Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trgi finančnih instrumentov (MiFID) in investicijske storitve

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trgi finančnih instrumentov (MiFID) in investicijske storitve

 

POVZETEK:

Direktiva 2004/39/ES o trgih finančnih instrumentov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Namen Direktive je okrepiti niz pravil Evropske unije (EU) o investicijskih storitvah in reguliranih trgih, da bi se dosegla dva glavna cilja:

 • zaščititi vlagatelje in varovati integriteto trga z vzpostavitvijo usklajenih zahtev, ki veljajo za dejavnosti pooblaščenih posrednikov,
 • spodbuditi poštene, pregledne, učinkovite in integrirane finančne trge.

KLJUČNE TOČKE

Pogoji in postopki za dovoljenje

 • Direktiva zahteva, da države EU uskladijo pravila, ki veljajo za investicijske storitve in dejavnosti. Zato morajo države EU vzpostaviti sistem izdajanja dovoljenj, ki investicijskim podjetjem omogoča delovanje po vsej EU. Ta podjetja se morajo registrirati, register pa mora biti javno dostopen. Vsako dovoljenje se priglasi Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA).
 • ESMA lahko pripravi osnutke regulativnih tehničnih standardov. Poleg tega pomaga Evropski komisiji pri odnosih z državami izven EU ter pri ocenjevanju njihovih trgov.
 • Direktiva mora torej dovoliti investicijskim podjetjem, bankam in borzam, da nudijo svoje storitve v tujini na podlagi dovoljenja, ki ga izda pristojni organ v matični državi. Ker za izdajo dovoljenja veljajo istimi pogoji v vseh državah EU, se s tem spodbuja usklajevanje pravil, ki veljajo za investicijska podjetja.
 • V tem okviru je namen Direktive uskladiti nacionalna pravila, ki veljajo za opravljanje investicijskih storitev in delovanje borz, glavni cilj pa je ustvariti enoten evropski „pravilnik o vrednostnih papirjih“. S spodbujanjem učinkovitih in konkurenčnih trgov Direktiva koristi vlagateljem, izdajateljem in drugim zainteresiranim stranem na trgu.

Ocena skrbnega poslovanja

 • Ta direktiva določa tudi usklajevanje pravil ocenjevanja postopkov in meril za pridobitev kvalificiranega deleža*. Cilji Direktive so uskladiti:
  • pragove za priglasitev predvidene pridobitve ali prodaje kvalificiranega deleža,
  • postopek ocenjevanja in
  • seznam meril ocenjevanja.
 • Ocena skrbnega poslovanja delničarjev in uprave v okviru predvidene pridobitve izpolnjuje podrobna merila, izvedejo pa jo pristojni organi skupaj.
 • Direktiva zlasti določa, da pristojni organi presodijo primernost predlaganega subjekta, ki pridobi delež, in finančno trdnost predvidene pridobitve na podlagi:
  • ugleda in izkušenj tistih, ki vodijo posle zavarovalnice po predvideni pridobitvi,
  • finančne trdnosti predlaganega subjekta, ki pridobi delež,
  • obstoja utemeljenih razlogov za sum, da je šlo za dejanje ali poskus pranja denarja ali financiranja terorizma.

Zaščita vlagatelja

 • Direktiva bistveno izboljšuje zaščito vlagateljev z določanjem pravil o vodenju poslov pri zagotavljanju investicijskih storitev za stranke in minimalnih standardov za mandat in pooblastila, ki jih morajo imeti nacionalni pristojni organi. Določa tudi učinkovite mehanizme za sprotno sodelovanje pri preiskovanju in pregonu kršitev pravil.

Preglednost in tržna integriteta

 • Direktiva določa obveznost varovanja integritete trga, poročanja o transakcijah in vodenja evidenc. ESMA ima dostop do teh informacij.
 • Direktiva zlasti določa obveznost preglednosti pred trgovanjem. S tem se od „internalizerjev“ (tj. podjetij, ki poslujejo za lastni račun, tako da izvajajo naročila strank izven reguliranih trgov ali večstranskih sistemov trgovanja) zahteva, da razkrijejo cene, po katerih so pripravljeni kupovati od svojih strank ali jim prodajati. Vendar pa Direktiva omejuje to obveznost razkritja na transakcije z obsegom do standardne tržne velikosti, ki je opredeljen kot povprečen obseg naročil, izvedenih na trgu.
 • To pomeni, da pravilo o preglednosti pred trgovanjem ne velja za evropske veleprodajne borzne posrednike, ki v vlogi ustvarjalcev trga tudi niso izpostavljeni pomembnim tveganjem.
 • Vsaka država EU je odgovorna za sestavo seznama reguliranih trgov in mora te podatke posredovati ostalim državam EU ter organu ESMA.

Zaščita upravljavca

 • Direktiva vključuje niz zaščitnih ukrepov za „sistematične internalizerje“, kadar morajo ponujati cene, da bi lahko opravljali osnovne storitve za stranke, ne da bi pri tem prišlo do neželenih tveganj. Ti ukrepi vključujejo možnost posodobitve in umika ponujenih cen.
 • Direktiva prav tako vzpostavlja pravičen trg za majhne vlagatelje. Finančnim institucijam preprečuje diskriminacijo med majhnimi vlagatelji, tj. da bi nekaterim od njih ponudili izboljšano javno ponujeno ceno.

Imenovanje pristojnih organov

 • Države EU morajo imenovati pristojne organe in posredovati potrebne informacije Komisiji, organu ESMA ter pristojnim organom drugih držav EU. Pristojni organi so kontaktna točka v državah EU. ESMA redno posodablja sezname teh organov. Imenovani organi morajo tesno sodelovati z organom ESMA.
 • Države EU in ESMA lahko sklenejo sporazum o sodelovanju glede:
  • nadzora nad kreditnimi institucijami,
  • likvidacije in stečaja podjetij,
  • postopkov obveznih revizij računovodskih izkazov investicijskih podjetij,
  • nadzora nad telesi, udeleženimi pri likvidaciji in stečaju investicijskih podjetij,
  • nadzora nad osebami, zadolženimi za opravljanje obveznih revizij računovodskih izkazov zavarovalnic, kreditnih institucij, investicijskih podjetij in drugih finančnih institucij.

Dodatna pravila

 • Namen Direktive je izboljšati pravila EU o trgih vrednostnih papirjev. Zato določa splošne obveznosti, ki jih morajo izvrševati organi držav EU.
 • Komisija po posvetovanju z udeleženci trga iz držav EU ter ob upoštevanju mnenja organa ESMA sprejme izvedbene ukrepe, poročila in preglede.

Prenovitev

Direktivo 2004/39/ES dopolnjuje Direktiva 2014/65/EU (MiFID II), da se v besedilo sčasoma vključijo pomembne spremembe.

Direktiva 2014/65/EU bo skupaj z Uredbo (EU) 600/2014, njunimi delegiranimi akti in delegiranimi uredbami nadomestila to direktivo s 3. januarjem 2018. (Direktiva 2014/65/EU naj bi prvotno začela veljati 3. januarja 2017, vendar se je ta datum preložil za eno leto na 3. januar 2018 z Direktivo (EU) 2016/1034).

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 30. aprila 2004. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 31. januarja 2007.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Kvalificirani delež: kakršen koli neposredni ali posredni delež v investicijskem podjetju, ki predstavlja 10 % ali več kapitala ali glasovalnih pravic ali ki omogoča pomembno vplivanje na vodenje zadevnega investicijskega podjetja.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov in o spremembah direktiv Sveta 85/611/EGS, 93/6/EGS in Direktive 2000/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/22/EGS (UL L 145, 30.4.2004, str. 1-44).

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2004/39/ES so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica je samo za referenčne namene.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2014/65/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349-496).

Glejte prečiščeno različico.

Direktiva 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o upraviteljih alternativnih investicijskih skladov in spremembah direktiv 2003/41/ES in 2009/65/ES ter uredb (ES) št. 1060/2009 in (EU) št. 1095/2010 (UL L 174, 1.7.2011, str. 1-73).

Glejte prečiščeno različico.

Direktiva Komisije 2006/73/ES z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z organizacijskimi zahtevami in pogoji poslovanja investicijskih družb ter opredeljenimi izrazi za namene navedene direktive (UL L 241, 2.9.2006, str. 26-58).

Uredba Komisije (ES) št. 1287/2006 z dne 10. avgusta 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi (UL L 241, 2.9.2006, str. 1-25).

Zadnja posodobitev 11.10.2016

Top