Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomorski prevoz – opravljanje storitev, konkurenca, nepošteno oblikovanje cen in dostop do čezmorske trgovine

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pomorski prevoz – opravljanje storitev, konkurenca, nepošteno oblikovanje cen in dostop do čezmorske trgovine

 

POVZETEK:

KAJ JE NAMEN TEH UREDB?

Njihov cilj je organizirati pomorski prevoz v skladu z osnovnimi načeli prava EU glede opravljanja storitev, konkurence in prostega dostopa do trga pomorskega prevoza.

KLJUČNE TOČKE

Svoboda opravljanja storitev

Uredba (EGS) št. 4055/86:

 • daje državljanom držav EU (in ladjarskim družbam iz držav zunaj EU, ki uporabljajo ladje, registrirane v državi EU in ki jih nadzirajo državljani EU) pravico do prevoza potnikov ali blaga po morju med katerim koli pristaniščem države EU in katerim koli pristaniščem ali morskim tehničnim plovnim objektom druge države EU ali države zunaj EU;
 • zahteva, da se nacionalne omejitve, s katerimi je prevoz blaga rezerviran za ladje, ki plujejo pod državno zastavo, odpravijo ali prilagodijo in preprečuje uvedbo novih omejitev;
 • določa postopek za primere, ko ladjarske družbe iz držav EU nimajo dejanske možnosti za prevoz blaga v neko državo zunaj EU ali iz nje;
 • razširja ugodnosti uredbe na državljane iz držav zunaj EU, ki imajo sedež v EU.

Uredba št. 3577/92/EGS posebej obravnava prost pretok storitev v pomorskem prometu med državami EU („pomorska kabotaža“*).

Nepošteno oblikovanje cen v pomorskem prevozu

Uredba št. 4057/86:

 • dovoljuje EU, da uporablja kompenzacijske dajatve, da bi zaščitila ladjarske družbe v državah EU pred nepoštenimi praksami oblikovanja cen ladjarskih družb zunaj EU. Te kompenzacijske dajatve se lahko uvedejo po preiskavi, ki pokaže, da je nepošteno oblikovanje cen povzročilo škodo in da je v interesu EU potrebna intervencija;
 • glede pregleda škode določa ustrezne dejavnike ali kazalnike, ki jih je treba upoštevati, npr. zmanjšanje tržnega deleža ladjarske družbe ali dobičke ali učinek na zaposlovanje;
 • določa postopek za pritožbe, posvetovanja in poznejše preiskave.

Prost dostop do čezmorske trgovine

Uredba(EGS) št. 4058/86:

 • se uporablja, kadar ravnanje države zunaj EU ali njenih organov omejuje prost dostop do linijskega prevoza tovora, prevoza razsutega tovora ali drugega tovora ladjarskih družb iz držav EU ali ladij, registriranih v državi EU (razen kadar je tako ravnanje v skladu z Linijskim kodeksom Združenih narodov);
 • omogoča usklajeno delovanje EU na zahtevo, ki jo država EU predloži Evropski komisiji. Tako delovanje lahko vključuje diplomatske ukrepe glede držav zunaj EU in protiukrepe proti zadevnim ladjarskim družbam;
 • dovoljuje podobno usklajeno delovanje na zahtevo druge države, ki pripada Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj, s katero je bil sklenjen vzajemni dogovor.

Pravila konkurence

Splošna zakonodaja EU o konkurenci, določena v Uredbi (ES) št. 1/2003, se uporablja tudi za sektor pomorskega prometa EU. Vendar lahko v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 246/2009 Komisija določi izjeme za nekatere vrste sodelovanja med prevozniki v linijskem prevozu po morju* (konzorcije*). Komisija je v skladu s tem sprejela Uredbo (ES) št. 906/2009, ki omogoča te izjeme, in jo z Uredbo (EU) št. 697/2014 podaljšala do 25. aprila 2020.

OD KDAJ SE TE UREDBE UPORABLJAJO?

 • Uredba Sveta (EGS) št. 4055/86 se uporablja od 1. januarja 1987.
 • Uredbi Sveta (EGS) št. 4057/86 in (EGS) št. 4058/86 se uporabljata od 1. julija 1987.
 • Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 se uporablja od 1. maja 2004.
 • Uredba Sveta (ES) št. 246/2009 se uporablja od 14. aprila 2009.
 • Uredba Komisije (ES) št. 906/2009 se uporablja od 26. aprila 2010.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Kabotaža: kadar podjetje, ki prevaža blago, registrirano v eni državi EU, opravlja nacionalni prevoz v drugi državi EU.

Linijski prevoz po morju: redni prevoz blaga na določeni relaciji ali relacijah med pristanišči po vnaprej objavljenih datumih in urah, ki je proti plačilu, četudi le občasno, in je na voljo vsakemu naročniku prevozov.

Konzorciji: sporazumi (ali vrsta sporazumov) med dvema ali več prevozniki, ki zagotavljajo linijske prevoze v mednarodnem pomorskem prometu samo za prevoz tovora, povezanega z eno ali več trgovinskimi panogami. Njihov namen je zagotoviti skupno prevozno storitev, ki je boljša kot storitev, ki bi jo vsak od članov lahko zagotovil posamezno (tj. brez konzorcija).

GLAVNI DOKUMENTI

Uredba Sveta (EGS) št. 4055/86 z dne 22. decembra 1986 o uporabi načela svobode opravljanja storitev v pomorskem prometu med državami članicami ter med državami članicami in tretjimi državami (UL L 378, 31.12.1986, str. 1–3).

Nadaljnje spremembe Uredbe (EGS) št. 4055/86 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba Sveta (EGS) št. 4057/86 z dne 22. decembra 1986 o nepošteni praksi oblikovanja cen v pomorskem prevozu (UL L 378, 31.12.1986, str. 14–20).

Uredba Sveta (EGS) št. 4058/86 z dne 22. decembra 1986 o usklajenem delovanju za zaščito prostega dostopa do tovora v čezmorskem prometu (UL L 378, 31.12.1986, str. 21–23).

Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL L 1, 4.1.2003, str. 1–25).

Glejte prečiščeno besedilo.

Uredba Sveta (ES) št. 246/2009 z dne 26. februarja 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji) (UL L 79, 25.3.2009, str. 1–4).

Uredba Komisije (ES) št. 906/2009 z dne 28. septembra 2009 o uporabi člena 81(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj med prevozniki v linijskem prevozu po morju (konzorciji) (UL L 256, 29.9.2009, str. 31–34).

Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 17.10.2016

Top