Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prost pretok storitev v EU (pomorski promet)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prost pretok storitev v EU (pomorski promet)

Cilj te uredbe je odpraviti omejitve prostega pretoka pri storitvah pomorskega prometa v Evropski uniji (EU).

AKT

Uredba (EGS) št. 3577/92 z dne 7. decembra 1992 o uporabi načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami (pomorska kabotaža).

POVZETEK

Področje uporabe

Zakonodaja zagotavlja, da imajo v kateri koli državi EU ladjarska podjetja ali posamezniki s sedežem v drugi državi EU pravico nuditi pomorske prometne storitve (pomorska kabotaža), če izpolnjujejo pogoje za izvajanje kabotaže, ki veljajo v zadevni državi članici. Tovrstne storitve lahko opravljajo tudi ladjarska podjetja s sedežem zunaj EU, ki pa so pod nadzorom državljanov države članice.

Uredba opredeljuje pojme, kot so „prevozi v pomorskem prometu v državi članici (pomorska kabotaža)“, „ladjar Skupnosti“, „pogodba o izvajanju gospodarske javne službe“, „obveznosti gospodarske javne službe“ in „resno motenje notranjega trga v pomorskem prometu“.

Številčno stanje posadke

Glede na vrsto prometne storitve je za vse zadeve, ki se nanašajo na številčno stanje ladijske posadke, odgovorna bodisi država članica EU, v kateri je plovilo registrirano (država zastave), bodisi država, v kateri se prevoz opravlja (država gostiteljica).

Gospodarska javna služba

Države članice EU lahko kot pogoj za zagotavljanje prometnih storitev naložijo obveznosti gospodarske javne službe ali sklenejo pogodbo o gospodarski javni službi v z namenom zagotavljanja ustrezne kabotaže na otoke s celine in med otoki.

Zaščitni ukrepi

Če zaradi nudenja storitev kabotaže prihaja do motenj na trgu (na primer znatno večja ponudba od povpraševanja), ki ogrožajo finančno preživetje ladjarskih podjetij, lahko Komisija sprejme zaščitne ukrepe. Ti lahko vključujejo začasno izključitev območja iz področja uporabe te uredbe.

Nediskriminacija

Osebe, ki zagotavljajo prevoz v pomorskem prometu v državi, kjer nimajo sedeža, lahko to dejavnost začasno izvajajo pod enakimi pogoji, kot jih ta država določa za svoje državljane.

Časovni okvir

Pomorska kabotaža je bila liberalizirana 1. januarja 1993. V Franciji, Italiji, Grčiji, na Portugalskem in v Španiji se je notranja kabotaža liberalizirala v skladu s posebnim časovnim razporedom glede na posamezno vrsto prevozne storitve. Otoška pomorska kabotaža in kabotaža med otoki je bila v teh državah liberalizirana leta 1999. Ta izjema je bila za Grčijo podaljšana do leta 2004 za redne prevoze potnikov in lažjega blaga ter za prevoze z ladjami bruto tonaže 650 ali manj. Izjema je bila odobrena tudi Hrvaški do 31. decembra 2016 za obstoječe pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe ter za križarske storitve med hrvaškimi pristanišči z ladjami bruto tonaže 650 ali manj do 31. decembra 2014.

Ozadje

Dodatne informacije so na voljo na tej spletni strani.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EGS) št. 3577/92

1.1.1993

-

UL L 364, 12.12.1992

Akt o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Akt o pogojih pristopa Republike Hrvaške

1.7.2013

-

UL L 112, 24.4.2012

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o razlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 3577/92 o uporabi načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami (pomorska kabotaža) ( COM(2003) 595 final - ni objavljeno v Uradnem listu).

Sklep Komisije 93/125/EGS o zahtevi Španije, naj Komisija sprejme zaščitne ukrepe v skladu s členom 5 Uredbe Sveta (EGS) št. 3577/92 proti uporabi načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami (pomorska kabotaža) - (UL L 49, 27.2.1993).

Ta Sklep omogoča Španiji, da iz področja uporabe Uredbe (EGS) št. 3577/92 za šest mesecev od datuma obvestila o Sklepu izključi špansko celino. Izključitev ne velja za priključne storitve. Če povpraševanja po kabotažnih prevoznih storitvah ne bo mogoče pokriti s španskimi ladjami, lahko te storitve zagotovijo ladje iz drugih držav članic.

Poročilo Komisije Svetu: Peto poročilo o izvajanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3577/92 o uporabi načela prostega pretoka storitev v pomorski kabotaži (2001-2010) (COM(2014) 231 final z dne 22. aprila 2014 - ni objavljeno v Uradnem listu).

Poročilo je razdeljeno na štiri poglavja:

1.

Nedavna sodna praksa in razvoj zakonodaje v državah EU in državah Efte;

2.

Tržna gibanja v državah članicah in državah Efte;

3.

Razpoložljivi podatki o zaposlenosti v pomorski kabotaži (zaradi pomanjkanja zanesljivih in relevantnih podatkov v tem delu ni več statističnih izračunov o stroških posadke);

4.

Sklep: Uredba ustreza svojemu namenu in ne potrebuje sprememb. Med posvetovanjem so se pojavila določena vprašanja, kar nakazuje težave pri razlagi in izvajanju. Te so bile obravnavane v sporočilu o pomorski kabotaži (glej naslednjo točko).

Sporočilo Komisije o razlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 3577/92 o uporabi načela prostega pretoka storitev v pomorskem prometu med državami članicami (pomorska kabotaža) ( COM(2014) 232 final , 22.4.2014 - ni objavljeno v Uradnem listu).

Na podlagi izkušenj, ki jih je pridobila v več kot dvajsetih letih praktične uporabe Uredbe (EGS) št. 3577/92, se je Komisija odločila, da zaradi preglednosti in pravne varnosti posodobi in spremeni svojo razlago določb Uredbe.

To sporočilo spreminja in nadomešča prejšnji razlagalni sporočili Komisije iz let 2003 in 2006. To sporočilo je bilo pripravljeno izključno v informativne namene za pomoč pri razlagi Uredbe in navaja, kako namerava Komisija uporabljati Uredbo. Nima namena revidirati uredbe ali posegati v pristojnost Sodišča, kar se tiče razlage.

Na začetku podrobno navede področje uporabe prostega pretoka storitev v sektorju pomorske kabotaže. Navaja, kdo lahko uporablja ta prosti pretok, in opozarja, katere storitve obravnava Uredba.

V nadaljevanju podrobno navaja obseg odstopanj od prostega pretoka storitev, kakor so navedene v Uredbi:

Države članice EU lahko uvedejo pravila o številčnem stanju posadke na krovu ladij z bruto tonažo pod 650 in plovil, ki izvajajo otoško pomorsko kabotažo med dvema pristaniščema na njihovem ozemlju.

Države članice lahko naložijo obveznosti gospodarske javne službe in sklenejo pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe, da zagotovijo ustrezne redne prevozne storitve na otoke, z njih in med njimi.

Države članice lahko zaprosijo Komisijo za sprejetje zaščitnih ukrepov za odpravo resnega motenja notranjega trga.

Sporočilo zagotavlja tudi navodila za uporabo Uredbe (ES) št. 1370/2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza pri storitvah pomorske kabotaže.

Zadnja posodobitev: 11.08.2014

Top