Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomorska varnost: Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij (Kodeks ISM)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pomorska varnost: Mednarodni kodeks za varno upravljanje ladij (Kodeks ISM)

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 336/2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v EU

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba vključuje „Mednarodni kodeks ravnanja za varno upravljanje ladij in preprečevanje onesnaževanja“ ( Kodeks ISM) v EU.
 • Njen namen je zlasti zagotoviti, da družbe, ki upravljajo ladje, delujejo v skladu s Kodeksom ISM, tako da:
  • vzpostavijo, izvajajo in pravilno vzdržujejo sisteme za varno upravljanje na ladjah in na kopnem; ter
  • izvajajo nadzor nad temi sistemi prek uprav držav zastave (država zastave je država, v kateri je plovilo registrirano) in držav pristanišča (država pristanišča je država, v pristanišču katere je plovilo zasidrano).

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Uredba se uporablja za naslednje vrste ladij in družbe, ki jih upravljajo:

 • tovorne ladje in potniške ladje v mednarodni plovbi, ki plujejo pod zastavo države EU;
 • tovorne ladje in potniške ladje izključno v notranji plovbi, ne glede na zastavo, pod katero plujejo;
 • tovorne ladje in potniške ladje, ki opravljajo linijske prevoze v pristanišča držav EU ali iz njih, ne glede na zastavo, pod katero plujejo;
 • mobilne vrtalne enote na morju, ki delujejo pod pristojnostjo države EU.

Ne uporablja se za:

 • vojaške ladje in ladje za prevoz čet ter druge ladje, ki so v lasti države EU ali pa jih ta upravlja in se uporabljajo zgolj v nekomercialne namene za potrebe vlade;
 • ladje brez mehanskega pogona, enostavno grajene lesene ladje, jahte in plovila za prosti čas, razen če prevažajo več kot 12 potnikov v komercialne namene;
 • ribiške ladje;
 • tovorne ladje in mobilne vrtalne enote na morju z bruto tonažo manj kot 500;
 • potniške ladje, razen potniških ro-ro trajektov (tj. trajektov, opremljenih za vkrcanje in izkrcanje vozil), v določenih morskih območjih, kakor je opredeljeno v členu 4 Direktive 2009/45/ES.

Izdajanje spričeval in preverjanje

Države EU morajo delovati v skladu z delom B Kodeksa ISM.

Izjeme

Če država EU presodi, da nekatere ladijske družbe iz praktičnih razlogov težko izpolnjujejo posebne določbe Kodeksa ISM glede določenih ladij, ki plujejo izključno v notranji plovbi, jih sme oprostiti izpolnjevanja teh določb, pri tem pa uvesti enakovredne ukrepe.

Država EU mora o tem uradno obvestiti Evropsko komisijo. Če predlagana izjema ni upravičena, mora država te ukrepe spremeniti oziroma jih ne sme sprejeti.

Kazni

Države EU morajo za nespoštovanje te uredbe vzpostaviti sistem učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih kazni.

Poročila

Države EU morajo o izvajanju Kodeksa ISM poročati Komisiji vsaki dve leti. Na podlagi tega dvoletnega poročila Komisija pripravi prečiščeno poročilo za Evropski parlament in Svet.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 24. marca 2006.

AKT

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 336/2006 z dne 15. februarja 2006 o izvajanju Mednarodnega kodeksa za varno upravljanje ladij v Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 3051/95 (UL L 64, 4.3.2006, str. 1–36)

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 336/2006 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta št. 2099/2002 z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) in o spremembi uredb o pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja z ladij (UL L 324, 29.11.2002, str. 1–5). Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva 2009/15/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o skupnih pravilih in standardih za organizacije, pooblaščene za tehnični nadzor in pregled ladij, ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (UL L 131, 28.5.2009, str. 47–56). Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o pomorski inšpekciji države pristanišča (UL L 131, 28.5.2009, str. 57–100). Glejte prečiščeno besedilo.

Direktiva 2009/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje (Prenovitev) (UL L 163, 25.6.2009, str. 1–140). Glejte prečiščeno besedilo.

Zadnja posodobitev 14.03.2016

Top