Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Enotno evropsko nebo - predpisi EU o navigacijskih službah zračnega prometa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Enotno evropsko nebo - predpisi EU o navigacijskih službah zračnega prometa

Uredba vzpostavlja zahteve za varno in učinkovito zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa za splošni zračni promet v Evropski uniji (EU) kot del pobude za enotno evropsko nebo*. To je zavezujoča uredba in se uporablja v vseh državah EU.

AKT

Uredba (ES) št. 550/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o izvajanju navigacijskih služb zračnega prometa na enotnem evropskem nebu (Uredba o izvajanju služb)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Uredba vzpostavlja zahteve za varno in učinkovito zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa za splošni zračni promet v Evropski uniji (EU) kot del pobude za enotno evropsko nebo*. To je zavezujoča uredba in se uporablja v vseh državah EU.

KLJUČNE TOČKE

Uredba opredeljuje certifikacijske postopke za izvajalce navigacijskih služb zračnega prometa, ki jih morajo sprejeti nadzorni organi držav EU. Dovoljenja, veljavna v vseh državah EU, določajo pravice in obveznosti izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa. Te vključujejo nediskriminatorni dostop uporabnikov zračnega prostora* do teh služb s posebnim poudarkom na varnosti in možnosti, da ponudijo storitve drugim izvajalcem navigacijskih služb, uporabnikom zračnega prostora in letališkim družbam v EU.

Zahteve za certificiranje

vključujejo:

usposobljenost in ustreznost,

sisteme za upravljanje varnosti in kakovosti,

sisteme javljanja in finančno sposobnost,

odgovornost, zavarovanje in varovanje,

lastniško in organizacijsko strukturo, vključno s preprečevanjem navzkrižja interesov,

človeške vire, vključno s kadrovanjem.

Nacionalni nadzorni organi

Nacionalni nadzorni organi v državah EU so odgovorni za določitev imetnika dovoljenja za izvajanje ekskluzivnih služb zračnega prometa. Zagotovijo tudi skladnost blokov zračnega prostora, ki je pod njihovim nadzorom. Ta poteka skupno (ali v dogovoru), če se blok razteza čez več držav ali če imetnik dovoljenja deluje v več kakor eni državi.

Če izvajalec ne izpolnjuje zahtev, lahko zadevni organi sprejmejo ukrep, vključno z razveljavitvijo dovoljenja. Organi potem postanejo odgovorni za zagotovitev nadaljevanja storitve.

Funkcionalni bloki zračnega prostora

Države EU in po potrebi zunaj EU morajo z medsebojnim dogovorom zagotoviti izvajanje funkcionalnih blokov zračnega prostora. Ti morajo imeti ustrezno zmogljivost in učinkovitost za vzdrževanje visoke ravni varnosti in zmanjšanje okoljskega vpliva. Evropska komisija (EU) lahko določi koordinatorja sistema funkcionalnih blokov zračnega prostora, da pomaga v tem procesu.

Nacionalni organi lahko določijo tudi ekskluzivnega izvajalca meteoroloških služb.

Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, uporabniki zračnega prostora in letališča si za potrebe delovanja izmenjujejo podatke za splošni zračni promet* v realnem času. Sklenejo se odobreni pisni sporazumi, ki formalno potrdijo delovne odnose med izvajalci storitev in vojaškimi organi.

Uredba zahteva odprte računovodske postopke in določa podrobne smernice za pošteno in pregledno določanje cen navigacijskih storitev za uporabnike zračnega prostora.

KDAJ JE ZAČELA TA UREDBA VELJATI?

Veljati je začela 20. aprila 2004 in je bila spremenjena leta 2009.

KLJUČNI POJMI

* Enotno evropsko nebo: pobuda, s katero se oblikovanje, upravljanje in urejanje zračnega prostora usklajuje po vsej EU.

* Uporabniki zračnega prostora: operaterji zrakoplovov, ki se uporabljajo v splošnem zračnem prometu.

* Splošni zračni promet: leti, izvedeni v skladu s predpisi in postopki Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO). Ti lahko vključujejo nekaj vojaških letov.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 550/2004

20.4.2004

-

UL L 96, 31.3.2004, str. 10-19

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1070/2009

4.12.2009

-

UL L 300, 14.11.2009, str. 34-50

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (UL L 96, 31.3.2004, str. 1-9)

Uredba (ES) št. 551/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o organiziranosti in uporabi zračnega prostora na enotnem evropskem nebu (uredba o zračnem prostoru) (UL L 96, 31.3.2004, str. 20-25)

Uredba (ES) št. 552/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o interoperabilnosti evropske mreže za upravljanje zračnega prometa (uredba o interoperabilnosti) (UL L 96, 31.3.2004, str. 26-42)

Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (UL L 79, 19.3.2008, str. 1-49)

Uredba Komisije (ES) št. 482/2008 z dne 30. maja 2008 o vzpostavitvi sistema za zagotavljanje varnosti programske opreme, ki ga morajo uvesti izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa, in spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 2096/2005 (UL L 141, 31.5.2008, str. 5-10)

Uredba Sveta (EU) št. 176/2011 z dne 24. februarja 2011 o informacijah, ki jih je treba dostaviti pred vzpostavitvijo in spremembo funkcionalnega bloka zračnega prostora (UL L 51, 25.2.2011, str. 2-7)

Uredba Komisije (EU) št. 1034/2011 z dne 17. oktobra 2011 o nadzoru varnosti pri upravljanju letalskega prometa in službah letalske navigacije in spremembi Uredbe (EU) št. 691/2010 (UL L 271, 18.10.2011, str. 15-22)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1035/2011 z dne 17. oktobra 2011 o skupnih zahtevah za izvajanje služb navigacijskih služb v zračnem prometu ter o spremembi uredb (ES) št. 482/2008 in (EU) št. 691/2010 (UL L 271, 18.10.2011, str. 23-41)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 390/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja (UL L 128, 9.5.2013, str. 1-30)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 391/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi skupne ureditve pristojbin za navigacijske službe zračnega prometa (UL L 128, 9.5.2013, str. 31-58)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 409/2013 z dne 3. maja 2013 o opredelitvi skupnih projektov, vzpostavitvi mehanizma upravljanja in določitvi spodbud za podporo izvajanju osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa v Evropi (UL L 123, 4.5.2013, str. 1-7)

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu: Oblikovanje enotnega evropskega neba (COM(1999) 614 finalz dne 1. decembra 1999)

Zadnja posodobitev: 23.07.2015

Top