škode.

Ne uporablja se za vojne ladje, pomožne ladje mornarice ali druge ladje v lasti države. Države pogodbenice konvencije se lahko vseeno odločijo, da jo bodo uporabljale tudi za te ladje.

Odgovornost lastnika ladje

Lastnik ladje je v trenutku nezgode odgovoren za škodo zaradi onesnaženja z gorivom iz ladijskih rezervoarjev. Tej odgovornosti pa se lahko izogne, če dokaže:

 • da je škoda nastala zaradi vojne, sovražnosti, državljanske vojne, vstaje ali izjemnega, neizogibnega ali neustavljivega naravnega pojava, ali
 • da je škoda nastala zaradi dejanja ali opustitve dejanja z namenom povzročitve škode s strani tretje osebe; ali
 • da je škoda nastala izključno zaradi malomarnosti katere koli vlade ali druge odgovorne oblasti.

Obvezno zavarovanje ali finančno jamstvo

 • Lastniki ladij, katerih bruto tonaža presega 1 000 ton in so registrirane v kateri od držav pogodbenic konvencije, morajo obdržati zavarovanje ali drugo finančno jamstvo, kot je garancija, ki jo izda banka ali podobna finančna ustanova, da bi krili svojo odgovornost za škodo zaradi onesnaženja.
 • Potrdilo, ki potrjuje veljavnost zavarovanja ali drugega finančnega jamstva, za vsako ladjo izda ustrezni državni organ, hraniti pa se mora na krovu ladje. Kopijo je treba deponirati pri organih, ki hranijo zapis o registraciji ladje.

Pristojnost in izvrševanje sodnih odločb

 • Tožba za nadomestilo škode proti lastniku ladje, zavarovatelju ali drugi osebi, ki zagotavlja jamstvo, se lahko vloži le v državi ali v državah, kjer je bila povzročena škoda zaradi onesnaženja.
 • Konvencija opredeljuje pogoje, skladno s katerimi je mogoče odločbo, ki jo je izdalo sodišče v državi, ki je pogodbenica konvencije, priznati ali izvršiti v drugih državah pogodbenicah.

Roki

 • Pravice do nadomestila škode skladno s to konvencijo zastarajo, če v treh letih od datuma povzročitve škode ni vložena tožba.
 • V nobenem primeru tožbe ni mogoče vložiti po izteku šestih let od datuma nezgode, ki je povzročila škodo.

OD KDAJ SE TA KONVENCIJA UPORABLJA?

Svet je z odločbo pozval države EU, naj sprejmejo potrebne ukrepe za deponiranje listin o ratifikaciji ali pristopu po možnosti pred 30. junijem 2006.

UČINKOVANJE

Do leta 2015 je vseh 28 držav EU ratificiralo konvencijo ali pristopilo k njej skladno z Odločbo Sveta.

AKT

Odločba Sveta 2002/762/ES z dne 19. septembra 2002 o pooblastitvi držav članic, da v interesu Skupnosti podpišejo, ratificirajo ali pristopijo k Mednarodni konvenciji o civilni odgovornosti za škodo, nastalo zaradi onesnaženja z gorivom iz ladijskih rezervoarjev iz leta 2001 (Konvenciji o gorivih) (UL L 256, 25.9.2002, str. 7–8)

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL L 351, 20.12.2012, str. 1–32)

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 1215/2012 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 14.03.2016

Top